MİTSO'ya hoşgeldiniz. Bugün: 22 Şubat 2019, Cuma
STRATEJİK PLAN

 

 

 

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI   

 

 

TEMMUZ 2012-TEMMUZ 2016


SUNUŞ

Ekonomik, sosyal ve teknolojik açılardan sürekli gelişim halinde olan ülkemiz koşullarına parelel olarak biz odaların da kendimizi yenileyerek bu gelişimi takip etmemiz kaçınılmaz olmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin 2001 yılından itibaren İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmeye başladığı “Oda Akreditasyon Sistemi” içinde odamız da yerini almıştır.Bu kapsamda odamızın “Temmuz 2012 – Temmuz 2016 Stratejik Planı” çalışmaları 2011 yılından itibaren başlatılmış olup BU YIL YÜZÜNCÜ yılını dolduran ‘MILAS TICARET VE SANAYI ODASI’ nın geleceği şekillendirme ve geleceğe yönelik atılacak adımları açısından bu plan önem teşkil etmektedir. .Böylece, MİTSO’ nun oluşturduğu KALITE SISTEMI VE STRATEJIK PLANLAMA ile yönetişim, zamanı iyi kullanma ve verimlilik açılarından önemli yararlar sağlanacaktır.

 

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Ticaret ve Sanayi Odası vizyonundan hareketle, oluşturulan “Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” katılımcılığı en üst düzeyde tutma ilkesini benimsemiş ve bu doğrultuda odanın misyon, vizyon ve değerlerini oda üyeleri, yönetim kademesi ve çalışanları ile paylaşmıştır.

 

Prof.Dr.Fuat ÖNDER’in danışmanlığında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi eğitimleri, dokümantasyonu ve uygulamaların dan sonra Stratejik Planımızın hazırlanması, mevcut durum ,çevre ve paydaş  analiz çalışmaları sırasında; meclis üyelerimiz, yönetim kademesi, kamu kurum çalışanları, üyelerimiz ve çalışanlarımızın katılımı ile “Paydaş Çalıştayları” yapılmıştır. Bu  çalıştaylar esnasında anket çalışmaları düzenlenerek katılımcılarımızın öneri ve memnuniyet değerlendirmeleri alınmıştır. Stratejik Plan Eğitimleri, tüm çalışanlar, üst yönetim ve meclis üyelerine ayrı ayrı verilmiş olup odamız içerisindeki olumlu veya olumsuz tüm durumlara zamanında müdahale edebilen, dolayısıyla ortaya çıkacak riskleri yönetebilen ve gerekli seneryoları üretebilen personel yetiştirilmesi amaçlanmıştır.Bu kapsamda, Milas Ticaret ve Sanayi Odası 2012– 2016 Stratejik Planının ana konularını; üyeleriyle daha sık iletişim kurabilen, onlara etkin hizmet sunabilen,müşteri memnuniyetini en önde tutan, Milas ticaret ve sanayisini de göz önünde bulundurularak ilçenin gelişimine uygun yatırımlarının uygun yerlere yönlendirilmesi ve desteklenmesi için tüm paydaşları ile çalışan bir oda haline gelebilmesi oluşturmuştur..Kurum olarak düzenlemiş olduğumuz stratejik plan ile; sahip olduğumuz kaynakları amaçlarına uygun olarak kullanma, çevre ile olan ilişkilerimizi düzenleme, odamız içerisindeki iletişimi iyileştirme,Milas’taki gerek kamu gerekse özel sektörde stratejik yönetim uygulamalarının benimsenmesi ile geleceği şekillendirme ve geleceğe yönelik atılacak adımlarda yönlendirici kululuş olabilme gibi amaçlar edinilmiştir.

 

Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu planın gerçekleşme etkinliğini sürekli izleyerek, değerlendirmelerini belli zaman aralıklarında Yönetim Kuruluna sunacak olup planın oluşturulmasında katkı sağlayan paydaşlarımıza ve “Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu” üyeleri ile danışmanımız Prof.Dr.Fuat Önder ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

  

 1. 1.   İÇİNDEKİLER

 

 

SUNUŞ

 1. 1.        İÇİNDEKİLER…………………………………………………….……3           

2.      GİRİŞ ……………………………………………………………………4

3.      STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ………………………4

4.      STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK………………………..6

 

I.                   DURUM ANALİZİ

 

I.1        Tarihçe………………………………………………………………….7

I.2        Yasal Yükümlülükler, Mevzuat Analizi ve Hizmetler……………9

I.3        Faaliyet Alanları ve Hizmetler…………………………………….10

           I.4        Paydaş Analizi………………………………………………………18

I.5        Kurum içi Analiz…………….………………………………………21

I.6        Milas’ta İktisadi Hayat………………………………………………38

II.                  STRATEJİK TASARIM VE STRATEJİK PLAN

           II.1       Misyon…………………………………………………………………47

            II.2       Vizyon…………………………………………………………..….….47

            II.3       MilasTicaret ve Sanayi Odasinda Temel Değerler……………..47

            II.4       2012–2016 MİTSO’nun Stratejik Amaçları………………..……..48

            II.5       MİTSO’nun Gelişme Yönleri……………………………….…..….48

           II.6       Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Gös..…49  

 1.                                       i.        Maliyetlendirme……………………………………………..55
 2.                                      ii.        İzleme, Değerlendirme ve Performans Göstergeleri….56

III.                   STRATEJİK PLAN VE ISO 9001

      

IV.                 İŞ PLANLARI

 

V.                   SONUÇLAR VE SP’NİN GELİŞTİRİLMESİ

 

 

 

 

 

 1. 2.               GİRİŞ

 

STANDARTLAŞMA VE AKREDITASYON çalışmaları ülkemizin AB ile uyumlaşma sürecinin bir parçası olup; Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarımızda STRATEJIK PLÂNLAMA, KALITE VE AKRADITASYON gerekliliklerini uygulama  gelecekle ilgili olup dışa dönük plânlama çabalarından oluşur. İstenen amaçlara ulaşabilmek için dış çevrenin her unsuru stratejik yaklaşımla incelenerek kurumun geleceği şekillendirilmeye çalışılır. Devlet Planlama Teşkilatı odaklı planlama kültürümüz 1980’ lere kadar, dışa kapalı ekonominin varsayımlarına göre kurgulanmıştır.Bu anlayış da küresel ekonomiye göre şekillendirilmiş stratejik kaygıları olan bir planlama yaklaşımı mevcut değildir. Ayrıca,  kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının çoğunun gelecek planları, bütçeden ibaret olmuştur. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren kamu kurumları stratejik planlarını hazırlamaya başlamışlardır.Bu planlamalar bütce esaslı yapılsada TOBB bünyesindeki oda ve borsalar icin bütceyi plan icine alma zorunluluğu yoktur.

Geleceğe yönelik olarak beklentileri olan; Milas ve beldelerin de bulunan tüccar ve sanayicilerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak yüzüncü yılını dolduran  Milas Ticaret ve Sanayi Odasının ilk olarak 2012 – 2016 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

 

 

3.         STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası “STRATEJİK PLAN” çalışmalarını katılımcı bir yaklaşımla hazırlamayı kararlaştırmış ve bu nedenle Yönetim Kurulu “Startejik Plan Yönlendirme Kurulu” nu şu şekilde oluşturmuştur.

 

Muzaffer Atıcı…………….MİTSO Yön.Kur.Üyesi

Kazım Sarıoğlu…………..Genel Sekreter

Zuhal Ören……………….Akreditasyon Sorumlusu

Volkan Tosun……………..Kalite Yönetim Temsilcisi

Prof.Dr.Fuat önder……..  Danışman

 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu yeniden hazırlanıp uygulamalar başlatıldıktan sonra yapılan 6 aylık zaman planlamasına göre; MİTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, MİTSO Meclis Üyeleri ve çalışanlarından oluşan grublara ayrı ayrı düzenlenen 1 günlük  “Stratejik Plan Eğitimleri” verilmiştir. Tarihsel gelişim ve “Durum Analizi” sonrasında katılımcılığı en önde tutan bir anlayışla iç ve dış paydaşlar için ayrı ayrı 1 tam gün “Paydaş Çalıştayları” yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında MİTSO iç çevre analizi çerçevesinde kurum düzeyinde güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve tehditler araştırılmış olup (SWOT Analizi)  ayni anda ulusal ve uluslararsı boyutda politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler gündeme getirilmiştir (PEST Analizi). Çaılştay sırasında görüşler toplanırken ayrıca üyelere “Paydaş Görüş Toplama Formu” da uygulanmış olup müşteri memnunuiyeti konusunda fikirler toplanmş ve paydaşlar MİTSO’nun gelişme alanlarını belirlemişlerdir.

 

Yine bu hazırlıklar ile eş zamanlı olarak danışmanlık hizmetleri ile birlikte Stratejik Plan Yönlendirme Kurulu  “Durum Analizi” çalışmalarına devam etmiş olup bu kapsamda hizmet-faaliyet analizi, doküman analizi, son projelerin sonuçları ve ekonomik değerlendirmeler de incelenmiştir. Ayrıca SWOT ve PEST Analizleri birimlerde uygulanarak Güçlü ve Zayıf yanlarımız ile Fırsatlar ve Tehditler birimler bazında tesbit edilmeye çalışılmıştır. Birimlerin misyon, vizyon ve hedefleri de belirlenmiş ve bu Stratejik Plan sonuçları içinde kullanılmıştır.

 

Durum analizinden sonra “Stratejik Tasarıma” geçilmiş ve Üst Yönetimin görüşleri alınarak çalıştay sonuçlarıyla birlikte yorumlanmıştır.Daha sonraki çalışmalarda tüm paydaşların da görüşleri dikkate alınarak kurumsal anlamda MİTSO’nun Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri güncellenerek yeniden belirlenmiştir.Çalışmalar sonunda ortaya çıkan   3 ana başlık “Gelişim Yönleri” olarak tesbit edilmiş ve sırasıyla “Stratejik Amaçlar,Hedefler,Faaliyetler ve Performans Göstergeleri” bu gelişim yönlerine paralel olarak tasarlanmış ve ortaya konmuştur.Burada  faaliyetlere göre belirlenen göstergeler ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sisteminin zorunlu bir sonucu olan ve kurumda dokümante edilerek “Süreç Yönetim Sistemi” olarak hayata geçirilmesi gereken, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın süreçlerinin hedefleri olarak birer çıktı göstergeleridir. Böylece faaliyet ve projeler için gerçekci maliyet, kaynak ve izleme tabloları hazırlanabilmiştir. Bu bağlamda ISO 9001’in ilgili prosedür ve dokümanları revize edilerek SP, sistemin izleme ve kontrol yöntemleri içine alınmıştır.

 

Bu yöntemle, Stratejik Plan uygulamaları esnasında tüm çalışanlar, mevcut olan Fonksiyonel Yönetim Sistemlerinin Kalite Yönetim Sistemiyle bütünleşip nasıl Süreç Yönetimi ve sonucunda performans göstergelerinin de bir araç olarak kullanılabildiği Stratejik Yönetim tarzına dönüştüğünü daha iyi anlamışlardır. Böylece MİTSO kendisine özgü “MİTSO ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNE” kavuşmuştur.

 

Bu hazırlıklar sırasında, akreditasyon gereklilikleri dikkate alınarak yapılan bu çalışmada ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunda var olan Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü güncenlenerek “Yönetimin Gözden Geçirme ve Stratejik Plan” Prosedürü haline getirilmiştir. Ayrıca ISO 9001:2008 KYS dokümantasyonu içindeki “İç Denetim Prosedürü” de revize edilerek Stratejik Planın izlenebilirliği sağlanmıştır.“Kurumsal Performans Yönetimi, İzleme – Değerlendirme ve Planın Geliştirilmesi” konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiş; ayrıca en az yılda bir kez, plan sonuçlarının ilgili prosedür gereği Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının gündemine alınarak planın geliştirilebileceği, kalite ve akraditasyon gerekliliklerinin hayata geçebileceği ve kurumsallaşmanın sağlanacağı gibi konular hakkında bilinç yaratılmaya çalışılmıştır. Burada sözü edilen bir çok yönetim sisteminin nasıl birleşik kullanılabildiği ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ne dönüşerek Ticaret Sanayi  Oda ve Borsaları için en uygun “ODA/BORSA YÖNETİM SİSTEMİ” örneği olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır..Böylece hazırlanan STRATEJİK PLANLAR kuruluş için uygulanabilir,aktif ve geleceğin şekillendirilmesi anlamında hayata geçirilebilir olacaktır.

 

MİLAS TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU 2012-2016 STRATEJİK PLANINDA Kİ  STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 16.08.2012 TARİH VE 4 NOLU KARARI İLE KABUL ETMİŞTİR.

 

4.         STRATEJIK PLANDA YASAL DAYANAK     

 

24.12.2003  tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Kurumlarına STRATEJIK PLAN yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Stratejik Planlamaya ilişkin hükümler ise ancak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli  “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” referans metinler olarak kabul edilebilir.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini tanımlayan 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı kanunun 4’üncü maddesinde Odalar; “üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Milas Ticaret ve Sanayi Odasının stratejik planının temel dayanağını 2010 tarihi itibarıyla güncelleştirilmiş olan “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu” ve ekleri oluşturur. Milas Ticaret ve Sanayi  Odasının Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kuruludur. “Akreditasyon malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanmasıdır.” Stratejik plan ise akreditasyon sürecinin oluşturmaya çalıştığı standardizasyonunun önemli bir bileşenidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.              DURUM ANALİZİ

 

 

I.1        Tarihçe

 

Milas’taki esnaflar da 17.yüzyıla kadar ahilik, bu yüzyıldan sonra ise lonca geleneklerini ve kurallarını uyguluyorlardı. Çıraklık, çıraklıktan kalfalığa geçiş, kalfalık, kalfalıktan ustalığa geçiş için ahilik ve lonca kuralları geçerliydi. Bu kurallar gereğince her ilkbaharda “esnaf teferrücü” denilen tören düzenlenirdi. Esnaf kethüdaları (esnaf başları), ustalar, kalfalar, çıraklar, çırakların velileri; şehrin kadısı,  müftüsü ve en büyük camisinin imamıyla birlikte bir kır gezisi düzenlerlerdi. Bu kır gezintisi genellikle Beçin’deki Ahmet Gazi Türbesi’ne olurdu. Orada, ahilik ve lonca geleneğine göre düzenlenen törenlerle kurbanlar kesilir, dualar edilir, yemekler pişirilir ve dağıtılırdı. Usulüne uygun törenlerle çıraklar kalfalığa, kalfalar ustalığa geçerlerdi. Kalfaların ustalığa geçebilmeleri için kazandıkları mesleki  hünerleri göstermeleri gerekiyordu. Hünerlerini üstatlara, ustalara beğendirerek kalfalıktan ustalığa geçmeyi hak edenlere ustaları tarafından “peştamal kuşatılırdı”.

Avrupa’da yaşanan sanayi devrimi, kapitülasyonlar nedeniyle ülkeye yoğun sanayi ürününün girmeye başlaması, giderek gelişen kapitalist ilişkiler ahilik geleneğini ve lonca düzenini yıprattı. Ziraat ve Ticaret Nezareti’nin 2 Ağustos 1882 yılında “liva ve kazalarda birer ticaret odası açılması” kararı almasıyla loncaların etkinliği de kırılmaya başladı. Sonuçta lonca düzeni, 1913 yılında İttihat ve Terakki hükümetinin aldığı bir kararla kaldırıldı.

Örgütsel açıdan en önemli gelişme 22 Nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası ile sağlanmıştır. 17 Şubat 1923 tarihinde yapılan İzmir İktisat Kongresi’nde alınan “Misak-ı iktisadi” esaslarına dayanarak, ilk Ankara hükümeti tarafından çıkartılan ve12 maddeden oluşan 655 Sayılı Yasa ile odalar ilk kez kanuni bir kimlik kazandılar. Bu yasaya dayanarak yürürlüğe konulan tüzük, odaların kuruluş ve işleyişlerini belirli ilkelere bağlamıştır. Yasanın getirdiği diğer önemli yenilik, odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunun kabul edilmesidir. Yasa, ticaret ve sanayi ile uğraşanların odalara girmelerini zorunlu saymıştır.

18 Kasım 1943 tarihinde çıkarılan 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Yasası, 655 Sayılı Yasa’yı yürürlükten kaldırmıştır. 4355 Sayılı Yasa, odalardaki organ sayısını üçe çıkarmıştır. 25 Nisan 1949 tarih ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği Yasası, esnaf niteliğindeki küçük tacir ve sanayicilerin odalardan çıkıp, dernek kurmalarını sağlamıştır. 1943 tarih ve 4355 Sayılı Yasa yürürlüğe girinceye dek ticaret ve sanayi odalarının bir şubesi olarak kurulan ve çalışan Ticaret Borsaları, bu yasayla birlikte ayrı birer tüzel kişilik şeklinde örgütlenme olanağı bulmuştur.

