MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 22 Şubat 2019, Cuma
Mali Politika

Temel Amaç ve Politika

Milas Ticaret ve Sanayi Odası mali politikasının temel amacı 5174 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkartılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen: “Gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tek düzenin sağlanması, bütün işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları düzenlemektir” hükmünü yerine getirmektir.

Temel İlke ve Esaslar

Milas Ticaret ve Sanayi Odasının muhasebe işlemleri aşağıdaki temel ilke ve esaslara göre yönetilir.
 5174 Sayılı Kanun ve Yönetmeliklere uygunluk,
 Şeffaflık,
 Tekdüzenin sağlanması,
 Hesap verilebilirlik,
 Tarafsızlık ve belgelendirme,
 Dönemsellik ve para ile ölçülme,
 Önemlilik ve tutarlılık,
 İhtiyatlılık,
 Uluslararası mali standartlara uygunluk,

Temel Uygulamalar

Milas Ticaret ve Sanayi Odası dengeli büyüme, yıllık tahmini bütçe hedeflerine ve stratejik planda belirtilen yatırım hedeflerine ilerlerken yasal mevzuat ve temel ilkelerin yanında; gelirini sürekli artıran, kurumsal performansını devamlı yükselten, kurum ve üyelerinin mali menfaatlerini gözeten, bir yapıda çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel Alt Politikalar

Milas Ticaret ve Sanayi Odası mali uygulamalarını aşağıdaki alt politikalara göre yapmaktadır:
1- Mali Tablolar ile Bütçe Politikası:
a) Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin işlemleri tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir.
b) Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur.
c) Gerçekleşmemiş gelirler ile giderler gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşen gelirler ile giderler gerçek tutarından farklı gösterilemez. Belli bir dönem ya da dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem ya da dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri yapılır.
d) Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip gelir ve giderler meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilir, ancak normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilir.

2- Bilanço Politikası:
Oda tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerin muhasebe kayıtlarının yapılması, hesaplara aktarılması, mali tabloların hazırlanması ve raporlanması yoluyla, belli bir tarihte kuruluşun mali durumunu saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.
3- Varlıklara Yönelik Politika:
a) Varlıklar, likidite durumlarına göre dönen ve duran varlıklar ana hesap gruplarına ayrılır.
b) Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir.
c) Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşemeyecek ve hizmetlerinden bir hesap döneminden daha uzun süre yararlanılacak varlık ve alacaklar bilançoda duran varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir. Dönem sonunda, vadeleri bir yılın altında kalanlar bu grupta yer alan hesaplardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılır.
d) Dönem sonu bilanço gününde varlık hesaplarında kayıtlı olup yabancı para cinsinden takip edilen tutarlar, işlem bazında veya günlük olarak değerlenmemişse, değerlemeye tabi tutulur.
e) Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde tahsil edilebilecek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir.
f) Tutarları net olarak hesaplanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk kaydı yapılmaz.
g) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak verilen ön ödemeler varlıklar içinde gösterilir.
4- Yükümlülüklere Yönelik Politika:
a) Yükümlülükler vade yapılarına göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap gruplarına ayrılır.
b) Bir yıl ya da normal faaliyet dönemi içinde vadesi gelecek olan yükümlülükler, bilançoda kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir.
c) Vadesi bir yılı veya normal faaliyet dönemini aşan borçlar bilançoda uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubu içinde gösterilir. Dönem sonunda bu grupta yer alan borçlardan vadeleri bir yılın altına inenler kısa vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesaplara aktarılır.
d) Gelecek dönemlere ait olarak önceden tahsil edilen hasılat ile cari dönemde tahakkuk eden ancak gelecek dönemlerde ödenecek olan giderler tahakkuk tarihinde kaydedilir ve bilançoda gösterilir.
e) Bilinen ve tutarları tahmin ve hesap edilebilen bütün yükümlülükler kaydedilir ve bilançoda gösterilir.
f) Dönem sonunda yükümlülük hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para cinsinden takip ve ödemesi yapılan tutarlar, işlem bazında veya günlük olarak değerlenmemişse, değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile mali raporlarda gösterilir.
g) Mal ve hizmet karşılığı teminat veya depozito olarak alınan ön tahsilatlar yükümlülükler içinde gösterilir.

