MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 22 Ekim 2020, Perşembe
S.S.S.

1.Hangi durumlarda MERSİS ten giriş yapmak gereklidir?
Ticaret Sicilinde tescili yapılacak her türlü işlemin MERSİS üzerinden girişi yapılması zorunludur.

 

2.Şahıs kayıtlarının kuruluş defter tasdikleri müdüriyetinizde mi yapılmaktadır?
Şahıs kayıtlarının ilk defter tasdikleri noterler tarafından yapılmaktadır.

 

 3.Şirket Kuruluş masrafları ne kadardır?
Limited ve Anonim Şirketlerde ( defter tasdiki,anasözleşme tasdiki ve kuruluş masrafı dahil) 2.000 TL civarıdır.

Şahıs kaydıkuruluş masrafı1.000 TL civarıdır. 

 

4.Şirket kuruluşlarında bloke kaldırıldı mı?
Limited Şirketlerde Bloke kaldırılmış olup, Anonim Şirketlerde uygulama devam etmektedir.

 

5.Tescil talepnamesi hangi durumlarda müdürlüğünüz tarafından çıkarılmaktadır?
Şahıs kayıtları,  şube tescili,  kuruluşlarda ve yetkili değişikliklerinde tescil talepnamesi çıkarılmaktadır.

 

6.Anasözleşme tasdikleri ve ilk kuruluş defter tasdikleri müdürlüğünüzce mi tasdik edilmektedir?
Limited şirket ve Kooperatif sözleşmeleri müdürlüğümüzce tasdik edilmekte olup anonim şirketlerin anasözleşmeleri noter ve müdürlüğümüzce onaylanmaktadır. Kuruluştaki ilk defter tasdikleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

 

7.Limited, Anonim ve Şahıs firmaları kapatma hangi şekillerde olmaktadır?
Limited ve anonim şirketleri terkin olabilmek için önce tasfiyeye girmelidir. Tasfiyeden sonra alacaklılara çağrıların yapıldığı birer hafta ara ile üç defa yayınlanır. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan 3. ilandan 6 ay sonra terkin için başvuru yapılabilir. Şahıs firmaları ise yetkililerce ve ıslak imzalı dilekçe, asıl ve imzalı İcra ve İflas Kanunu’nun 44. maddesi gereği mal beyannamesi ve Vergi Dairesi’nden alınan kapanış tutanağı ile terkin işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

8.Yeni bir şirket kurmak istiyoruz şirket unvanında yabancı kelime kullanabilir miyiz?
Sektörler Türkçe olmak kaydıyla ünvan serbestçe belirlenir.

 

9.Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru süresi ne kadardır?
Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne  tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 30– (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi 15 gündür.

(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre 1 aydır

 

10.Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği ve çıktı alabileceğimiz bir site var mıdır?
Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir. (2004 yılından önce yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri yalnız müdürlüklerce görüntülenebilmektedir.)

 

11.Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?
Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

 

12.Şirket şube tescili için ne kadar ödeme yapacağız?
Şube açılış masrafı yaklaşık 3.000 TL civarındadır. Bu ücret şube yetkili kişi sayısına ve ilan edilecek hususun kelime sayısına göre farklılık gösterebilir.

 

13.Limited Şirketi ortağı olan bir tüzel kişi müdür seçilebilir mi?
Tüzel kişi müdür seçilebilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği olması gerekir.

 

14.Limited Şirketin tüm ortakların on sekiz yaşından küçük olması mümkün müdür?
6102 TTK’nun birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmektedir. Bu itibarla, hakkında kazai rüşt kararı verilmemiş küçük, kendi başına şirketi yönetim hakkı ile temsil yetkisini kullanamayacağından, en azından bir ortağın fiil ehliyetine sahip olması gerekecektir.

 

15.Anonim Şirketlerde hangi durumda Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin katılması zorunludur?Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.