Süreç içinde üyelerinin hak ve çıkarlarını daha iyi temsil edebilmek için tek bir çatı altında toplanma ihtiyacını duyan oda ve borsalar 8 Mart 1950 tarihinde 5590 sayılı TOBB Kuruluş Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra, o tarihe dek kurulmuş bulunan 32 Ticaret ve Sanayi Odası, 8 Ticaret Odası, 1 Sanayi Odası ve 20 Ticaret Borsasının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle 7 Şubat 1952 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) kurmuşlardır. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini tanımlayan bu kanun 18.05.2004 tarih vet  5174 sayılı olarak güncellenmiştir.

Milas’ta 1800’lü yılların sonlarında ve 1900’lü yılların başlarında yabancılar halı ticareti, madencilik, zeytinyağı fabrikası işletmeciliği ve zeytinyağı ticareti, deri ticareti işine girişmeye başladılar. Bu da Milas’taki ticari yaşamı hareketlendirdi. Ziraat ve Ticaret Nezareti’nin, 2 Ağustos 1882 tarihinde “liva ve kazalarda birer ticaret odası açılması” kararının ardından Anadolu’da hızla Ticaret ve Sanayi Odaları açılmaya başlamıştı.  Muğla ve İzmir’de 1885 yılında, Fethiye’de 1901 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları kuruldu. İzmir ve Aydın Vilayeti Salnamelerine göre 1912 yılında da Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu gerçekleştirildi.

22 Nisan 1926 yılında çıkan “İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkındaki Kanun” gereği odanın adı “Milas Tecim ve Sanayi Odası” oldu. 12 Temmuz 1932 tarihinde gerçekleştirilen “Dil Devrimi” ile pek çok odanın adı da Türkçeleştirildi. Milas Tecim ve Sanayi Odası,  21 Mayıs 1935 tarihinde Ankara’da yapılan Türk Tecim ve Endüstri Odaları Toplantısına katıldı. 8 Mart 1952 yılında çıkan Ticaret ve Sanayi Odaları, Borsaları Kanunu ile Milas Tecim ve Sanayi Odası’nın adı da yeniden Milas Ticaret ve Sanayi Odası şekline dönüştü.

1951 yılında İzmir Sanayi Birliği’nin İzmir Sanayi Odası’na dönüşmesinden sonra 1954 yılında Bakanlığın özel izni ile Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Balıkesir ilerini kapsayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) kuruldu. Bunun üzerine 1954 yılında Milas’ta  bir EBSO Şubesi açıldı. Bodrum’dan Fethiye’ye kadar Muğlalı sanayicilerin üye olduğu EBSO Milas Şubesi, 31 Aralık 2007 tarihine dek hizmetini sürdürdü. Bu tarihte,  EBSO Milas Şubesi kapandı. 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren de Milas, Muğla ve Fethiye  Odaları,Ticaret ve Sanayi Odası” haline dönüştürüldüler. Böylece EBSO Milas Şubesinin sanayici üyeleri de Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi oldular.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın bilinen ilk yeri Belen Camiinin karşısındaki köşedeydi. Bir yanıyla Pazaryeri Sokak No : 2’den cephe alan, bir yanıyla da Belediye Caddesine bakan tek katlı binada uzun yıllar hizmet veren Milas Tecim ve Sanayi Odası daha sonra, girişi Nalbant Sokak, No:8’deki binanın üst katına taşındı. Burasının batı yönündeki pencereleri ve balkonu Cumhuriyet Caddesine bakıyordu. Binanın zemin katı ise Cumhuriyet Caddesinden cephe alıyordu. Milas Ticaret ve Sanayi Odası 1963 yılında Türkocağı Caddesi No :40’daki Osman Buldanlı’nın binasının üst katına taşındı. 1971 yılına dek bu binada hizmet veren Milas Ticaret ve Sanayi Odası bu tarihte Cumhuriyet Caddesi ile Tabakhane Caddesinin kesiştiği yerdeki Turan Çöllüoğlu’nun binasına geçti (Cumhuriyet Caddesi No: 48 veya Tabakhane Caddesi No : 1). Milas Ticaret Odası, daha sonra 1 Ocak 1972 tarihinde Münir Tireli’den 175 bin liraya satın alınan Kunduracılar Sokak No : 25’deki kendi binasına geçti. Binanın parasının 125 bin lirası peşin, kalan 50 bin lirası ise bir yıl sonra ödenmişti. Bu binanın bir yanı da Eskidemirciler Sokağa açılıyordu ve buradaki kapı numarası 40’tı.

Enver Tuna başkanlığındaki Milas Ticaret Odası yönetimi, yeni bir hizmet binası yaptırabilmek amacıyla 1998 yılında, Emet Gürel’e ait İnönü Caddesi, No : 33’deki   546 metrekarelik bahçe içindeki eski evi 15 milyar liraya satın aldı. Bu ev ve arsanın Tümbek Caddesi yönündeki Mehmet Fahrettin Arca mirasçılarına ait şüyulu 105 metrekarelik eski ev de 1999 yılının ilk aylarında 5 milyar liraya satın alındı. Böylece odanın mülkiyetindeki alan 651.8 metrekareye ulaştı. Ancak bir süre sonra bu bölgenin kentsel sit alanına alınması ve kat yüksekliğinin 4 kattan 2 kata indirilmesi üzerine buraya yeni hizmet binası yaptırmaktan vazgeçen yönetim burasını üyeler için yazlık lokal haline getirdi. Lokal, 1999 yılında Muğla Valisi Cemil Serhatlı’nın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

1999 yılının son aylarında Milas Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Ali Zenger yönetimi, 2000 yılının başında, Mehmet Manavoğlu’nun Lozan Caddesi, No: 33’teki binasının zemin katını kiralayarak burayı kısa süre içinde kışlık lokal haline getirerek hizmete açtı.

Ali Zenger başkanlığındaki MİTSO yönetimi, 2001 yılı başında ise yeni ve modern bir hizmet binası yaptırabilmek amacıyla 23 Nisan Bulvarı, No: 172’deki 1356 metrekarelik arsayı yaklaşık 75 milyar liraya satın aldı. 2002 yılının yaz aylarında ise zeminde 446 metrekare üzerinden yeni hizmet binasının temeli atılarak inşaatına başlandı. Zemin katı hizmet birimi, 1. katı ise lokal şeklinde düzenlenen inanın inşaatı 2005 yılında tamamlanarak 16 Mart 2005 tarihinde düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. 2008 yılında ise Nazmi Doğru’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde, oda binasının bodrum katı, modern bir toplantı salonu haline getirildi ve Milas’ın tek modern toplantı salonu olarak hizmete açıldı.

Günümüzde Yönetim Kurulu Başkanı Enver Tuna  ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası  2 200’ü bulan üyesi, bunların örgütlendiği 10 meslek komitesiyle ve 100 yıllık deneyimi ile çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmek için KALİTE VE AKREDİTASYON çalışmalarını başlatarak üyelerinin sorunlarına sahip çıkmakta, onların seslerini duyurmakta ve görüşleriyle, projeleriyle yöresine öncülük ve önderlik yapmaktadır.

I.2        Yasal Yükümlülükler, Mevzuat Analizi ve Hizmetleri

 

Odanın yasal olarak yapmak zorunda olduğu görevler 01.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12. maddesinde açık olarak belirtilmektedir.Ayrıca iç yönetmelik , Odanın üst birliği olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, odalar için oluşturulmuş diğer yasal yükümlülükler ve mevzuat çerçevesinde TOBB’nin odalara vermiş olduğu görevlerin, kamu yararı, mesleki ahlakı, idari, ekonomik ve politik otoritenin yerine getirilmesi Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerinin içeriğini belirlemektedir. .Bu  mevzuatlar uyarınca Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapmak zorunda olduğu görevler şunlardır:

 

 • Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlara öncülük etmek,
 • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri düzenlemek, vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak,
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki ilgili uluslararası ticaret kuruluşları ile iyi çalışma ilişkileri oluşturmak,
 • Üyelerine farklı iş kültürlerini tanıtmak ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlamak,
 • Üyelerinin faaliyetlerini finanse etmelerinde, iş geliştirme gibi konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokoller yapmak,
 • Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek,
 • Sektörlerin ihtiyaçlarını saptamak,
 • Yeni yatırımlar için yatırımcıları teşvik etmek,
 • İlgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgi ve belgeleri vermek,
 • Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak,
 • Üyelerin ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme yapmak,
 • Üyelerin ihtiyacı olan eğitimleri düzenlemek,
 • TOBB’nin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları TOBB’a bildirmek,
 • Dış ticaret mevzuatı, devlet yardımları ve teşvikleri ile ilgili rehberlik yapmak.

 

MİTSO’nun görev ve hizmetleri:

Faaliyet 1: Ticari Sicili :

Başta Milas olmak üzere Güllük, Ören,  Selimiye, Bafa ve Beçin beldelerinde faaliyet gösteren şirketler, şahıs firmaları ve şubelerinin tüm ticaret sicili işlemlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yürütmek, ilgililerce istenilen belgeleri tanzim ve tasdik etmektir.

Faaliyet 2: Oda Sicili :

Oda sicil birimi yeni kayıt ve değişiklikleri, (hisse devirleri, adres değişiklikleri, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımları, unvan değişikliği) Ticaret Sicili Memurluğu Belgelerini dikkate alarak yapar.

Faaliyet 3: Diğer Hizmetler :

–          Basın ve Halkla İlişkiler

–          Sanayi İşlemleri

–          Muhasebe

–          Eğitim-Proje

–          İş-Kur

–          Sigorta Acenteleri İşlemleri

–          OSB Ortaklığı

–          UMEM Beceri 10 Projesi

Faaliyet 4:Odamıza Verilbilecek Görevler

–          KOSGEB Temsilciliği

–          TAPDK

–          Vize Danışmanlık Ve Takip İşlemleri

 

I.3        Faaliyet Alanları ve Hizmetler

 

      Tablo 1:  MİTSO’da Faaliyet Alanları ve Hizmetler

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası 
Birim Genel Sekreter
Kanun İle Verilen Görev 5174 SAYILI TOBB KANUNU
Kanun Hükmü 5174’e bağlı tüm yönetmelikler

No

Faaliyet Adı Ürün/Hizmet

1

Üye Kayit Üye Başvurusu, Gerekli evrakların incelenerek Sicil dosyasının oluşturulması, TOBBNET üzerinden yeni kayıtın sisteme girilerek numara verilmesi, Oda Sicil Kayıt Suretinin ve Faaliyet Belgelerinin düzenlenmesi, Oda Kayıt Levhasının düzenlenmesi, kayıt ücretinin tahsili için muhasebe servisine devrinden sonra Üye Sicil dosyasının Yönetim Kuruluna sunumu için Genel Sekreterliğe teslim edilmesi, YK Kararından geçen üye kaydının Üye Sicil Defterine işlenmesi.

2

Üyelik Terkin Üye Başvurusu, Gerekli evrakların incelenerek Üye Sicil dosyasının çıkartılması, Yönetim Kurulu Kararına sunumu için Genel Sekreterliğe teslim edilmesi. YK Kararından geçen Üyenin Terkin durumunun Üye Sicil defterine ve TOBBNET Sistemine işlenmesi, üye sicil dosyasının kaldırılması.

3

Belge Hizmetleri Üyelerin talepleri doğrultusunda Üye kaydının TOBB programından bulunarak belgenin yazdırılması, giden evrak defterinden çıkış verilmesi, belgenin Genel Sekreterliğe onaylatılması, ücretinin tahsili için muhasebe servisine devir edilmesi.

4

Meslek Komite Toplantilari Her ay Meslek Komite Üyelerine Toplantıya Çağrı Mektubu ile davette bulunulup toplantılarının düzenlenmesi ve kararlarının alınması.

5

Yazişmalar Üyelerin sözlü veya yazılı sorularının cevaplandırılması, diğer Kamu Kurumlardan gelen yazının Evrak Kayıt Bölümünden Oda Siciline sevki, yazının içeriğine göre cevabının yazılması, Giden Evrak Defterinden çıkış sayısının alınması,2 nüsha halinde yazılan yazının Genel Sekreterliğe onaylatılması, evrakın aslının ilgili kuruma gönderilmesi,  diğer nüshasının Giden Evrak Dosyasına takılması.

6

Bağ-Kur Belgesi Üye başvurusu, Bağ-Kur’dan emekli olacakların yada durum bildirimi istenen ortakların Ortaklık Başlangıç ve Bitiş tarihlerinin TOBBNET Sisteminden kontrol edilerek evrakın düzenlenmesi, Genel Sekreterliğe onaylatılması ve üyeye teslim edilmesi.

7

Kalfalik Ve Çiraklik Başvuru, Çırakların ve Kalfa adaylarının çalıştığı firmalarının TOBB Sisteminden bilgilerinin kontrol edilerek Formlarının doldurulması ve Genel Sekreterliğe onaylatılması, belgenin başvuru yapan kişiye teslim edilmesi.

8

İş Mak. Ruhsati Düzenleme Ve Terkin İşlemleri  Başvuru, Gerekli Evrakların incelenmesi, araç ilk tescil değilse ilgili odadan pasif duruma getirilmesi talep edilir, TOBB İş Makineleri Bilgi Sisteminden kaydın yapılarak plakanın alınması, İş Makinesi Tescil defterine bilgilerin yazılarak Tescil sıra numarasının alınması, TOBB Levazım Müdürlüğü’nden temin edilen İş Makinesi Tescil Belgesinin doldurularak Genel Sekreterliğe onaylatılması, ücretinin tahsilatı için muhasebe servisine devri.

9

Üye Durum Değişiklik İşlemleri Üye başvurusu, gerekli evrakların incelenmesi,  üye başvuru dilekçesinin Gelen Evrak Defterine kayıt edilmesi,  gerekli değişikliğin TOBB Sisteminde yapılması, ve earkların üye sicil dosyasına kaldırılması,

10

Vezne Kasa İşlemleri Başvuru, gün içerisinde alındı makbuzu tahsil ve tediye fişlerinin TOBB Sistemi üzerinden düzenlenmesi,  imzalanması,  16:30 da tahsilat miktarının belirlenerek mevcut paranın bankaya gönderilmesi. Kasa raporunun alınarak evrakların dosyalarına takılması.

11

Stratejik Plan Straejik Plan Hedeflerini takip edilmesi,Performans değerlendirilmesinin yapılması ve YK’ya sunulması,Oda politikalarının koordinasyonun yapılması.

 

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası
Birim Ticaret Sicil
Kanun İle Verilen Görev TTK(6762) – T.işl.Reh.(1147) – TOBB Kanunu(5174)
Kanun Hükmü TTK Md.26…-55, 153…-556   T.işl.Reh.Md.5,6,10,18,19,21