5- Öz Kaynaklara Yönelik Politika:

a) Öz kaynak, varlıklar ile yabancı kaynaklar arasındaki farktır.
b) İlk açılış bilançosuna dahil edilememiş bulunan varlıklar, envanteri yapıldıkça ilgili varlık hesabına ve net değere ilave edilir.
c) Faaliyet hesaplarının raporlama dönemi faaliyet sonucu ile önceki yıl/yıllar faaliyet sonuçları bu grupta yer alır.

6- Nazım Hesaplara Yönelik Politika:

a) Varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin sadece bilgi verme ve izleme görevi yüklediği işlemler, kuruluşun muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri izlemek üzere nazım hesaplar kullanılır.
b) Nazım hesaplar birbiri ile karşılıklı borç ve alacak çalışan hesaplardan oluşur. Bu hesaplar mizan ve bilançoda diğer hesap gruplarının altında ayrı bir bölümde gösterilir.

7- Hesapları İnceleme Politikası:

Odamızın gelir ve giderleri ile diğer tüm muhasebe iş ve işlemleri Hesap inceleme Komisyon Üyeleri tarafından, her istenildiği zaman incelenebilir.
Komisyon mevzuata aykırı bir işlem ya da uygulama gördüğü takdirde gerekli yönetim organlarına bir rapor halinde bildirebilir.

8- Mali Politikanın Uygulanması

Genel
Milas Ticaret ve Sanayi Odası, mali faaliyetlerini “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”ne uygun olarak yürütmektedir.
Bütçenin Hazırlanması
Gelir ve Gider bütçesi “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nde belirtilen fasıllar kullanılarak hazırlanır.
Gider ve Gelir bütçesi üç yıl önceki oranlar dikkate alınarak oluşturulur.

Her yılın eylül ayının son haftasında Genel Sekreter tarafından odanın birimlerine gider tekliflerini hazırlamaları için çağrı yapılır. Birimler Ekim ayının sonuna kadar kendi gider tahminlerini yaparak Genel Sekreter’e teslim eder. Genel Sekreter ya da görevlendirdiği muhasebe görevlisi tarafından birimlerden gelen gider tekliflerinden yola çıkılarak hazırlık bütçe oluşturulur ve Kasım ayının ikinci haftasına kadar Genel Sekreterliğe sunulur. Hazırlık bütçesi genel sekreterlik tarafından gözden geçirilir ve gerekli düzenlemeler yapılarak Kasım ayının son haftasındaki toplantıda Yönetim Kurulu’na sunulur.

Yönetim Kurulu, kendisine sunulan bütçeyi inceler, aynen veya gerekli değişiklikleri yaparak kabul eder. Yönetim Kurulu’ndan geçen hazırlık bütçesi Aralık Ayı meclis toplantısında görüşülmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıdan en az iki hafta önce meclise sunulur. Meclise sunulan bütçe tasarısı incelenmek üzere Hesapları İnceleme Komisyonu’na havale edilir. Komisyon kendisine sunulan bütçe tasarısını Meclis Başkanı’nın belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar. Komisyon, çalışmalarında Genel Sekreterlik ya da hizmet birimlerinin görüşüne başvurabilir. Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak bütçe tasarısını aynen veya tadilen onaylar. Meclis, bütçe denkliğini bozacak gider artırıcı veya gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Meclisçe onaylanan bütçe bilgi için TOBB’a gönderilir.

Herhangi bir sebeple bütçe kesinleşmemiş ise, bütçenin kesinleşmesine kadar geçecek süre içinde mevcut bütçe uygulanır.

Harcama Yetkilileri

Harcamalar, “5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu”nun 27.maddesinde belirlendiği üzere Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde, Genel Sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır.
Her seçimden sonra yeni İmza Sirküleri ile gerekli yetkilendirmeler yapılır.
Bütçe görüşmeleri sırasında Genel Sekreterin harcama limitleri de karara bağlanarak meclis kararlarına Bütçe Talimatnamesi ile işlenir.

Muhasebe Kayıtları

Tüm muhasebe kayıtları, elektronik ortamda tutulur. Günlük muhasebe kayıtları, Muhasebe birimi tarafından muhasebe programına işlenir. Kayıtlar, gün sonunda Genel Sekreter tarafından kontrol edilir.

Üyelere verilen hizmetler sonucunda tahsil edilen ücretler programa işlenerek tahsilat makbuzu kesilir ve bir kopyası üyeye teslim edilir.