No

Faaliyet Adı Ürün/Hizmet
 1. 1.      
Sicil  Kayıt ve Tescil İşlemleri Tescil başvurusunun dilekçe alınması, evrakların incelenmesi, eksik ise tamamlatılması, harç ve ilan (şirketlerde sermayenin %00,4 tutarı) bedellerinin yatırtılması, TİSMOP’a girişin yapılması, çıktıların(ticaret sicil tastiknamesi) alınarak üyeye verilmesi,(şirket ve kooperatiflerde anasözleşme ve kararların onaylanarak üyeye verilmesi) ilanın yazılması, Ticaret Sicil Gazete Müdürlüğünün sitesine kaydedilmesi ve kargo ile gönderilmesi,
 1. 2.      
Genel Kurul Tescil İşlemleri (Anonim Şirket ve Kooperatif) Tescil Başvurusunun dilekçe ile alınması, ilgili dilekçe ekindeki genel kurul evraklarının incelenmesi, eksik ise tamamlatılması, harç ve ilan bedellerinin yatırtılması, TİSMOP’a değişikliklerin girilmesi, seçim var ise kararın onaylanarak imza sirküleri için üyeye verilmesi ve ilanın yazılarak T.Ticaret Sicili Gazete Müdürlüğü sitesine kaydedilerek kargo ile gönderilmesi,
 1. 3.      
Şube Kayıt  ve Tescil İşlemleri Tescil başvurusunun dilekçe alınması, dilekçe ekinde T.S.T.55.Maddesine göre hazırlanan belge merkezden onayla dosyanın incelenmesi, eksik ise tamamlatılması, harç ve ilan bedellerinin yatırtılması, TİSMOP’a girişin yapılması, çıktıların(ticaret sicil tastiknamesi) alınarak üyeye verilmesi, ilanın yazılması, Ticaret Sicil Gazete Müdürlüğünün sitesine kaydedilmesi ve kargo ile gönderilmesi
 1. 4.      
Merkez Nakli Kayıt ve Tescil İşlemleri Tescil başvurusunun dilekçe alınması, dilekçe ekinde T.S.T.47.Maddesine göre hazırlanan belge merkezden onayla dosyanın incelenmesi, eksik ise tamamlatılması, harç ve ilan bedellerinin yatırtılması, TİSMOP’a girişin yapılması, çıktıların(ticaret sicil tastiknamesi) alınarak üyeye verilmesi, ilanın yazılması, Ticaret Sicil Gazete Müdürlüğünün sitesine kaydedilmesi ve kargo ile gönderilmesi
 1. 5.      
Tescil İşlemleri(tadil tasarısı, adres, hisse devri, imza yetkisi vb) Tescil başvurusunun dilekçe ile alınması, dilekçe ekindeki evrakların incelenmesi, eksikler var ise tamamlatılması, harç ve ilan bedellerinin yatırtılması(sermaye artısı ise %00,4 tutarı), TİSMOP’a yapılan değişikliklerin işlenmesi, kararların onaylanarak üyeye verilmesi, ilanın yazılması, Ticaret Sicil  Gazete Müdürlüğünün sitesine kaydedilmesi ve kargo ile gönderilmesi,
 1. 6.      
Tasfiye İşlemleri Tescil Başvurusunun dilekçe alınması, ilgili dilekçe ekindeki evrakların incelenmesi (A.Ş. ve Kooperatiflerde tasfiye genel kurul evraklarının, limited şirketlerde tasfiye kararı) eksik ise tamamlatılması, harç vet ilan bedellerinin yatırtılması, TİSMOP’atasfiyenin işlenmesi, kararın onaylanarak imza sirküleri için üyeye verilmesi ve ilanın yazılarak T.Ticaret Sicili Gazete Müdürlüğü sitesine kaydedilerek kargo ile gönderilmesi
 1. 7.      
Terkin İşlemleri Şahıslarda dilekçe ve vergi kaydının sonlandırıldığına dair belge ile başvurulması,  tüzel kişilerde ise genel kurul tutanağı(A.Ş.ve Koop,) veya kapanış karar örneğinin alınması, harç bedellerinin yatırtılması,TİSMOP’a terkinin işlenmesi, şirketlerde vergi dairesine yazı hazırlanarak üyeye verilmesi, ilanın yazılması, Ticaret Sicil GazeteMüdürlüğününsitesinekaydedilmesive kargo ile gönderilmesi
 1. 8.      
Ticari İşletme Rehni Ticari işletme rehin başvurusunun dilekçe ile alınması, evrakların incelenmesi, eksik ise tamamlatılması,  tescilin yapılması ve rehin defterine işlenmesi,
 1. 9.      
Belge Hizmetleri Diğer Kurum Ve Kuruluşlarda kullanılmak üzere Ticaret Sicil Tastiknamesi, Yetki Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, İhale Durum Belgesi, İflas Konkordato Belgesi, TST 47. ve 55.maddesine göre belge düzenlenmesi ve giden evrak defterinden kayıt numarası verilerek üyeye teslim edilmesi,
 1. 10.   
Kamu Bilgilendirme Resmi Kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların(Mahkeme, Bakanlık, TOBB vb) doğru ve zamanında cevaplandırılması, firma kayıtlarının veya firmalarda meydana gelen  değişikliklerin ilgili kurumlara(Bakanlık, Vergi Dairesi, SGK, TOBB vb) bildirilmesi,
 1. 11.   
Sigortalılık Belgesi Onayı SGK’dan emekli veya durum bildirimi istenen ortakların yada işletme sahiplerinin kayıt başlangıç ve bitiş tarihlerinin kontrol edilerek onaylanması,
 1. 12.   
Evrak Kayıt Memurluğumuza gelen evrakların gelen evrak, memurlumuzca gönderilenlerin ise giden evrak defterine işlenmesi ve işlem gören evrakların ilgili dosyalara konulması,
 1. 13.   
 Sicil Gazetesi  Memurluğumuzca yapılan kayıt ve tescil işlemlerine ait gazetelerin ayrılarak ilgili üye dosyalarına takılması ve talep halinde aslının yada onaylı suretlerinin üyelere verilmesi,
 1. 14.   
Stratejik Plan Akreditasyon gereği swot ve pest analizleri ile paydaş çalıştayı  sonuçlarına göre Stratejik planın hazırlanması,yıllık revizyonu,iş planlarının takibi,akreditasyon sürecinin tamamlanması ve kontrollerinin sağlanması,Kalite Birimi ile koordinasyonun sağlanması,
 1. 15.   
İş-Kur İş bulmak amacıyla yada işten çıkmış olması nedeniyle müracaat eden vatandaşların internet üzerinden İş-Kur’un sistemine kayıtlarının yapılması  ve bilgilerin güncellenmesi.

 

 

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası
Birim  Oda Sicil Ve Muamelat
Kanun İle Verilen Görev  5174 Sayılı Tobb Kanunu
Kanun Hükmü
No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet
1 Vezne Kasa İşlemleri Gün içerisinde tüm personellerce verilen hizmetler  karşılığında alındı makbuzu kesilerek tahsilat yapılması  ve 1 adet alındı makbuzu imzalanarak işlem yapılan kişiye verilmesi,Yapılan tüm harcamalar karşılığında  tediye fişi kesilmesi ve ücreti ödediğimiz  kişi tarafından fiş imzalatılması ve altına ya faturası yada dekontu zımbalanması. .Saat  16:30 da kasanın kapatılması. Tahsilat miktarının belirlenerek mevcut paranın kasa fazlası bankaya gönderilmesi. Daha sonrada vezne işlem ve tahsilat bordroları çıkartılarak fişlerle birlikte imzalanarak dosyasına takılması
2 Muhasebe İşlemleri Gün sonunda kesilen bütün alındı fişleri TOBB muhasebe modülünde muhasebeleştirilerek tahsil fişi , tüm yapılan ödemeler de muhasebeleştirilerek tediye fişi kesilmesi, daha sonrada kasa raporu dökümü alınarak kasa bakiyesinin çıkartılması ve dosyasına takılması.
3 Muhtasar Beyannamesi Maaş bordosundaki tüm gelir ve damga vergileri ve gider pusulası yada serbest meslek makbuzu ile ödediğimiz tüm ödemelerin gelir vergileri,her ayın 22 sine kadar hesaplanarak muhtsar beyannamesine ait ilgili bölümler doldurularak gelirler gov.tr.de tahakkuk ettirilmesi ve ayın 26 sına kadar da herhangi bir banka şubesinden ödenmesi.
4 TOBB Sigorta Personele ait aylık maaş bordrolarında  ve fazla mesai bordrolarında hesaplanan %14 üye ve %23 teşekkül payları her ayın 15 ile 20 arası  TOBB sigorta emeklilik sandığına gönderilmek üzere sigorta bordrosunda düzenlenmesi ve %12 sağlık kesintisi yapıldıktan sonra TOBB EMEKLİ SANDIĞI’na bir önceki ayın prim borcu  yatırılması ve dekontuyla birlikte posta ile gönderilmesi.
5 İşsizlik Sigortası Sözleşmeli personele ait maaş bordrosundaki ve fazla mesai bordrosundaki (%2+%1)%3 ‘lük işsizlik primi her ayın 12sine kadar işsizlik primi bordrosunda hesaplanır ve sosyal güvenlik kurumunda tahakkuk ettirilerek banka şubelerine yatırılması,.bordro ile tahakkuk fişi ve yatılan dekont ayrı bir dosyada muhafaza edilmesi.
6 Banka Hesapları Her gün bankalarla telefonla irtibata geçip hesap hareketi olup olmadığı öğrenilir ve hesaptan çekilen telefonlar ,su ve elektrik borcu ödemeleri yapıldı ise yada pos hesabından vadesiz hesabımıza para akışı oldu ise bunlara ait mahsup fişleri ilgili hesap kodları kullanılarak  mahsup fişleri kesilmesi ve arkalarına dekontları takılarak açılan dosyalarına düzenli bir şekilde takılması.
7 Hesapların İncelenmesi Günlük yapılan her ödeme ayrı ayrı hesaplardan ödenir  ve bütçemizde de  ayrı ayrı kalemleri vardır . Düzenli olarak bu kalemlerin incelenmesi gerekir ve hesapların belirlenen bakiyeyi aşmaması gerekir aşması durumunda da Genel sekreterimize iletilir ve meclis tarafından hesaplar arası aktarım yapılır.
8 Maaş Bordroları  Her ayın 15 ine kadar maaş bordroları yani tüm kalemler tek tek hesaplanması ve genel sekreterin ve oda başkanımızın imzasının bulunduğu,  tüm personelin hesap numaralarının  olduğu bir talimatla bir talimatla bankaya gönderilmesi ve personele maaşların ödenmesi, asgari geçim indirimin de bunlara ilave edilmesi

 

 

 

 

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası
Birim İletişim ve Halkla İlişkiler
Kanun İle Verilen Görev Basın ve Halkla İlişkiler
Kanun Hükmü GT-01-09, TA-07, TA-11

No

Faaliyet Adı Ürün/Hizmet

1

Basınla İlişkiler Duyuru ve Basın Açıklamaları;MİTSO’nun faaliyetleriyle ilgili haber metinlerinin hazırlanması ve basın kuruluşlarına mail yoluyla duyurulması,

2

MİTSO Dergisi MİTSO’nun faaliyetlerini içeren bilgilerin derlenmesi, dergiye basılacak şekilde düzenlenmesi, basım için firmaya gönderilmesi ve başta Oda üyeleri olmak üzere kamuoyuna dağıtımın sağlanması

3

Basın-Yayın Arşivi MİTSO’nun yayınlarını, MİTSO hakkında basın ve yayın organlarında çıkan haberlerin ve MİTSO’nun basın duyurularının derlenmesi ve arşivlenmesi,

4

Bayram ve Özel Günler Kutlamaları Ulusal, dini ve mesleki bayramlarda özel günler için kutlama mesajları oluşturarak üyelere basın yoluyla üyelere, ilgililere ve kamuoyuna iletilmesi, gerektiğinde kutlama etkinlikleri düzenlenmesi

5

Yıllık Faaliyet Raporları MİTSO’nun yıllık faaliyetlerini rapor halinde düzenlenmesi, yıllık ekonomik raporun  yayına hazır şekilde düzenlenmesi,

6

Yayınlar Gereken konularda üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kitap, kitapçık ve boroşürler hazırlanması,

7

Seminer , konferans, panel ve açıkoturumlar Üyeleri veya kamuoyunu ilgilendiren konularda, konferanflar, paneller, açıkoturumlar düzenlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası
Birim Kalite Birimi
Kanun İle Verilen Görev TOBB iç yönerge ve akreditasyon standardı gerekleri
Kanun Hükmü  

No

Faaliyet Adı Ürün/Hizmet

1

Kalite Sisteminin Kurulması Sistemin dokümante edilmesi,yıllık revizyonları,SP ve diğer sistemlerle entegrasyonu,SO 9001 2008 Belgesi alınması,

2

Kalite El Kitabı Kalite El Kitabı hazırlanması ve güncellenmesi,

3

Kalite Konusunda Temsil  Odanın Kalite Yönetim Temsilciliği adına paydaşlarla işbirlikleri oluşturma,

4

İç Tetkiklerin Uygulanması İç Tetkik Planının Hazıranıp İç Denetçiler Tarafından Denetlemenin Gerçekleştirilmesi ve İç Denetim Sonrasında Raporlarının Hazırlanması.

5

Üye Memnuniyetlerin Takibi Personel/Üye Memnuniyet Anketlerinin Hazırlanması Ölçülmesi ve Analizi yapılarak YGG’ye sunulması,

6

Kalite Hedeflerinin Takibi Birim Kalite Hedeflerinin Birimler Tarafından Yıl Sonunda Gerçekleşme Oranlarının Tespit ederek YGG’ ye sunulması,

7

 Stratejik Plan   Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu ile birlikte iç iletişim toplantıları yaparak SP hedeflerine ulaşılmada KYS hedefleri ile entegrasyonun sağlanması,

8

Performans Değerlendirme Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu ile birlikte iç iletişim toplantıları yaparak Performans Göstergelerinin Birim Sorumlularıyla birlikte oluşmasının sağlanması.

 

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası 
Birim TEKNİK DANIŞMANLIK
Kanun İle Verilen Görev 5174 Sayılı TOBB Kanunu
Kanun Hükmü  

No

Faaliyet Adı Ürün/Hizmet

1

Proje Faaliyetleri Proje ön araştırmalarının yapılması ve yönetim kuruluna sunulması. Yönetim kurulundan olumlu karar alan proje ön çalışmalarının projeye dönüştürülmesi ve başvuru evrakları ile birlikte hibe kaynağına gönderilmesi. Elemelerde kazanan projenin faaliyete geçirilmesi ve uygulanması,

2

Web Sitesinin Güncellenmesi Oda faaliyetlerinin, kutlamaların, duyuruların yer aldığı metinlerin web sitesine yerleştirilmesi. Sitede yapılması gereken değişiklikler için hosting sorumlusu firma ile yazışmaların yapılması ve takibi.

3

Eğitim Faaliyetleri Oda personeli, üyeleri ve yönetiminin ilgili alanlarda eğitimlerinin sağlanması amacı ile araştırmaların yapılması. Uygun görülen eğitimlerin yönetim kurulu kararına sunulması. Yönetimden onay alan eğitimlerin gerçekleştirilmeleri konusunda çalışmaların yapılması( ulaşım, konaklama vb organizasyonların yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milas Ticaret  ve Sanayi Odası 
Birim Sanayi
Kanun İle Verilen Görev Sanayi Müdürü
Kanun Hükmü 5174 sayılı yasanın verdiği yetki, Oda muamelat yönetmeliği ve yürürlükleri yöntem ve kriterlerine göre odamızca düzenlenmektedir.

No

Faaliyet Adı Ürün/Hizmet

1

Kapasite Raporu Firmanın başvuru formu ve istenilen evraklar kontrol edilip,.ve kayıt işlemi yapıması oda harcı ve Odalar birliği harcı makbuzları kontrol edilmesi.Firmaya gidilerek rapor tespiti yapılması.TOBBNET üzerinden rapor düzenlenmesi.Rapor onayı için TOBBNET sisteminden TOBB sanayi birimine gönderimesi.TOBBNET üzerinden onaylanan rapor çıktısndanı 2 nüsha olarak alınması.Odaca (Raportör,Eksper,Gen.Sek) imzalanıp mühürlenmesi.Düzenlenen raporun bir nüshası firmaya verilmesi ,bir nüshasında  dosyalanması,

2

Ekspertiz Raporu Firmanın başvuru formu ve istenilen evraklar kontrol edilip,ve kayıt işlemi yapılır oda harcı makbuzu kontrol edilir.Firmaya gidilerek rapor düzması.Odaca (Raportör,Eksper,Gen.Sek.) imzalanıp mühürlenmesi, .Düzenlenen raporun bir nüshası firmaya verilmesi bir nüshasının da dosyaya kaldırılması.

3

Fire ve zayiat tespiti Firmanın  dilekçesinin alınması, kayıt işlemi oda harcı yattıktan sonra firmaya gidilerek tespiti yapılması.Yapılan tespitin Yönetim kuruluna gönderilmesir.Yönetim kurulu kararından sonra düzenlenen tespit odaca onaylanıp mühürlendikten sonra bir nüshası firmaya verilmesi bir nüshasın da dosyaya kaldırılması,

4

Fiili sarfiyat raporu Firmanın dilekçesi alınması, kayıt işlemi oda harcı yattıktan sonra firmaya gidilerek tespiti yapılması, düzenlenen raporun odaca imzalanıp mühürlendikten sonra bir nüshası firmaya verilmesi bir nüshasının da dosyaya kaldırılması,

5

Prina rekolte tespiti Firmanın kendi beyanına göre bilgi amaçlı olarak düzenlenmesi,

6

Muafiyet belgesi Firmanın dilekçesinin alınması kayıt işlemi oda harcı yattıktan sonra firmaya gidilerek tespitin yapılması, düzenlenen raporun  odaca imzalanıp mühürlendikten sonra bir nüshasının  firmaya verilmesi,  bir nüshansın  da  dosyaya kaldırılması,

7

Su ihtiyaç belgesi Firmanın dilekçesi alınması, kayıt işleminin oda harcı yattıktan sonra firmaya gidilerek tespiti yapılması,Yapılan tespit Yönetim kuruluna gönderilmesi,.Yönetim kurulu kararından sonra düzenlenen tespit odaca onaylanıp mühürlendikten sonra  bir nüshasının  firmaya verilmesi,  bir nüshansın  da  dosyaya kaldırılması,

8

Mal bildirim belgesi Firmanın dilekçesi alınması kayıt işlemi oda harcı yattıktan sonra firmaya gidilerek tespitin yapılması düzenlenen rapor odaca imzalanıp mühürlendikten sonra bir   nüshasının  firmaya verilmesi,  bir nüshansın  da  dosyaya kaldırılması,

9

Bilir kişi raporu Firmanın dilekçesi alınması,  kayıt işlemi oda harcı yattıktan sonra firmaya gidilerek tespiti yapılması düzenlenen rapor odaca (raportör,eksper.Gen.Sek) imzalanıp mühürlendikten sonra  bir nüshasının  firmaya verilmesi,  bir nüshansın  da  dosyaya kaldırılması,

10

K Belgeleri Firmanın getirdiği belgeler kontrol edilmesi, ve bu konuda üyelerin bilgilendirilmesi,

11

Sigorta uygunluk başvuruları Sigorta uygunluk başvurularını kabul edilmesi, ,sistem üzerinden giriş yapılması  ve onay için genel sekreterliğe gönderilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4        Paydaş Analizi

 

İç ve dış paydaşların katılımının sağlanmasıyla stratejik planın sahiplenilmesini sağlamak ve uygulama şansını arttırmak için Milas Sanayi ve Ticaret Odası Stratejik Plan oluşturma sürecinde, paydaşlarının odanın gelişimine yönelik görüşlerini, önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla iki kez “Paydaş Çalıştayı” düzenlemiştir.Paydaşlar, odamızın hizmetleri ile ilgisi olan, odamızdan doğrudan-dolaylı, olumlu-olumsuz yönde etkilenen veya odamızı etkileyen kişi, grup veya kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.Paydaşların önceliklendirilmesinde ise, paydaşın kuruluş faaliyetlerini etkileme gücü ve paydaşın kuruluş faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınmıştır. Paydaşların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken Paydaşın etki derecesi (Zayıf – Güçlü), Paydaşın önem derecesi (Önemli – Önemsiz) matrisi kullanılmış olup sonuçlar aşagıdaki tabloda “ÖNCELIĞI” başlığı altında verilmiştir.Ayrıca bu çalışmada “Paydaş Görüş Toplama Formu” da kullanılmış olup tüm sonuçlar  STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır.

 

 

Tablo 2: MİTSO’ nun Paydaşları

 

Paydaş İç Paydaş / Dış Paydaş/Müşteri Neden Paydaş Önceliği
TOBB Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Birlikte Çalış
TOBB ETÜ Dış Paydaş Temel vet Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Maliye Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Muğla Valiliği Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
İl Genel Meclis Üyeleri Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas Kaymakamlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas İlçe Belediye Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Belediye Meclis Üyeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Belde Belediye Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
Milas Bodrum Havalimanı DHMİ Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas Sıtkı KOÇMAN M.Y.O. Müdürü Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas’taki Meslek Liseleri Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
KEAŞ Genel Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
YEAŞ Genel Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Yeniköy Linyitleri İşletmeleri Genel M. Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
 İlçe Jandarma Komutanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
 Askerlik Şubesi Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
İlçe Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
Milas Bodrum Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
Milas Garnizon Komutanı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle
Cumhuriyet Başsavcılığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle
Milas Mahkemeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle
Baro İlçe Temsilcisi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle
Parti İlçe Başkanları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle
KARADEVECİ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
 Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
 Tapu Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Gençlik İşleri ve Spor Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Tariş Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
 Özel İdare Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Dış Paydaş Stratejik Ortak izle
TCSG Sahil Güvenlik Komutanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Müze Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
 Halk Kütüphanesi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle
Kültür Merkezi ve Turizm Danışma Birimi Sorumlusu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Malmüdürlüğü Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Vergi Dairesi Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
 Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Orman İşletme Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Toplum Sağlığı Merkezi Sor.Tbb. Dış Paydaş  Stratejik Ortak Birlikte Çalış
75.Yıl Milas Devlet Hastanesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas PTT Merkez Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Milas’taki Bankalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Aydem Elektrik İşl.Müdlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
PTT Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Güney Eğe Kalkınma Ajansı (GEKA) Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Merkezi Finans ve İhale Birimi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Noterler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Muğla’daki İş Adamları Dernekleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Kredi Garanti Fonu Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Muğla/Milas Milletvekilleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Mali Müşavirler ve Muh.Odası Temsilciliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Esnaf Ve Sanat. Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Esnaf Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Muğla Ticaret Borsası Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Muğla Ticaret Odası Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Mühendis Odaları (Ziraat, Gıda, İnşaat,vd.) Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Ulusal Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Yerel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
MİTSO Üyeleri İç  Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış
MİTSO Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış
MİTSO Meclis Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış
MTSO Meslek Komitesi Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış
MİTSO Disiplin Kurulu Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış
MTSO Çalışanları İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış
MİTSO Bilirkişiler ve Eksperler İç – Dış Paydaş Temel ve, Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Muğla İli Kadın Girişimciler Dış Paydaş/Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Muğla/Milas Genç Girişimciler Dış Paydaş/Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
MİTSO Tedarikçileri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
MİTSO Üyesi Olmayan İşletmeciler Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Dernekler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Türkiye Kızılay Derneği Şubesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Türk Hava Kurumu Milas Şubesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
 Milas Verem Savaş Derneği Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
 Atatürkçü Düşünce Derneği Milas Şube Başkanı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Türkiye Em.Sub.Der.Güllük Tem. Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Çekül Vakfı Milas Temsilciliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Diğer STK’lar
MTSOÜyesi olmayan İşletmeler Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Mahalle Muhtarlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
İhracatçı Birlikleri Dış Paydaş Stratejik Ortak, Hizmet Alan Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Üretici Birlikleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Sendikalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Eğitim Danışmanlık Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Proje Danışmanlık Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Fuar Organizasyon Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış
Yeni İş Kuracak Girişimciler Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et
Milas Kamuoyu Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil et

 

 

I.5        Kurum içi Analiz

 

Milas Ticaret vet Sanayi Odasında Durum Analizi süreci ‘Kurum içi Analiz’ başlığı altında bilgi toplama ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ile sürdürülmüştür. Bu arada kurum içi unsurların ve müşterilerin,çalışanların, rakiplerin, tedarikçilein vb. katılımlarıyla SWOT analizi olarak değerlendirilmesi ile elde edilen kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışı yakın unsurların değerlendirilmesi sonucunda da fırsatlar ve  tehditler belirlenmiştir Sonuçlar SWOT matriste sınıflandırılarak toplanmıştır.

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odasında Iç Çevre Analizi, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek anlaşılması, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için yapılmıştır. Güçlü yönler, kuruluşun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlar olup zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksikliklerdir.Diğer bir ifadeyle,aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun hedeflerine,zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.

 

Dış Çevre Analizi ise, MİTSO’nun uzak çevrede kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik  olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesi olarak uygulanmıştır.Sonuçlar PEST matrisinde sınıflandırılarak toplanmıştır.Tüm sonuçlar STRATEJİLER VE PLANIN GELİŞTİRİLMESİ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıştır.

            

 

 

 

 

 

 

 Tablo 3: SWOT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
 • Yüz yıllık bir geçmişe sahip olunması,
 • Yönetim Kadroları, değişime açık olmaları,
 • Oda Yönetiminin seçimle geliyor olması,
 • Yerel ve ulusal yöneticilerle iyi ilişkiler,
 • Çok yönlü vizyonu,
 • Küçük bir oda olmasının kazandırdığı esneklik,
 • Değişime ayak uydurabilme yeteneği,
 • Genç bir çalışan kadrosuna sahip olunması,
 • Üye sayısının 2.500’ü aşma potansiyelinin olması,
 • Taşınır ve taşınmaz varlıkları,
 • Merkezi bir binasının olması,
 • Teknolojik altyapı,
 • Üyelerine ulaşabilme imkânı,
 • Proje üretme yeterliliği,
 • Eğitimler organize edebilme yeteneği,

 

 

ZAYIF YÖNLER
 • Meclis üyelerinin yeterli aktiviteyi göstermemeleri,
 • Meslek komitelerinin çalışmalarındaki yetersizlik,
 • Hizmet araçlarının olmayışı,
 • Birimlerin aynı alanda çalışmalar; ayrı odaları olmayışı,
 • Bilgisayarların eski ve kapasitelerinin düşük olması,
 • Karar alma mekanizmalarındaki yavaşlık,
 • Küçük bir oda olması nedeniyle bütçesinin yetersizliği,
 • Oda web sitesinin yeterince kullanılmamamsı,
 • Gelişmiş bir yönetim sisteminin olmayışı,
 • Yönetimin hakla ilişkiler ili ilgili bir plan-programının olmaması,
 • Halkla ilişkiler ve iletişimdeki yetersizlikler,
 • Çevre sorunlarıyla fazla ilgilenilmemesi,
 • Sosyal faaliyetlere katılımcı olmamaları,
 • Meslek elemanı yetiştirme eğitimlerine katkının az olması,
 • Kurumsallaşmasındaki eksiklikler,
 • Stratejilerinin belirlenmemiş olması,
 • Oda ve Milas hakkında yeterli tanıtım yapamamamsı,
 • Yaptığı çalışmalar konusunda çevreyi yetirince bilgilendirememesi,
 • Üyeleri ve üyesi olmayan işyerleri hakkında veri tabanlarına sahip olmaması,
 • Personel sayısının eksikliği, tecrübe eksikliği,
 • Çalışanların insan ilişkisi ve iletişim konularında yetersizliği,
 • Personelin teknolojiden yeterince yararlanamaması,
 • Personelin eğitim konularına yeterli ilgiyi göstermemesi,
 • Hizmet kalitesi ve hızı konusunda yetersizliği,
 • Az sayıda proje üretebiliyor olması,
 • Diğer ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliklerinin azlığı,
 • Sektörel bazda araştırmalara öncülük edememesi,
 • Yurtdışı fuar organizasyonlarının yetersizliği,
 • Birimlerin dış paydaşlarla ilişkilerinin yetersizliği,
 • Coğrafik işaretlemelere destek azlığı,
 • Girişimcilik kültürünün gelişmesine yeterli katkı verememesi,
 • Projeler için sağlayabildiği kaynakların yetersizliği,
 • Sosyal sorumluluk projeleri ve bu tip faaliyetlere katkılarının azlığı,
 • Üyelerin sosyal faaliyetlerinin azlığı,
 • Üyelerinin yapılan toplantılara katılım oranlarının zayıflığı,
 • Üyelerine ulaşma, bilgi paylaşımı ve toplantı yapma oranının azlığı,
 • Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin azlığı,
 • İlçede sinerji yaratamaması,

 

 

FIRSATLAR
 • İl üniversitesinin sürekli büyüyor olması,
 • Fuar çalışmaları,
 • İlçede havalimanı olması,
 • Dış paydaşları ile yapabileceği ortak projeler, çalışma imkânları,
 • Uzunyuva da ki mozolenin açılması,
 • Milas’ ın tarihi ve kültürel değerleri,
 • Zeytin gibi önemli tarım ürünlerine sahip olunması,
 • Muğla’nın büyük şehir olacak olması,
 • Güçlü bir ekonomik yapıya sahip Milas,
 • İzmir, Muğla, Denizli, Aydın, Bodrum kavşağında yer alması,
 • Adalara yakınlık ve kıyı ticaretine uygunluk,
 • Doğal kaynakları zengin bir bölgede olması,
 • Karia yolunun açılarak turizmde doğacak yeni fırsatlar,
 • Alternatif turizm imkânlarının varlığı,
 • Eko turizm imkânları,
 • Organize sanayi bölgesinin faaliyete geçecek olması,
 • Liman, karayolu, termik santrallerin olması gibi imkânlar,
 • Son yıllarda gıda sektöründeki gelişmeler,
 • Tarım ve El dokuması konularında sahip olduğu imkânlar,
 • Organik tarım için alt yapının uygun olması,
 • Balıkçılıktaki gelişmeler ve ihracat potansiyeli,
 • Bölgede kamu yatırımlarının olması,
 • Demiryolunun yapılacak olması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHDİTLER
 • Hukuk bürosunun olmaması,
 • Kurumsallaşmasının tamamlanmamış olması,
 • Tarım alanlarının tahrip edilerek inşaata açılması,
 • Hava kirliliğinin artması,
 • Doğal hayatın giderek daha fazla bozulması,
 • Oda ile şehir merkezi arası ulaşımdaki yetersizlik,
 • Üniversitelerle yeterli ilişkilerin geliştirilmemiş olması,
 • Ulusal ölçekte girişimcilere Milas’ın tanıtılamamış olması,
 • Girişimcilik kültürünün yörede gelişmemiş olması,
 • Sanayinin gelişmesine yönetil girişimlerin yetersizliği,
 • Sanayi-Üniversite işbirliğinin kurulamamış olması,
 • Madencilik sektöründe ortaya çıkan çevre sorunları,
 • Ekonomik durağanlığı,
 • Küçük çaplı esnafa yönelik hizmetlerin geliştirilmemesi,
 • Yöresel ekonomik değerlerin tanıtımındaki yetersizlik,
 • Zeytin ve zeytinyağına gereken önemi verilmemesi,
 • MİTSO’ nun üyelerinin tüm Milas’ daki işyerlerini temsil etmemesi,
 • Üyelerinin çoğunlukla küçük-orta ölçekli olması,
 • El dokumacılığı gibi sektörlerde maliyetlerin yüksekliği, rekabet zorluğu,
 • Bölgesel markalaşmalardaki geri kalmışlık,
 • Milas’ın marka şehir olma çalışmalarındaki yetersizlik,
 • Bölge ticarethane sahiplerinin ortak sinerji yaratamamaları,
 • Yerel otoritelerin MİTSO’ ya yeterli önemi vermemeleri,
 • Markalı ürünle ihracat yapma konusunda verilebilecek desteklerin azlığı,
 • Devlet teşviklerinden yeterince yararlanılmaması,
 • Turizm sektöründe veya diğer sektörlerde yetişkin eleman azlığı,
 • İlçedeki genç girişimcilerin yanlış yönlendirilmeleri,
 • Yöresel kalkınma projeleri ile ilgili çalışmaların azlığı ve başarıla olmaması,
 • Milas’ın sürekli göç alıyor olması,
 • İstihdam alanı yaratacak yeterli sanayi yatırımlarının olmaması,
 • Üyelerle iletişim eksikliği nedeniyle ticarin olumsuz etkilenmesi,
 • İlçenin sit alanları ile ilgili bir yol haritasının olmaması,
 • Milas ’da pazara yönelik sektörel araştırmaların azlığı,
 • İşletmelerin kurumsallaşması açısından yörede ISO 9001:2008 KYS uygulamalarının iyi anlaşılmamış olmaması,
 • Tescilli binalar için restorasyon plan ve projelerinin geliştirilmemesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablao 4: PEST Analizi: Çevresel Akımlar

 

POLİTİK  
                        FIRSATLAR: OLUMLU AKIMLAR                         TEHDİTLER : OLUMSUZ AKIMLAR
 • Demokratik ve katılımcı kavramların tüm dünyada öne çıkması,
 • Yeni teşvik politikalarının çıkması,
 • Yabancılara konut/arsa satışlarıyla ilgili yasaların tamamlanmış olması,
 • 2B şeklinde adlandırılan hazine arazilerinin satışı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmış olması,
 • İstikrarlı ülke yönetimi,
 • Milas OSB ile Güllük Limanı arasında demiryolu yapılması kararı,
 • Karayollarının iyileştirme çalışmaları,
 • Uluslar arası hukukun gelişmesi ve etkinleşmesi,
 • Çevreci uygulamaların öne çıkması ve politikacılar tarafından da benimsenmesi,
 • Anayasa çalışmaları,
 • AB ülkelerinde Türk’lerin çok sayıda yaşıyor olmaları ve meclislerde temsilcilerinin olması,
 • Türkiye’nin uluslar arası sermayeyi çeken yatırıma uygun bir ülke haline getirilmesi,
 • AB’ye alternatif Ortadoğu ve Afrika pazarlarının ortaya çıkması,

 

 

 • Komşu ülkelerce istenen vizeler,
 • AB’nin ülkemiz hakkında aldığı olumsuz kararlar,
 • Terör olayları ve açtığı sonuçlar,
 • Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki karışıklıklar ve savaşlar,
 • Gelişmiş toplumlarda artan ırkçılık faaliyetleri,
 • Organize Sanayinin faaliyete geçmesinde çıkartılan bürokratik engeller,
 • Siyasi hayattaki kutuplaşmalar,
 • AB’de serbest dolaşım hakkının verilmemesi,
 • Komşu ülkeler ve sınırlarımızda yaşanan olumsuzluklar,
 • Tarıma verilen desteklerin azalması,
 • AB ülkelerinin tam bir birlik oluşturamaması,
 • AB’den uzaklaşma ve olumsuz görüşlerin artması,
 • Yerel yönetimlerin birçok konuda yetersiz kalması, yetki verilmemesi,
 • İran’ın nükleer faaliyetleri ve uluslar arası ilişkileri olumsuz etkilemesi,
 • İsrail ile bozulan ilişkiler,
 • İşsizlik artışına çözüm üretememek.