Yapılan tahsilatlar muhasebe birimi tarafından kasada toplanır. Kasada toplanan para kasada bulundurulacak yetki durumuna göre bankaya yatırılır. Gün sonunda kasa raporu alınarak kontrol edilir. Kasa raporları, Genel Sekreter ve Muhasebe Sorumlusu imzasıyla ilgili dosyaya kaldırılarak arşivlenir.

Satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin ödemeler, faturanın odaya tesliminden sonra yönetim kurulunun onayıyla yapılır. Gerektiğinde, Genel Sekreter onayıyla, belirlenmiş limitler dahilinde yönetim kurulu onayından önce ödeme gerçekleştirilebilir. Ödeme kararı verildikten sonra ödeme makbuzu hazırlanır. Ödeme, kaşe ve imza karşılığında ilgili firmaya yapılır. Yapılan ödemeler muhasebe programında ilgili gider hesabı altında kayıt altına alınır. Kayıt yapılırken fatura numarası, fatura içeriği ve firma bilgileri açıklama olarak girilir. Fatura karşılığı olmayan ödemeler, tediye fişine açıklaması girilerek kayıt altına alınır ve ödeme makbuzu ile ödenir.

Banka defterleri günlük olarak işletilerek değişiklikler muhasebe programında kayıt altına alınır.
Her ayın sonunda, muhasebe programından yevmiye defteri, defter-i kebir, gelir-gider bütçe defteri ve yardımcı defterler basılarak arşivlenir.

Yıl sonu işlemleri, 5174 sayılı kanuna uygun olarak yapılır.

Mali Raporlar

Her ayın sonunda mizan alınarak gerekli kontrol ve düzeltmeler yapıldıktan sonra özet olarak yönetim kurulu ve meclis toplantılarında görüşülür. Ayrıca her ayın sonunda Kasa Raporu alınarak mevcut durum gözden geçirilir.
Bütçe gerçekleşme durumu, aylık olarak yönetim kurulu ve meclis toplantılarında görüşülür.
Her yılın sonunda gelir tablosu ve bilanço çıkarılarak yönetim kurulu ve meclis toplantılarında gözden geçirilir.

Mali Risk Analizi

Her yıl bütçe döneminde mali risk analizi yapılır. Mali risk analizi, Genel Sekreter ve belirlediği diğer kişilerin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda görüşülerek kayıt altına alınır. Risk analizi sonuçları stratejik planlama sürecinde de kaynak olarak kullanılır.
Mali risk değerlendirmede kullanılacak riskler aşağıdaki gibidir.

 Faiz Riski: Faizlerdeki dalgalanmalardan dolayı vadeli hesaplardaki parasal kaynaklarda yaşanabilecek kayıplar
 Kur Riski: Döviz olarak tutulan parasal kaynaklarda döviz dalgalanmalarından ötürü yaşanabilecek kayıplar
 Kredi Riski: Kullanılan kredilerle ilgili yaşanabilecek riskler
 Piyasa Riski: Piyasalarda ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan kaynaklı riskler
 Nakit Yetersizliği: Gelirlerin giderleri karşılayamaması
 Operasyonel Risk: Finansal kaynakların değerlendirilmesi ile ilgili yapılacak operasyonel hatalardan oluşabilecek riskler
mali1

 

Risk derecelendirme matrisinde belirlenen risk dereceleri bir açıklığın gerçekleşmesi halinde karşı karşıya olunan riski belirler.

Risk analizi süreci tamamlandığında, sonuçlar bir tutanak olarak dokümante edilir. Bu tutanak yönetimin ve süreç sahiplerinin politikalarda, prosedürlerde, bütçede ve sistemin kullanımında veya yönetiminde yapılacak değişikliklerde karar verirken kullanacağı yönetimsel bir rapordur. Belirlenen riskler için uygulanacak kontrollere bu rapor göz önünde bulundurularak karar verilir.

Tespit edilen riskler ve önlemler “Risk Değerlendirme Tablosu” ile kayıt altına alınır.

Risk analizi çalışmaları, her yılın aralık ayında yapılır.

Yetki ve Sorumluluk

Bu prosedürün yürütülmesinden Genel Sekreter ve Muhasebe Görevlisi, denetlenmesinden Genel Sekreter sorumludur.

mali2