 

EKONOMİK  
                           FIRSATLAR:OLUMLU AKIMLAR                                  TEHDİTLER: OLUMSUZ AKIMLAR
 • Komşumuz Kuzey Irak’ın yeniden yapılandırılması,
 • Termik Santraller ve Havaalanının istihdam yaratması,
 • Düşük enflasyon,
 • Büyümenin son on çeyrekte de devam etmesi,
 • Teşviklerin çıkarılmış olması,
 • Cari açığın azalmaya başlaması,
 • Kültürel konularda üretimin yaygınlaşması ve değer kazanması,
 • Küreselleşme ile birlikte birçok iktisadi birliğin kuruluş olması,
 • Sermayenin sınır tanımadan yaygınlaşması,

 

 

 • Uluslar arası boyutta ekonomik krizler,
 • Avrupa’da yaşanan ekonomik sorunlar,
 • Dış ticaret açığı,
 • Giderek daha fazla tüketim toplumu olmak,
 • Maliyet girişlerinin dövize bağlı olarak giderek yükselmesi,
 • Altın fiyatlarının çok hızlı değişmesi,
 • Kayıt dışı ekonomik faaliyetler,
 • Alım gücünün giderek azalması,
 • Faiz oranlarının hala yüksek olması,
 • Akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olması,
 • Yerel firmaların küresel markalarla rekabet edememesi,
 • TTK ‘nun olumsuz yanları,
 • Maliyet artışları nedeniyle üretimdeki daralma,

 

SOSYO-KÜLTÜREL
                            FIRSATLAR: OLUMLU AKIMLAR                                   TEHDİTLER: OLUMSUZ AKIMLAR
 • Milas’ta kurulması planlanan daha kapsamlı bir müze ile ilgili çalışmalar,
 • Tarih ve kültür kenti olan Milas’ta yeni anıtların bulunması ve bu yöndeki çalışmalar,
 • Genç bir nüfusa sahip olunması,
 • Kültürel etkinliklerin artması,
 • Ticaretin çizgi filmlerde bili konu edilmesi,
 • Tarihi, kültürel vs. dizi filmlerin artması,

 

 • Kültürel değerlerin Milas’ta iyi korunamaması,
 • Kültürel değerlerin turizme açılamaması,
 • Yörede sosyal tesislerin olmaması,
 • Hızlı nüfus artışı ve göç alınması,
 • Milas’ın artan oranda göç alması
 • Milas’ın şehirleşme planının yapılmamış olması,
 • Giderek üretmeyen, tüketim topluma haline gelinmesi,
 • Birlikte iş yapma kültürünün gelişmemiş olması,
 • Milas’ta ulusal ve uluslar arası festivallerin olmaması,
 • Üniversiteye bağlı eğitim kurumlarının azlığı,
 • Çarpık kentleşme,
 • İç göç artışı ile birlikte yaşanan güvenlik sorunları,
 • Milas’ın tanıtımındaki yetersizlikler,
 • İl ya da ilce bazında markalaşmamak,
 • Tanıtımı öne çıkarın film ya da dizi filmlerin veya reklam filmlerinin yapılmaması,
 • Milas’ın mimari karakterlerinin bozuluyor olması,
 • Bölgede intihar olaylarının yüksek olması,

 

 

TEKNOLOJİK
                                FIRSATLAR:OLUMLU AKIMLAR                                    TEHDİTLER: OLUMSUZ AKIMLAR
 • İletişim ve ulaşımdaki hızlı gelişmeler,
 • İnternet üzerinden tanıtım faaliyetlerinin kolaylaşması,
 • Sosyal medyadaki gelişmeler,
 • İnternet üzerinden ticaret yapılıyor olabilmesi,

 

 • Teknolojiyi yetersiz kullanmak
 • Kuruluşların ve evlerin teknik cihaz atıklarıyla dolması,
 • Teknoloji geliştikçe insana verilen değerin azalması,
 • İmalat sektöründe, özellikle zeytin tarımı, yağ üretimi ve ambalajlanması konularında ar-ge, inovasyon çalışmaları yapılmaması,
 • İletişimde web sitesinin yeterince kullanılmaması,

 

 

 

 

 

 MİTSO Organizasyon Şeması

 

MİTSO MECLİS

 

YÖNETİM KURULU

 

MESLEK KOMİTELERİ

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

GENEL SEKRETER

 

TİCARET SİCİL BİRİMİ

(AKREDİTASYON SORUMLUSU)

 

SORUMLUSU)

 

İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

 

                            TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ

 

SANAYİ BİRİMİ

 

TEKNİK DANIŞMANLIK BİRİM

 

ODA SİCİL VE MUAMELAT BİRİMİ

 

TİCARET SİCİL MÜDÜR YRD.

 

İŞ-KUR TEMSİLCİLİĞİ

 

ODA SİCİL MEMURU

 

MUHASEBE SERVİSİ

(SATINALMA)

 

İŞ MAKİNALARI TESCİLİ

 

İHRACAT  BELGELERİ

 

 

PROJE SERVİSİ

 

KAPASİTE RAPORLARI

 

K BELGELERİ

 

                                           BASIN DANIŞMANI

 

ULAŞTIRMA VE DESTEK SERVİSİ

 

DİSİPLİN KURULU

 

 

SİGORTA ACENTELERİ İŞLEMLERİ

 

 

 

MUAMELAT

(BAKIM-EVRAK KAYIT )

 

                                                  EGİTİM-ARGE

 

KALİTE BİRİMİ

(KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ)


 

 

 

 

            Organizasyon Yapısı    

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası, 5590 sayılı kanun ile kurulmuş olup, 5590 sayılı kanun değiştirilerek 01.06.2004 tarihinde Resmi gazetede yayımından sonra  5174 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ na göre Tüzel kişiliğe haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na bağlı kuruluş olup, kurumun organları, Meclis, Meslek Komiteleri,Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu’ dur.Yönetim Kurulu, Odanın üst karar organıdır.Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’ nun tabii başkanıdır.Odamız yönetim sistemi dahilinde Genel Sekreterlik birimleri dahil 7 adet birbirine bağlı birim bulunmaktadır.Bu birimler:

 

BAŞKANLIK, GENEL SEKRETERLİK, TİCARET SİCİL, ODA SİCİL VE MUAMELAT, TEKNİK DANIŞMANLIK, SANAYİ, İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER VE KALİTE BİRİMLERİDİR.

 

ODA MECLISI

Görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından Birlik Genel Kurulu delegelerini seçmek.
 • Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
 • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
 • Aylık mizanı aktarmak, taleplerini incelemek ve onaylamak
 • Üyeler arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde, bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere, tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
 • Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karar bağlamak.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
 • Oda iç yönergelerini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 • Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
 • İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

DISIPLIN KURULU

Disiplin Kurulu seçimle gelir ve 6 üyeden oluşur.Görevleri:

 • Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
 • Meclise, Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

 

YÖNETIM KURULU

Oda Yönetim Kurulu, Oda’nın en yüksek icra organı olup Meclis’in kendi Üyeleri arasından dört yıl için seçtiği 11 kişiden oluşur. Görevleri:

 • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
 • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
 • Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına su
 • Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak.
 • 5174 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 • Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
 • Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait indeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerinin piyasa fiyatlarını takip ederek kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
 • Oda personelinin disiplin işlerini Kanunda ve ilgili mevzuata öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklenmek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Hakem veya hakem heyeti seçmek.
 • 5174 Sayılı Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

 

GENEL SEKRETER

 

 •    Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenlemek
 • Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olarak bilgilerin toplanmasını sağlamak,
 • Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündemin üyelere zamanında görevlendirilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanaklarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek,
 • Organlarca alınan kararları takip etmek, sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak,
 • Yönetim Kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • TOBB Genel Sekreterlik Yönetmeliğinde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Stratejik Plan hazırlanması ve SP ekibinin koordinasyonun sağlanmak,
 • Stratejik Plan Hedeflerine ulaşılmasını sağlamak,
 • Performans Değerlendirmesinden sorumlu olmak,
 • Odanın politkalarını koordine etmek.

 

KALİTE BİRİMİ

 • MİTSO’nun Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin koordinasyonundan üst yönetim adına sorumlu olmak.
 • Üye, tedarikçi ve belgelendirme kuruluşu ile kurum arasındaki iletişimi kurmak. Firmanın ISO 9001 standardının gereklerine uygunluğunu takip etmek ve eksik, zayıf noktaları saptayarak düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Kalite politikamız ve Hedeflerimiz doğrultusunda tüm bölümlerimizde kalitenin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlamak ve yönetmek.

İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

 • MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile diğer oda organlarının basın kuruluşları ile iletişimini koordine etmek, bülten hazırlamak,
 •  Oda etkinliklerinin ulusal ve yerel basında yer almasını sağlamak,
 • MİTSO Dergisini hazırlamak.

TEKNİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

 • İlimiz ve Bölgemiz sanayisi, ekonomisi ile ilgili araştırmalar yapmak, proje üretmek, rapor hazırlamak ve  sonuçlarına ilişkin Oda görüşü oluşturulmasına destek olmak.
 •  Oda web sitesinin aktif olarak çalışmasını ve güncellenmesi hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak,

SANAYİ BİRİMİ

 • Üyelerin ihtiyaç duyduğu ekspertiz, kapasite ve yatırım teşvik işlemlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak,
 • üyelerin sanayi işlemlerine yönelik hizmetleri ISO standartlarına uygun hale getirmek.

 

TİCARET SİCİL BİRİMİ

 • Ticaret Siciline kayıt ve tescil işlemlerinin düzenli ve kontrollü şekilde yürütülmesini sağlamak,
 •  üyelerin belge taleplerini karşılamak ve kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
 • Ticaret sicil evraklarını hazırlamaya ve onaylamaya yönelik hizmetleri ISO standartlarına uygun hale getirmek.

ODA SİCİL VE MUAMELAT BİRİMİ

 • Odaya üye kaydı ve kayıtlı üyelerin sicil işlemlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak, belge taleplerini karşılamak Oda Meslek Komitelerinin toplantılarını düzenlemek,
 •  Muhasebe hizmetlerinin düzenli ve kontrollü yürütülmesini sağlamak
 • .İş makinası tescil işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Oda sicil, muamelat ve muhasebe evraklarını hazırlamaya ve onaylamaya yönelik hizmetleri ISO standartlarına uygun hale getirmek

 

          İnsan Kaynakları

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası birimlerinde çalışan personele ilişkin bilgi ve grafikler Stratejik Plan çalışmaları sırasında tekrar belirlenmiştir ve değerlendirilmiştir.

 

 

İlgili Birim   :  GENEL SEKRETERLİK 

 

5590’a göre çalışan sayısı

5174’e göre çalışan sayısı

Toplam

2

9

11

Öğrenim Durumu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Ön Lisans

Üniversite

Y.Lisans

Doktora

Toplam

2

3

3

3

11

Görev Süresi

 

0-5 yıl

6-10 yıl

11-20 yıl

21-30 yıl

31 ve fazlası

5

5

1

Çalışanların Ortalama Görev Süresi 7.5 YIL

 

 

 

 

 

         

 

   Çalışanlarla İlgili İstatistikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Teknolojik Alt Yapı

 

 

 

 

BULUNDUĞU BİRİM

Dizüstü    Bilgisayar

M.üstü Bilgisayar

 

Yazıcı

Fotokopi Makinası

TV

Projeksiyon

Fotoğraf  Makinası

Telefo  Faks

Telsiz  Mikrofon

M.üstü Mikrofon

Yaka Mikrofonu

Klima

ProjeksiyonPerdesi

Kabin Hoparlör

Güç Kaynağı

Ses Sistemi

Kamera Sistemi

Meclis Başkanlığı

                 1

                1

Yönetim Kurulu Başkanlığı

1

1

                     2

                 2

                1

             1

Genel Sekreterlik

1

1

                     1

                1

                1

             1

Ticaret Sicili

2

             2

                 2

Kalite

1

                1

Teknik Danışmanlık

1

1

             2

                     1

          1

                     2

                1

1

Oda Sicil ve Muamelat

2

             2

                2

Basın ve Halkla İlişkiler

1

                2

Sanayi

1

             1

                  1

          1

Tüm Birimler

1

1

                  3

Toplantı Salonu

                     2

           1

                  2

                4

                 1

          1

             1

             8

             1

 

 

 

 

MİTSO’nun Üyesi Olduğu Kuruluşlar

 

 • TOBB  (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)
 • TATSO (Türk Alman Ticaret vet Sanayi Odası)
 • GEİK (Güney Eğe Kalkınma Ajansı)

MİTSO’nun İştirakçisi Olduğu Kuruluşlar

 • Milas OSB
 • BALO AŞ.Batı Anadolu Lojistik Organizasyon)
 • Milas Süt Birliği

 

 

 

MİTSO Mali Durum

 

GELİRLER

2011

2012

YILLIK AİDAT

%70.22

%64.80

KAYIT ÜCRETLERİ

%5.59

%7.64

YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER

%23.36

%27.24

FAİZ GELİRLERİ

%0.83

%0.32

 

GİDERLER

2011

2012

PERSONEL GİDERLERİ

%46.93

%27.94

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER GİDERLERİ

%22.48

%17.72

BİRLİK AİDATI, KANUNİ AİDAT,PAY VE FONLAR

%14.21

%8.80

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

%3.40

%1.60

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

%11.08

%32,71

VERGİ, HARÇLAR

%0.83

%0.67

EĞİTİM GİDERLERİ

%1.07

%10.56

 

MİTSO’nun Projeleri

No Yıl Proje Kodu Başvuru Sahibi Program Adı Proje Adı Ortaklar ve Sorumlulukları
1 2011 TR/32/10 /İK02/10/170 MİTSO İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Milas’ta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İşgücünün Geliştirilmesi ve İhracatın Arttırılması Milas İç Su Ürünleri Yetiştirici Üreticileri Birliği: Bölgedeki su ürünleri yetiştiricilerinin oluşturduğu Birlik, sektör sorunlarını çok iyi tanımakta, personel eksiklikleri, üretim kapasitelerinin geliştirilmesi, ürünlerin iç ve dış pazara açılması ve kazanımların işletmelere yaygınlaştırılması konularında destek olacaktır. Projede balıkçılık eğitimlerinin planlanması ve uygulanması, bölgesel ürünlere iç ve dış Pazar oluşturulması, işletmelerde istihdamın artırılması ve eğitilmiş işgücünün yaygınlaştırılarak geliştirilmesi çalışmalarını yürütecektir.Milas Ziraat Odası: Tarım sektörüne yönelik bölgesel ürünlerin tanıtılması, Pazar oluşturma, ürün kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması, tarım ürünlerine yönelik ihracatın artırılması çalışmalarına katılacaktır. Ortağımız Milas Ziraat Odası ürün tanıtımı, panel, Pazar oluşturma ve kazanımların yaygınlaştırılması faaliyetlerinde görev alacaktır.Milas Belediyesi: Projemizde ortak olarak aktif görev almamakla birlikte bölgemiz ürünlerinin tanıtılması, bölgemizde yapılacak fuar,panel ve Pazar geliştirime toplantı ve çalışmalarına katılım her türlü araç-gereç ve personel desteği sağlayacaktır.ve destek sağlayacaktır.
2 2011 TR32-10-İK02-001/085 MUTSO İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Karia’da Yaşam Projesi Milas Ticaret ve Sanayi Odası: Kendi bulunduğu bölgesel basında yaygınlaştırılmasının yapılması, yerel halkın proje konusunda bilgilendirilmesi eğitimlerini organize etmek,  projeye finansal katkıda bulunmakBodrum Ticaret Odası: Kendi bulunduğu bölgesel basında yaygınlaştırılmasının yapılması, yerel halkın proje konusunda bilgilendirilmesi eğitimlerini organize etmek,  projeye finansal katkıda bulunacaktır.
3 2011 2011-1-TR1-LEO02-26559 MİTSO Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi Milas’taki İşletmelerde İle Yeni Başlayanların Ve İşsizlerin İhracat Elemanı Olarak Yetiştirilmeleri TDU (Türk Alman İş Adamları Derneği): 1. Proje uygulamaları için  bir uzman görevlendirmek,2. Proje sahibi ile yurtdışı akış öncesi; hareketlilik programının hazırlamak,revize etmek,

3. Katılımcıların programa göre eğitimi yapmak, Berlinde ziyaret edilecek ticaret odaları, dernekler, işletmeler ve diğer kurumları organize etmek.

4. Katılımcıların izleme değerlendirme faaliyetlerini yapmak,raporlarını  hazırlamak,

5. Europass hareketlilik belgelerinin hazırlamak,hareketlilik safhasında   katılımcılar için gerekli olan dökümanların ve broşürleri hazırlanmak,

6.Berlinde yapılacak işletme ve kurum gezileri için uzman görevlendirmek,

7. Projenin günlük planlarına uygun olarak; ulusal ve uluslar arası ticaret kurumları, bu konudaki STK’lar, ihracatçı birlikleri vb. kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri sağlamak,

Milas Halk Eğitimi Merkezi:

 1. Proje faaliyetleri açısından proje koordinatörü ve diğer ortaklara destek sağlamak, Milas Halk Eğitim Merkezinden proje sorumlusu olarak bir kişi görevlendirmek.

2. Proje katılımcılarının seçimi, projenin tanıtımı, yaygınlaştırılması, kamuoyuna duyurulması ve raporlarının hazırlanması konularında destek vermek.

3. İşletmelerde ihracaat elemanı olarak yeni işe başlamış kişileri belirlemek,katılımcı adaylarını proje koordinatörüne bildirmek, seçim faaliyetlerinde aktif görev almak,

4. Katılımcıların hareketlilik öncesi 60 saatlik mesleki eğitimleri için yer temin etmek, MEB onaylı sertifikalar için çalışmaları yürütmek, eğitim sınıfı ve araç -gereç tahsis etmek.

5. Katılımcılardan işsiz olanların istihdam edilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

6. Projenin hazırlanması, katılımcıların seçimi ve yurtdışı akış öncesi oryantasyon eğitimini sağlamak,

7-Projenin tanıtımı, basın toplantıları ve yaygınlaştırma faaliyetlerine destek sağlamak.

8-Kapanış raporunun hazırlanmasına katkı vermek.

Milas Belediyesi: roje faaliyetleri açısından proje koordinatörü ve diğer ortaklara destek verecektir.

1.Proje yönetim ve denetim faaliyetlerine  destek vermek,

2. Katılımcılara duyuru ve seçim, projenin tanıtımı, yaygınlaştırılması, kamuoyuna duyurulması ve raporlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak.

3.İşletmelerde ihracat elemanı olarak yeni işe başlamış  kişilerden ve işsizlerden aday belirleme ve seçim çalışmalarına katılmak.

4. Katılımcıların yurtdışı akış öncesi mesleki eğitimleri konusunda destek vermek, gerekli personel ve araç tahsisi yapmak.

5. Proje çerçevesinde eğitilen kişilerin istihdam edilmesi için ilgili kurumlarla ve bölgedeki işletmelerle  işbirliği yapmak,istihdam için destek sağlamak,

6-Basın toplantıları, kamuoyuna duyuru, ilanlar,yaygınlaştırma faaliyetleri ve kapanış raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.

Özer Otomotiv Motorlu Araçlar Petrol Ürünleri Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi:

1. Proje yönetimi ve izleme değerlendirme faaliyetlerine destek sağlamak,

2. Proje çerçevesinde yapılacak  basın toplantısı,ön eğitim ve yaygınlaştırma   faaliyetlerine aktif katılım vermek,

3. Firma personeline yazılı duyuru yapmak en az  2 dış ticaret elemanını katılımcı adayı olarak belirlemek,

4. Katılımcıların yurt dışı öncesi eğitimlerine destek sağlamak,

5. Hareketlilik için pratik destek hazırlıklarına destek sağlamak,

6. Yaygınlaştırma safhasında,basın toplantıları,Milas Halk Eğitim Merkezinde yapılacak ön eğitim ve bilgilendirme toplantılarına destek vermek.

7. Proje görsellik faaliyetleri ve raporlarının hazırlanmasına destek verilmesi,

IESC:

1. Proje katılımcılarına karşılama, konaklama, ulaşım ve yiyecek-içecek vs. gibi tüm lojistik destekleri, rehberlik ve tercümanlık hizmetlerini sağlamak için bir tercüman ve bir uzman görevlendirmek,

2. Berlin,ulaşım,metro ve ihracat kurumları hakkında doküman hazırlanması,

3. Üçlü taahhüt  formlarının alınmasına destek sağlanması,

4. Sosyal ve kültürel gezilerin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

5. Eğitim ve inceleme gezileri safhasında tercüme işlerinin sağlanması,

6. Europass Hareketlilik belgelerinin doldurulmasına destek verilmesi,

7. Hareketlilik raporlarının hazırlanmasına destek sağlanması,

 

 

I.6        Milas’ta İktisadi Hayat

Milsa’taki iktisadi yaşam MİTSO İletişim ve Halkla İlişkiler Birimince son kaynaklar taranarak özetlenmiş olup aşağıda sunulmuştur.Bu konuda ki tüm yayınlar taranarak MİTSO Stratejik Planı stratejik hedefleri içinde değerlendirilmiştir.

Antik çağlarda Karia’nın, Beylikler döneminde Menteşeoğulları Beyliği’nin başkenti olan MILAS, Cumhuriyet döneminde Muğla ilinin bir ilçesi olmuştur. Selimiye, Bafa, Güllük, Ören ve Bafa olmak üzere beş beldesi 114 köyü vardır. İlçe merkezinde 16 mahalle ve 12 mahalle muhtarlığı  bulunur. Milas’ın nüfusu; ilçe merkezinde 52 bin, köylerinde 71 bin olmak üzere 123 bin dolayındadır. Nüfus artışında köylerden ve diğer illerden Milas’a göç etkili olmaktadır. Son yıllarda ise Bodrum’un ülkemiz ve dünya turizminin önemli beldelerinden birisi olması nedeniyle Milas, işgücü,  tarım ve hayvancılık ürünleri üretimi ve hafif sanayisiyle Bodrum’u destekler konumda olması nedeniyle de göç almaktadır.

 

Milas’a Bodrum-Milas-Söke-İzmir veya Bodrum-Milas-Yatağan-Çine-Aydın-Denizli ya da Milas-Yatağan Muğla-Fethiye-Antalya karayolu ile ulaşım sağlanır. Milas’ın 114 köyü arasında da yaygın bir ulaşım ağı vardır.

 

İlçe sınırları içindeki Uluslararası Milas-Bodrum Havalimanı, Milas’ı havayolu ile yurtiçindeki veya yurtdışındaki merkezlere bağlar. Turizm öncelikli bir havalimanı olan Milas-Bodrum Havalimanı aynı zamanda tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında çok önemli bir ulaştırma kapısıdır.

 

Milas’ın Güllük ve Gökova Körfezlerinde kıyıları vardır. Bu da, ilçe merkezi her ne kadar denizden içeride olsa bile Milas’ı aynı zamanda bir kıyı ilçesi haline getirmektedir. Güllük iskelesi, yüzlerce yıldan beri Milas’ın ve Güneybatı Anadolu’nun denize açılan kapısı konumundadır. Bu nedenle Güllük önemli bir deniz yoluyla ithalat ve ihracat iskelesidir. Tarihi süreçte önemli ihracat iskeleleri olan Kazıklı, Kıyıkışlacık ve Güvercinlik iskeleleri artık önemini yitirmiştir. Kıyıkışlacık, İasos antik kentinin tarihi limanına özellikle yabancı yatlar ilgi gösterirler. Güneydeki Ören iskelesi 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında zımpara taşı ve linyit kömürü ihracatında kullanılmıştır. Fakat günümüzde Ören, Çökertme koyu ile birlikte Bodrum’dan Gökova’ya “mavi yolculuk”a çıkan yatların dönüş yolları üzerindeki uğrak yerleridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIM

 

Milas’ın tarımsal üretim kapasitesi:

 

             Milas’ın nüfusu :            121 000
 
             Çiftçi aile sayısı :             13 400
 
             Milas’ın yüzölçümü:         235 224 hektar.
             Kültür arazisi:                     83 781 hektar.
             Mera alanları:                        7 541 hektar.
             Ormanlık alanlar:              119 019 hektar.
             Ürün getirmeyen arazi:      24 883 hektar.
             Sulu tarım arazisi:               16 400 hektar.
               Kuru tarım arazisi:              67 381 hektar.

 

Kültür arazisinin dağılımı:

                                                                               2009                     2011
Ekilen tarla arazisi                              18 871     hektar.      17.898    hektar          
Çeşitli nedenlerle ekilemeyen arazi    6 858     hektar        6 958    hektar
Zeytinlikler :                                        53 700      hektar       53.300    hektar
Meyve bahçeleri :                                    928.     hektar.        5 625    hektar 
Üretim: 5.660 ton
 
Üzüm bağları:                                           145    hektar.            145    hektar
Sebze bahçeleri ve seralar                   4.378.  hektar.          4.285     hektar
Üretim:138.882 ton

 

Ekilen tarlaların dağılımı:

                                                                                    2009                    2011
Hububat
(buğday, arpa, çavdar, yulaf, darı, mısır)        11 006 hektar            10.610 h.
Üretim: 37 268 ton
 
Baklagiller
(kuru bakla, nohut, börülce, fasulye)                 2 410 hektar             1.575 h.
Üretim:   6.113 ton
 
Endüstri bitkileri
(tütün, pamuk, susam, patates)                         2 450 hektar              2.632 h.  
Yem bitkileri
(yonca, fiğ, sudan otu, mısır, tritikale)               3 005 hektar             3.655 h.

 

 

 

Milas’ın genel 235 234 hektarlık genel arazisinin yaklaşık 1/3’ünün  kültür arazisi olduğu ve bu arazi içinde sulu tarım yapılabilen arazinin yalnızca 16 bin 400 hektar olduğu yani kültür arazilerinin yalnızca % 19.5’inin sulanabildiği ortaya çıkıyor. Bu da bize Milas’ın en önemli tarımsal sorunlarının başında sulama sorununun geldiğini gösteriyor.

 

Milas’ın yüzlerce yıllık geleneksel ürünlerinden olan tütüncülük TEKEL’in özelleştirilmesi, iç piyasanın yabancı tütün ve sigara tekellerine kaptırılması nedeniyle yok olma aşamasına gelmiştir. Böylece Milas’ın en önemli ihraç ürünlerinden birisi olan tütün üretimi ve halk arasındaki tütün kültürü Milas’ta neredeyse tümüyle yok olmak üzeredir.

 

2000’li yılların başlarında Milas’ta 55 000 dekarlık bir alanda pamuk ekilirken son yıllarda pamuk ekili tarım alanları 3 500 dekara kadar gerilemiş, son iki yılda ise ekilen pamuk alanları 5 bin dekara yükselmiştir. Dünyada Mısır’ın pamuğundan sonra en çok tutulan Ege Bölgesi’nin pamuğudur. Ege Bölgesi’nde ise Milas pamuğu ince elyaflı bir yapıda olması nedeniyle çok tercih edilen ve ihracatta aranan bir üründür. Ancak Milas pamuğu kalitesine rağmen, tarımsal girdilerin yüksekliği, pamuk ithalatının adeta özendirilmesi gibi nedenlerle ekilemez hale gelmiştir. Bu da Milas’ın önemli bir ihraç ürününün üretiminden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir.

 

. Bu nedenle köylerde iklim yapısına ve sulama olanaklarına göre zeytin, narenciye, kiraz, bodur elma, ceviz, şeftali gibi meyve üretimine yöneliş görülmektedir. Özellikle yoğun bir turizm faaliyetinin yaşandığı Bodrum nedeniyle Milaslı çiftçiler, turizm sezonu içinde değerlendirilebilecek meyve ve sebze üretimini tercih etmeye başlamışlardır.

 

 HAYVANCILIK

                                    

                                                        

                                                           2009                                           2011
Sığır (yerli ırk):                          7. 925 baş (4 500’ü dişi)          6.000 baş
Sığır (melez):                           26.850 (18 750’si dişi)             32.800 baş
Sığır (safkan):                            6.386 baş (3 150’si dişi)         9.017 baş
Toplam sığır sayısı:                41.161 baş                               47.817 baş
 
Sığırcılık işletme sayısı:                              14  320
20 baş ve üzeri işletme sayısı:                         285
 
İnek sütü üretimi :                   34 000 ton                             34.000 ton
Et üretimi.                                24 200 ton                             30.000 ton                   
 
Koyun :                                    11 950 baş                             11.113 baş
Keçi :                                        11 578 baş                             11.104 baş
 
Tavuk :                                  320 000 baş                            321.014 baş
Broyler
(45günde gelişen et tavuğu cinsi)        –                             950. 000 
            Hindi .                                        1 500 baş                       1.300
            Kaz :                                              230                                 230
            Yumurta sayısı                 48 000 000 adet                   45.002.500 adet

 

Bu rakamlar irdelendiğinde,  Milas’ta gerek iklim ve gerekse arazi yapısı ve tarımsal üretim kapasitesini göz önüne alarak diyebiliriz ki, Milas’ta olanaklarıyla orantılı ve verimli bir hayvancılık yapılmamaktadır. Özellikle 20 baş ve üzeri hayvancılık üretim tesisinin sayısının yalnızca 285 olduğu göz önüne alınırsa,  bu sayının 13 400 çiftçi ailesinin bulunduğu Milas için son derece yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.Bakımının kolaylığı nedeniyle bir zamanlar ilçede çok yaygın olan karakeçi yetiştiriciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiştir. Son 60 yılda Milas’ın nüfusu 48.730’dan 121.000’e çıkarken koyun sayısı 38.452’den 11.113’e, karakeçi sayısı 57.052’den 11.104’e düşmüştür. At, eşek, katır ve deve sayısı da neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Kümes hayvanları yetiştiriciliği ise son zamanlarda ortaya çıkan az sayıdaki tavuk çiftliğinin ötesinde kırsal kesimde ilgi görmemektedir. Köylerde aileler kendi ihtiyaçları kadar tavuk beklemekte, pazara yönelik tavuk ve yumurta üretimi yok denecek kadar azdır.

 

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ

 

İpekböcekçiliği yapılan köy sayısı               :       2
           İpekböcekçiliği yapan aile sayısı          :     20
            Dağıtılan ipekböceği tohumu kutusu   :    124

 

Yapay ipek kullanımının yaygınlaşması ve ipekböcekçiliğinin ekonomik değerini yitirmesi, getirisi yüksek tütün tarımının ve halıcılığın yaygınlaşması nedeniyle Milas yöresinde ipekböcekçiliği çok gerilemiştir. Bugün Milas yöresinde ipekböcekçiliği üretimi Selimiye ve Çomakdağ’da yapılmaktadır.

 

ZEYTİNCİLİK

 

Milas bir zeytincilik memleketi olmakla birlikte ne yazık ki, pazara yönelik yaygın bir sofralık zeytin üretimi yoktur. Zeytin üreticileri genellikle kendi ihtiyaçları kadar veya az miktarda Milas pazarında satacak kadar sofralık zeytin hazırlamaktadırlar. Oysa yörede; çekişke, bastırma, yağlı, limonlu, turunçlu gibi farklı biçimlerde hazırlanan ve kendine özgü aroması olan Milas’ın sofralık zeytinleri oldukça lezzetlidir. Bu zeytinlerin sofralık olarak çok miktarlarda hazırlanmaması ve pazara sunulmaması hem yöre ekonomisi, hem de ülke ekonomisi açısından büyük kayıptır. Milas’ta az miktarda salamura zeytin yapılmaktadır. Bu zeytinler de işlenmeden, paketlenmeden, markalanmadan iç pazarlara toptan olarak satılmaktadır.

 

Zeytinyağındaki asit oranının yüksekliği, fiyatının düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle zeytinyağına genel ve eşit bir prim desteği yerine düşük asitli zeytinyağına daha yüksek oranda prim desteği sağlanması yağ kalitesinin artmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu konuda zeytin üreticileriyle fabrika işletmecilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla yaygın bir şekilde eğitsel çalışmalar yapılmalıdır.

 

 

 

 

Milas’taki zeytin ağaçlarının araziye dağımı

 

Dağlık arazideki zeytin ağaçları :                                  % 85
Taban arazideki zeytin ağaçları  :                                     % 15
Zeytin ağaçlarının Türkiye’deki zeytin ağaçlarına oranı : % 10

 

 

 

Milas’taki zeytinlikler ile zeytin ve zeytinyağı üretimi

 

Kapladığı alan          Ağaç sayısı                            Tane üretimi   Sofralık     Yağlık      Zeytinyağı
                                  Ürün veren             Delice           Ton              Ton          Ton              Ton
2007    52 600 hektar 7 885 000      115 000         3 942            394         3 548               709
2008    53 200 h.         7 905 000      150 000      90 000          9 000      81 000          16 200
2009    53 700 h.         7 910 000        16 000      55 000          5 000      50 000          10 200

Milas’ta 86 tane kontini sistem, 5 tane de eski sistem zeytinyağı fabrikası ve 6 tane de zeytinyağı paketleme tesisi bulunmaktadır. Zeytinyağından az miktarda sabun yapılmaktadır.

 

 

BALCILIK

 

Muğla’da, çam ağaçlarının basrasından elde edilen çam balı oldukça ünlüdür. Muğla’da çam balı üretimi özellikle Marmaris ve Milas yöresinde yoğunlaşmaktadır. İlde en çok bal Milas yöresinde elde edilmektedir. Milas’da elde edilen ballar toptan yurt içinde satılmaktadır. Markalaşma ve yaygın bir perakende satış yapılamamaktadır.

 

 

Milas’taki arı varlığı

 

Yıllar       Kovan Sayısı       Bal Üretimi      Balmumu      Arıcı Sayısı      Köy Sayısı
2009      130.000            2.600.000 kg        8.000 kg.          1 477                    73
2011      120.000            1.800.000 kg        8.000 kg           1 473                    73

 

 

 

 

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

 

Türkiye’de denizdeki kültür balığı üretimi ilk kez Milas kıyılarında başlamıştır. Ülkemizdeki kültür balığı üretiminin yaklaşık yüzde 70’i Muğla kıyılarında yapılmaktadır. Kültür balıkçılığının Muğla’da en yaygın olduğu yer ise Milas kıyılarıdır.

 

Kültür balıkçılığı yalnızca havuzda balık üretimi düzeyinde kalmamış zamanla yumurtadan yavru balık üretme amaçlı olarak haçere tesislerini, balık yemi fabrikalarını, balık ağı bakım ve onarım tesislerini, balık havuzlarının denizde bilgisayar aracılığıyla otomatik şekilde yemlenmesini sağlayan  “barç” denen teknelerin yapım sanayini de beraberinde getirmiştir. Ayrıca üretilen balıkların yarı işlenmiş, işlenmiş veya hazır yemek haline getirilmiş bir şekilde işlenmesi, paketlenmesi gibi yan üretim kolları da oluşmuştur.

 

Milas’ta denizdeki kültür balıkçılığı tesislerinin yanı sıra Güllük Dalyanı yakınlarında, Ekinambarı ve Yaşyer ovasında toprak havuzlarda da kültür balıkçılığı yapılmakta, derin kuyulardan çekilen tuzlu sularla çipura ve levrek gibi balıkların üretimi yapılmaktadır. Milas’ta balık üretim çiftliklerinin 71 tanesi denizde, yüzer havuz şeklindedir. Karadaki toprak havuzlardaki balık üretim çiftliği sayısı ise 150’dir. Ayrıca 3 tane de alabalık üretim tesisi vardır.

 

Milas’taki kültür balığı tesisleri

 

Denizlerdeki yüzer havuz balık üretim çiftlikleri:           71
Karadaki toprak havuz balık üretim çiftlikleri     :         150
Alabalık üretim tesisi                                          :            3
Balık yemi fabrikası                                            :            3
Balık paketleme tesisi                                        :            5

 

Milas’taki kültür balıkçılığı tesislerinin yıllık kapasiteleri

 

Denizdeki balık çiftlikleri:   43 520 ton            
Karadaki toprak havuzlar:       6 139 ton
TOPLAM                          :    49 659 ton
Alabalık üretimi                :          40 ton

 

Milas’taki 4 balık kuluçkahanesinde yılda 100 milyon yavru balık üretilmektedir.

 

Milas’tan balık ihracatı

 

Yıllar     Miktarı / kg           İhraç ürünü                                     Getirisi
2009        14 897 528 kg.       Levrek, çipura, alabalık               96 830 000 USD
2010        13.260.071 kg.       Levrek, çipura, alabalık
2011   7 467 017 291  kg       Levrek, çipura, alabalık

 

Milas’tan balık ihraç edilen ülkeler;

        

                                      2010                                            2011
 
Almanya                   1 685 672 kg.       %   9             2.919.787.045 kg.        % 39
İtalya                        3 276 762 kg.       %  18            2.028.069.976 kg.         % 27
İngiltere                       116 980 kg        %    1                998.709.832 kg.       % 13
Fransa                                                                         679.103.084 kg.        %  9
Hollanda                   8 167 155 kg.       %   43               461.382.859 kg.       %  6
Danimarka                                                                   286.500.736 kg.        %  4
TOPLAM                13.260.071 kg                 7.467.017.291 kg

 

 

 

 

 

 

 

MADENCILIK

 

Mermer-2011

Yurt Dişina İhraç Edilen Blok Mermerler Ve İhraç Edilen Ülkeler

 

 

 

 

Mısır :     675 328 kg.
Mısır :     325 872 kg
Mısır :     229 225 kg.
Suriye:    263 622 kg
Toplam: 1494 047 kg.

 

 

Kömür-2011

 

GELİ Milas bölgesinde 2011 yılıi linyit kömürü üretimi:       7 177 196 ton
Zafer Madencilik (Linyit kömürü üretimi):                                      918 000 ton

 

Bu konuda kurulmuş fabrikalar ise:

 

Feldspat fabrikaları:             9
Çimento fabrikası :              1
Tuğla ve kiremit fabrikası :  2
Kuars işleme fabrikası :       1
Mermer ocağı :                    2
Su şişeleme fabrikası        14
Kereste fabrikası :               2

 

MİLAS’TA TURİZİM

 

Milas’ta Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Resmi gazetede yayınlanmış 6 turizm merkezi ile 2 koruma bölgesi vardır.

 

 • Milas Çam Limanı
 • Milas Güvercinlik
 • Milas_Kazıklı Koyu
 • Akbük Kazıklı koyu bandı
 • Çökertme Kıyı Şeridi
 • Tuzla Gölü güneyi

 

 • Koruma ve Gelişim Bölgesi
   • Milas Fesleğen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi

 

 

 

                                      Milas’ta Hizmet Veren Turizm Tesisleri
   Sınıflama   Tesis Sayısı   Oda Sayısı    Yatak Sayısı
Turizm İşletme Belgeli           4             198            396
Belediye Belgeli         53             986          1976
Toplam         57           1184          2372

Milas; Karia ve Menteşeoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış tarihi bir ilçedir. İlçe sınırları içinde bu tarihi zenginliği yansıtan 27 antik kent ve ören yeri vardır. Milas şehir merkezindeki Uzunyuva’da bulunan anıtmezar ise arkeolojide “yüzyılın buluşu” olarak nitelendirilmektedir. Uzunyuva Anıtmezarı’nın, sürdürülmekte olan kurtarma kazılarının tamamlanmasının ardından yapılacak düzenlemelerle çok sayıda turist çekmesi beklenmektedir.

Tarihi Milas evleri, halen daha birçok yerde kimliğini koruyan geleneksel sokak dokusu Milas’ın kültür zenginliklerinden birisidir.

Yörenin en büyük pazarı olan ve geleneksel pazar dokusunu halen korumakta olan Milas’ın Salı Pazarı ise Bodrum’dan ve yakın turistik çevrelerden çok sayıda turist çekmektedir.

Çomakdağ köylerinin henüz bozulmayan kültürü, geleneksel düğünleri, kesme taş duvarlı, rengârenk pencere kapaklı, oymalı kapı ve dolapları ile Çomakdağ evleri zengin bir turizm potansiyeli taşımaktadır.

Milas’ın ormanlarla, zeytinliklerle kaplı dağları, küçük şelalelerle süslü dereleri, çayları, dağ yürüyüşü için uygun bir ortam sağlamaktadır.

Milas’ın uzun kıyı şeridi deniz, kum, güneş üçlemesinde birçok turistin beklentisini karşılayabilecek düzeydedir. Ayrıca bu kıyılardaki çok sayıdaki koyları da yat turizmi için çok uygundur.

Bir doğa harikası olan Bafa gölü, doğasıyla, tarihiyle, mitolojisiyle olağanüstü bir doğa cennetidir. Geyik Barajı da çevresindeki fıstıkçamlarıyla süslenmiş iri kayalarla kaplı dokusuyla önemli doğa turizmi mekanı olmaya adaydır. Ören’deki Kocadağ üzerine yapılan yamaç paraşütü pisti Milas turizminde ayrı bir seçenek oluşturmaktadır.

MİLAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

Bölge alanı:                                    1 100 Dönüm (11 hektar)
Sanayi parseli sayısı:                          73 Arsa
Sanayi parseli alanı:                   411.000 m2
En küçük parsel büyüklüğü::         3 000 m2
Kamulaştırılacak alan:                     3 910, 54 m2

 

Milas OSB’nin tüm alanına ait zemin araştırma raporu, şeritvari harita, altyapı avan ve uygulama projeleri ile keşif ve ihale dosyası hazırlanması işlerinden oluşan etüt – proje – mühendislik hizmetleri işi ihalesi 01 / 04 / 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılmış ve kazanan şirket işin yapımını üstlenmiştir.

 

OSB’lere sağlanan olanaklardan yararlanacak yatırımcılar, kuracakları fabrikalarla Milas’ta işsizliğin önlenmesine çok önemli katkılar sağlayacaklardır. Kurulacak fabrikalarla  yörenin tarım, hayvancılık, su ürünleri, madencilik ve orman ürünlerinin ön işleme veya işlemeden geçirilerek mamul veya yarı mamul şekilde ihracatı sağlanacaktır. Böylece yöre ekonomisi için önemli ölçüde katma değer yaratılacaktır.  Bunun doğal sonucu olarak yörede özellikle tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretiminde bir artış ve canlanma olacaktır.

 

MİTSO’nun bir süre önce ülke gündemine taşıdığı ve gündemde kalmasını sağladığı Güneybatı Anadolu’nun ürünlerinin demiryolu ile Güllük limanından denizyoluna ulaştırılması projesi (DENİZLİ – AYDIN – ÇİNE – YATAĞAN – MİLAS – OSB – GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU) ilgili bakanlıklar, TOBB ve GEKA tarafından da ilgiyle karşılanmıştır. 

 

MİTSO’nun talebini dile getirmesinin ardından tüm OSB’lerin en yakın demiryolu hattına bağlanması, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın  “2011 – 2014 AB Üyeliğine Doğru / Türkiye Sanayi Strateji Belgesi” içinde “Kalkınma Hedefleri Programı”nda da yer almıştır.

 

 

MİLAS’TAKİ MESLEK ODALARI – 2012

                                                               Üye sayıları
Milas Ticaret ve Sanayi Odası :                       2 167
Milas Ziarat Odası :                                         18 300
Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası :                 2 200
Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası :           1 479
Gıda Maddesi Yapanlar ve Satanlar Odası :   1 345
Milas Bakkallar ve Bayiler Odası :                      580
TOPLAM                                                        26 071

 

Milas’ın nüfusunun 123 000 olduğu düşünülürse; 26 071 meslek odası üyesinin olması ve sigortalı çalışanlarla memurlar da düşünüldüğünde bu rakkamlar  ilçenin çalışan ve üreten bir nüfus yapısına sahip olduğunu ortaya koyar.Buda Milas’ın ekonomisinin canlılığını ortaya koyan önemli bir göstergedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.           STRATEJİK TASARIM VE STRATEJİK PLAN

 

 

II.1       Misyon

 

5174 sayılı TOBB yasası ile kurulmuş olan Milas Ticaret ve Sanayi Odası,sürekli gelişerek katma değer yaratan, özgün bir kentleşme için yasa ve mevzuatlar çerçevesinde görevlerini yerine getiren bir kurumdur. % 100 Üye memnuniyetini hedefleyen odamız misyonu aşağıda özetlenmiştir:

 •  Akredite oda olarak her alanda hizmetlerini verirken dünya standartlarına ulaşmak,
 •  Üyelerine, müşterilerine ve paydaşlarına kaliteli hizmet sunmak,
 •  Çalışanlarının ve üyelerinin Eğitim, Proje, ARGE, Innovasyon, Dış Ticaret, Girişimcilik gibi konularda ihtiyaçlarını karşılamak,
 •  Milas ve çevredeki Selimiye, Bafa, Güllük, Ören, Beçin, gibi üyelerimizin bulunduğu bölgelerden ’’HER ÜYEYE BIR PROJE‘’sloganıyla üyelerimizin proje üretmelerini sağlamak, böylelikle her sektörde katma değer yaratacak projeler üretmek,
 •  Üyelerin rekabet gücünü arttırmak için gerekli destek ve çalışmalarda bulunmak ve
 •  Tüm üyelere yol göstermede öncülük etmek.

 

II.2       Vizyon

 

Muğla’nın Milas ilçesinde kurulan Milas Ticaret ve Sanayi Odası yörenin doğal kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak ekonomik büyümeyi sağlamayı benimser. Milas ilçesi ve beldelerinde üyelerinin ekonomik durumu ve yaşam kalitesini yükseltmek  amacıyla ekonomik ve kültürel tüm gelişmeleri takip ederek bunları üyeleriyle paylaşır.

 

Yukarıdaki ilkeleri koruyarak MİTSO’nun vizyonu;

 • Akreditasyon gerekliliklerine uyarak kurumsal yapısını güçlendiren, çalışanlarının, üyelerinin ve paydaşlarının yüzde yüz memnuniyetini hedefleyen bir kurum olmak.
 • İlçemizin gelişimine katkıda bulunmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak ve yaygınlaştırarak meslek ahlakı ve güveni tesis ederken sosyal sorumluluk bilincine ulaşmış bir oda olmak ve
 • Personelimiz ve üyelerimiz ile toplumumuzun diğer kesimleri için fark yaratan bir kurum haline gelerek bölge genelinde katma değer yaratan lider bir oda olmaktır.

 

 

 

 

II.3       MilasTicaret ve Sanayi Odasinda Temel Değerler

 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerini sunarken sürekli koruduğu değerleri şunlardır:

 • Yönetim tüm personelin birlik ve beraberliğinin bozulmamasına özen göstererek etik değerlere bağlı, paylaşımcı yönetim anlayışına sahiptir.
 • Üst yönetim yönetişim kavramı içerisinde iç ve dış paydaşların katılımcılığını her zaman önde tutar.
 • Üst yönetim kamu yararını gözeterek üye çıkarını korur.
 • Yönetim ve çalışanlar toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken güven duygusunu zedeleyecek bir davranışta bulunmazlar.
 • MİTSO hizmetlerini üretirken ve sunarken burada görevli hiç kimse kişiler arasında din, dil ,ırk vet benzeri ayrımlar yapmazlar.
 • Çalışanlar üye memnuniyetini önde tutarak % 100 ‘Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti İlkesine’ bağlı hareket ederler.
 • Bu kurumda herkes sürekli öğrenerek ve gelişerek MİTSO’nun sürekli öğrenen bir kuruluş olması için çaba sarf eder.
 • Sosyal sorumluluk bilinciyle çevreye ve toplumsal sorumluluklara duyarlıdırlar.
 • MİTSO üyelerinin doğaya ve çevreye duyarlı olmaları için çaba sarf etmeyi ihmal etmez.
 • İnsana saygı ve çözüm odaklı olup yeniliklere açık, güvenli ve eşit yaklaşımlıdırlar.
 • Takım ruhuyla çalışmayı ve hizmet kalitesinde sürekliliği benimsemişlerdir.
 • Yeniliklere açık, güvenli ve eşit yaklaşımı

 

II.4       2012–2016 MİTSO Stratejik Amaçları:

 

Milas Ticaret ve Sanayi odasının 2012-2016 Stratejik Planı, tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanmıştır.Bu çalışma odamız kalite politikası doğrultusunda, sürekli kaliteli hizmet ve sürdürülebilirlik felsefesine uygun olarak belirlediğimiz hedeflerimizle vizyonumuza ulaşmak için, yakın gelecekle ilgili hizmetlerimizin planlanması niteliğini taşımaktadır.Burada tüm paydaşların katılımıyla belirlenen “GELIŞME ALANLARI” temel alınarak Stratejik Amaçlar belirlenmiştir.

 

II.5       MİTSO’nun Gelişme Yönleri:

 

1. MİTSO’NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİREREK ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK, ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ÜYELERİNE SUNULABİLMEK.

2. TARIMIN DESTEKLENEREK İHRACAT YAPILABİLİR ÜRÜNLERİN SAYISINI MİLAS’DA ARTIRMAK.

3. YEREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ OLMAK.

4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ AKTİF HALE GETİREREK MİLAS SANAYİSİNİ GELİŞTİRMEK.

 

 

 

II.6       Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri:

 

1. MİTSO’NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİREREK ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK, ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ÜYELERİNE SUNULABİLMEK

 

STRATEJİK AMAÇLAR

 

1.1 Stratejik Amaç: Verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak

1.2 Stratejik Amaç: Hizmetlerimizden yararlanan kişi/kurum sayısını arttırmak

1.3 Stratejik Amaç: Ar-ge, inovasyon, kalite, dış ticaret, kurumsallaşma vb. Konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilmek

 

 

1.1.      STRATEJİK AMAÇ: VERİMLİLİK VE HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK

 

HEDEFLER:

1.1. Stratejik Amaç 1.1.1 Hedef: ISO 9001:2008 KYS dökümantasyonunu revize ederek kurum içinde uygulanmasını sağlamak

1.1. Stratejik Amaç 1.1.2 Hedef: İnsan kaynakları ve performans yönetim sistemini oluşturarak verimliliği artırmak

 

FAALİYETLER

1.1. Stratejik Amaç 1.1.1 Hedefler 1.1.1.1 Faaliyet.MİTSO Stratejik Planı’ nı ISO 9001:2008 KYS nin içerinse alarak yeni dökümantasyon hazırlamak

1.1. Stratejik Amaç 1.1.2 Hedefler 1.1.2.1 Faaliyet.İnsan Kaynakları Ve Performans Yönetim Sistemini dökümante ederek odamızın entegre dökümantasyon sistemini oluşturmak

 

PERFORMANS GÖSTERGELERi

1.1. Stratejik Amaç 1.1.1 Hedefler 1.1.1.1 Faaliyet 1.1.1.1.1 Gösterge Güncellenmiş ISO 9001 dökümantasyon sayısı

1.1. Stratejik Amaç 1.1.1 Hedefler 1.1.2.1 Faaliyet 1.1.2.1.1 Gösterge Yayınlanmış entegre yönetim dökümantasyon sayısı

 

1.2       STRATEJİK AMAÇ: HİZMETLERİMİZDEN YARARLANAN KİŞİ/KURUM SAYISINI ARTTIRMAK

 

HEDEFLER

1.2 Stratejik Amaç 1.2.1 Hedef: Erişilebilir üye oranını her yıl arttırmak

1.2 Stratejik Amaç 1.2.2 Hedef: Toplantı ve etkinliklere katılım oranını arttırmak

1.2 Stratejik Amaç 1.2.3.Hedef: Meslek komitelerinin etkin toplantı katılım oranını arttırmak

 

FAALİYETLER:

1.2 Stratejik Amaç 1.2.1  Hedef  1.2.1.1 Faaliyet  Üye sicil programında takip edilen aktif firmaların üye iletişim bilgileri güncelleme çalışmaları yaparak, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden yararlanmak

1.2 Stratejik Amaç 1.2.2 Hedef 1.2.2.1 Faaliyet Odamızda yapılan çeşitli toplantılar ile ulusal ve uluslar arası iş gezileri ve fuarlara katılım arttırmak için tanıtım faaliyetleri yapmak

1.2. Stratejik Amaç 1.2.3 Hedef 1.2.3.1 Faaliyet Meslek komitelerimizin yönlendirici görüşler oluşturması için peryodik toplanmalarını organize etmek ve etkinliği arttırmak için toplantılara gündem ile ilgili olarak uzmanlar davet etmek

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ:

1.2 Stratejik Amaç 1.2.1 Hedef 1.2.1.1 Faaliyet 1.2.1.1.1, Gösterge: Erişilebilir üye sayısındaki artış oranı

1.2 Stratejik Amaç 1.2.2.Hedef 1.2.2.1 Faaliyet 1.2.2.1.1 Gösterge: Katılım sayılarındaki artış oranı

1.2 Stratejik Amaç 1.2.3 Hedef 1.2.3.1 Faaliyet 1.2.3.1.1 Gösterge:

 1. Toplantı sayıları
 2. Davetli uzman sayıları

 

1.3       STRATEJİK AMAÇ: AR-GE, İNOVASYON, KALİTE, DIŞ TİCARET, KURUMSALLAŞMA VB. KONULARDA EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLMEK

 

HEDEFLER

1.3. Stratejik Amaç 1.3.1 Hedef Personele yönelik eğitim çalışmaları yaparak hizmet yapısını güçlendirmek ve verimliliği arttırmak

1.3. Stratejik Amaç 1.3.2 Hedef: Üyelere yönelik mesleki gelişim, ar-ge, inovasyon, kalite, hedef eazar belirleme, ihracaat elamanı yetiştirme konuları ile benzeri eğitimler düzenlemek

 

FAALİYETLER

1.3. Stratejik Amaç 1.3.1 Hedef 1.3.1.1 Faaliyetler

Çalışanlara yönelik her yıl periyodik ve planlanmış olarak eğitimler düzenlemek

1.3. Stratejik Amaç 1.3.2 Hedef 1.3.2.1 Faaliyetler

Üyelere yönelik periyodik ve planlanmış olarak onların mesleki gelişimlerine destek verecek eğitimler organize etmek

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1.3. Stratejik Amaç 1.3.1 Hedef 1.3.1.1 Faaliyetler 1.3.1.1.1 Gösterge

 1. Eğitim sayıları
 2. Memnuniyet oranları

1.3. Stratejik Amaç 1.3.2 Hedef 1.3.2.1 Faaliyetler 1.3.2.1.1 Gösterge

 1. Eğitim sayıları
 2. Memnuniyet oranları

 

2. TARIMIN DESTEKLENEREK İHRACAT YAPILABİLİR ÜRÜNLERİN SAYISINI MİLAS’DA ARTIRMAK.

 

STRATEJİK AMAÇLAR

2.1 Stratejik Amaç: Tarıma dayalı ticaretin gelişmesi için Milas’a uygun yeni ihracaat ürün belirleme çalışmaları yapmak

2.2 Stratejik Amaç Zeytin üretimi ve işlenmesinin iyileştirilmesi için tarladan başlayarak yapılacak ar-ge çalışmalarını desteklemek ve ZEYTİN konulu ortak eylem palnları hazırlamak

2.3 Stratejik Amaç. MİLAS’ı bu yarım adada önemli ticaret merkezi haline getirmek

 

 

 

            2.1       STRATEJİK AMAÇ: TARIMA DAYALI TICARETIN GELIŞMESI IÇIN MILAS’A UYGUN YENI IHRACAAT ÜRÜN BELIRLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK

 

HEDEFLER

     2.1 stratejik amaç 2.1.1 Hedef: Muğla Üniversitesi, İlçemizdeki bağlı birimleri ve ilgili diğer kurumlarla ortak toplantı ve konferanslar düzenleyerek Milas’da üretilen ya da üretilebilecek yeni ürünlerin envanterinin hazırlanarak katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi (fıstık çamı gibi) konusunda üreticileri desteklemek,

FAALİYETLER

     2.1 Stratejik Amaç 2.1.1 Hedef 2.1.1.1 Faaliyet: Toplantı ve konferanslar düzenlemek

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2.1 Stratejik Amaç 2.1.1 Hedef 2.1.1.1 Faaliyet 2.1.1.1.1 Gösterge: Toplantı ve konferans sayıları

 

           2.2        STRATEJİK AMAÇ: ZEYTIN ÜRETIMI VE IŞLENMESININ IYILEŞTIRILMESI IÇIN TARLADAN BAŞLAYARAK YAPILACAK AR-GE ÇALIŞMALARINI DESTEKLEMEK VE ZEYTİN KONULU ORTAK EYLEM PALNLARI HAZIRLAMAK

 

HEDEFLER

2.2 Stratejik Amaç 2.2.1 Hedef   : Milas için yapılacak zeytinle ilgili üretm, ambalajlama, ihracat vb. Konularda ar-ge projelerini desteklemek

2.2 Stratejik Amaç 2.2.2 Hedef: İlgili kurum ve kuruluşlarla ZEYTİN için ortak eylem planı hazırlamak

 

FAALİYETLER

2.2 Stratejik Amaç 2.2.1 Hedef   2.2.1.1 Faaliyet: Üniversite ve ilgili kuruluşlarla yapılacak ar-ge faaliyetlerine katılmak

2.2 Stratejik Amaç 2.2.2 Hedef 2.2.2.1 Faaliyet: İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak

 

PERFORMANS GÖSTERGELER

2.2 Stratejik Amaç 2.2.1 Hedef   2.2.1.1 Faaliyet 2.2.1.1.1 Gösterge:

 1. Toplantı sayıları
 2. Ar-ge faaliyet sayısı

2.2 Stratejik Amaç 2.2.2 Hedef   2.2.2.1 Faaliyet 2.2.2.1.1 Gösterge: Toplantı sayıları

 

              2.3       STRATEJİK AMAÇ: MİLAS’I BU YARIM ADADA ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

 

HEDEFLER

2.3 Stratejik Amaç 2.3.1 Hedef: Küçük ölçekli işletmeler için dönemsel faaliyet gösterebilecekleri cazibe merkezleri oluşturarak, fuar, festival gibi organizasyonlar düzenlemek

2.3 Stratejik Amaç 2.3.2 Hedef: Milas’da iç su ürünleri yetiştiriciliğinde iş gücü geliştirmek ve bu alanda ihracaatı arttırmak

2.3 Stratejik Amaç 2.3.3 Hedef: İzmir-Bodrum-Muğla yol ayrımında planlanacak geniş bir kapalı ve açık alanda dinlenme ve alış veriş alanları oluşturulmasına önayak olarak tarımsal ürünler ve el sanatlarının tanıtım ve pazarlanmasını sağlamak,

FAALİYETLER

2.3 Stratejik Amaç 2.3.1 Hedef 2.3.1.1 Faaliyet: Uygun alan tespit ederek, özel gün ler ve bayramlar öncesinde organizasyonlar yapmak

2.3 Stratejik Amaç 2.3.2 Hedef 2.3.2.1 Faaliyet:  Eğitim faaliyetleri düzenlemek

2.3 Stratejik Amaç 2.3.3 Hedef 2.3.3.1 Faaliyet: Alışveriş merkezi için proje üretmek

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2.3 Stratejik Amaç 2.3.1 Hedef 2.3.1.1 Faaliyet 2.3.1.1.1 Gösterge: Fuar veya festival sayıları

2.3 Stratejik Amaç 2.3.2 Hedef 2.3.2.1 Faaliyet 2.3.2.1.1 Gösterge

 1. Eğitim sayıları
 2. Üyelere ihracaat konusunda yapılan destek hizmet saayıları

2.3 Stratejik Amaç 2.3.3 Hedef 2.3.3.1 Faaliyet 2.3.3.1.1 Gösterge: Proje sayıları

 

 

3. YEREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ OLMAYA ÇALISIRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK.

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR

3.1 Stratejik Amaç: Turizm gelir kalemlerinin çeşitlendirilmesi; “Karia’da Yaşam “gibi projelerde destek sayısının arttırmak

3.2 Stratejik Amaç: Yarel ürünlerin Coğrafi İşaret tescili ve uluslar arası platformda tanıtımı yaygınlaştırmak

3.3 Stratejik Amaç: MİLAS markası olmuş işletmelerin yaratmak ve ulusal -uluslar arası boyutta tanıtmak

3.4 Stratejik Amaç: Turizim için “MİLAS YOL HARİTASI” nı paydaşlarıyla hazırlamak

 

            3.1       STRATEJİK AMAÇ: TURIZM GELIR KALEMLERININ ÇEŞITLENDIRILMESI; “KARIA’DA YAŞAM “GIBI PROJELERDE DESTEK SAYISININ ARTTIRMAK “KARIA’DA YAŞAM “GIBI PROJELERDE destek sayısının arttı

 

HEDEFLER

3.1 Stratejik amaç 3.1.1 Hedef: İlçemiz dahilindeki tanınmayan bölgelerin açığa çıkarılması ve yeni bulunan yerlerle birlikte tanıtımının yapılması

3.1 Stratejik amaç 3.1.2 Hedef: Daha fazla yerli ve yabancı turisti Milas’a çekmek

 

FAALİYETLER

3.1 Stratejik Amaç 3.1.1 Hedef 3.1.1.1 Faaliyet: Uzunyuva ve diğer bölgelerde ki antik kalıntıların tanıtımlarını yapmak

3.1 Stratejik Amaç 3.1.1 Hedef 3.1.1.2 Faaliyet: Eski yapıların restorasyonlarının yapılarak turizm sokulması, bazılarının “müze ev” haline getirilmesi

3.1 Stratejik Amaç 3.1.2 Hedef 3.1.2.1 Faaliyet Milas’a spor, sağlık, kültür, doğa, sanatsal ve benzeri konularda yeni faaliyetlerin kazandırılması.

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

3.1 Stratejik Amaç 3.1.1 Hedef 3.1.1.1 Faaliyet 3.1.1.1.1 Gösterge:

 1. Toplantı, konferans ve organizasyon sayıları
 2. Yayın,broşür,program vb. Sayılar

3.1 Stratejik Amaç 3.1.1 Hedef 3.1.1.2 Faaliyet 3.1.1.1.2 Gösterge:

 1. Restorasyon proje sayıları
 2. Müze ev sayıları
 3. Toplantı,Konferans sayıları

3.1 Stratejik Amaç 3.1.2 Hedef 3.1.2.1 Faaliyet 3.1.2.1.1 Gösterge:

 1. Paydaş toplantı sayıları
 2. Faaliyet sayıları

 

 

           3.2       STRATEJIK AMAÇ: YAREL ÜRÜNLERIN COĞRAFI İŞARET TESCILI VE ULUSLAR ARASI PLATFORMDA TANITIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI

 

          

HEDEFLER

3.2 Stratejik Amaç 3.2.1 Hedef   : Milas için yapılacak zeytinle ve tesbit edilecek diğer ürünlerle ilgili ar-ge projelerini desteklemek

3.2 Stratejik Amaç 3.2.2 Hedef: İlgili kurum ve kuruluşlarla ZEYTİN için ortak eylem planı hazırlamak, tanıtım programları planlmak

3.2 Stratejik Amaç 3.2.3 Hedef: Milas’ın marka değeri taşıyan yerel ürünlerinin yeniden tesbiti, ön plana çıkarılması ve mevcut firmalarla yeni girişimcilerin cografik işaret ve markalaşma konusunda desteklemek

 

FAALİYETLER

3.2 Stratejik Amaç 3.2.1 Hedef 3.2.1.1 Faaliyet: Yerel ürünlerin belirlenmesi, bazıları için arge projeleri, coğrafi işaretleme ve marka tescillerini yapmak ve teşvik etmek

3.2 Stratejik Amaç 3.2.2 Hedef 3.2.2.1 Faaliyet: : Üniversite ve ilgili kuruluşlarla bir “konsey” oluşturularak başta ZEYTİN olmak üzere tarım ürünleri için bir “model gelişim tasrısı” hazırlamak, ar-ge faaliyetleri ile tanıtım ve pazarlama konularına destek vermek

3.2 Stratejik Amaç 3.2.3 Hedef 3.2.3.1 Faaliyet: :Konferanslar ve eğitimler düzenlemek

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

3.2 Stratejik Amaç 3.2.1 Hedef   3.2.1.1 Faaliyet 3.2.1.1.1 Gösterge:

 1. Ar-ge faaliyet sayısı
 2. Proje sayıları

3.2  Stratejik Amaç 3.2.2 Hedef   3.2.2.1 Faaliyet 3.2.2.1.1 Gösterge: Toplantı sayıları

3.2 Stratejik Amaç 3.2.3 Hedef   3.2.3.1 Faaliyet 3.2.3.1.1 Gösterge

 1. Konferans sayıları
 2. Eğitim sayıları

 

             3.3 STRATEJIK AMAÇ: MİLAS MARKASI OLMUŞ IŞLETMELERIN YARATILMASI VE ULUSAL – ULUSLAR ARASI BOYUTTA TANITILMASI

 

HEDEFLER

3.3 Stratejik Amaç 3.3.1 Hedef: Küçük ölçekli işletmeler için dönemsel faaliyet gösterebilecekleri cazibe merkezleri oluşturarak, fuar, festival gibi organizasyonlar düzenlemek

 

FAALİYETLER

3.3 Stratejik Amaç 3.3.1 Hedef 3.3.1.1 Faaliyet: Uygun alan tespit ederek, özel gün ler ve bayramlar öncesinde organizasyonlar yapmak

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

3.3  Stratejik Amaç 3.3.1 Hedef 3.3.1.1 Faaliyet 3.3.1.1.1 Gösterge:

Desteklenen firmaların katıldığı fuar veya festival sayıları

 

                3.4 STRATEJIK AMAÇ: TURIZIM IÇIN “MİLAS YOL HARİTASI” NI PAYDAŞLARIYLA HAZIRLAMAK

 

 

 

HEDEFLER

3.4         Stratejik Amaç 3.4.1 Hedef: Turizim için gelecekte Milas’da neler yapılabileceği konusunda planlama yapmak

 

FAALİYETLER

3.4 Stratejik Amaç 3.4.1 Hedef 3.4.1.1 Faaliyet: Dış paydaşları ve turizim konusundaki uzmanlarla arama konferansları düzenlemek ve planlama çalışmalarının alt yapısını oluşturacak bilgi tabanını oluşturmak

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

3.4  Stratejik Amaç 3.4.1 Hedef 3.4.1.1 Faaliyet 3.4.1.1.1 Gösterge:

Konferans ve toplantı sayıları

 

4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ AKTİF HALE GETİREREK MİLAS     SANAYİSİNİ GELİŞTİRMEK.

 

 

STRATEJİK AMAÇLAR

4.1 STRATEJİK AMAÇ: OSB lobi faaliyetlerini arttırmak ve tüm paydaşları daha aktif lark devreye sokmak

4.2 STRATEJİK AMAÇ: Üniversiteler ile işbirliğine geçerek MİLAS için sektör analizleri yaparak bunlarin sonuçlarina göre ticari/sanayi envanter hazirlamak

4.3 STRATEJİK AMAÇ Farklı Sanayi ürünlerine dayalı (domates, salça fabrikası gibi) işletmeleri geliştirmek

 

             4.1   STRATEJİK AMAÇ: OSB LOBI FAALIYETLERINI ARTTIRMAK VE TÜM PAYDAŞLARI DAHA AKTIF LARK DEVREYE SOKMAK

 

 

HEDEFLER

4.1 Stratejik Amaç 4.1.1 Hedef   : OSB İle ilğili tüm çalışmaları birleştirip yayınlayarak OSB’nin açılışını yapmak

 

FAALİYETLER

4.1 Stratejik Amaç 4.1.1 Hedef 4.1.1.1 Faaliyet: Lobi faaliyetleri için daha aktif toplantılar organize etmek ve ulusal basında çalışmalar yapmak

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

4.1 Stratejik Amaç 4.1.1 Hedef   4.1.1.1 Faaliyet 4.1.1.1.1 Gösterge:

 1. Toplantı sayıları
 2. Basında yer alma sayıları

 

 

            4.2       STRATEJİK AMAÇ: ÜNIVERSITELER ILE IŞBIRLIĞINE GEÇEREK MİLAS IÇIN SEKTÖR ANALIZLERI YAPMAK VE  BUNLARIN SONUÇLARINA GÖRE TICARI/SANAYI ENVANTER HAZIRLAMAK

 

HEDEFLER

4.2 Stratejik Amaç 4.2.1 Hedef: Milas’ın ekonomik yapısında lokomotif olabilecek sektörlerin tespiti

 

 

 

 

FAALİYETLER

4.2. Stratejik Amaç 4.2.1 Hedef 4.2.1.1 Faaliyet: Sektör tespitleri için sivil toplum kuruluşları, ilgili meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruşları ile arama konferansları ve toplantılar düzenlemek

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

4.2 Stratejik Amaç 4.2.1 Hedef   4.2.1.1 Faaliyet 4.2.1.1.1 Gösterge:

 1. Konferans ve toplantı sayıları
 2. Hazırlanan Envanter

                

             4.3 STRATEJİK AMAÇ FARKLI SANAYI ÜRÜNLERINE DAYALI (DOMATES, SALÇA FABRIKASI GIBI) IŞLETMELERI GELIŞTIRMEK

HEDEFLER

4.3 Stratejik Amaç 4.3.1 Hedef: Milas’ın ekonomik yapısında lokomotif olabilecek işletmelerin kuruluşuna ve gelişmesine destek olmak

 

FAALİYETLER

4.3. Stratejik Amaç 4.3.1 Hedef 4.3.1.1 Faaliyet: Sektör tespitleri yapıdıktan sonra mevcut işletmeleri tesbit etmek, desteklemek ve yenilerinin kurulması için bilinçlendirme çalışmalarını planlamak

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

4.3 Stratejik Amaç 4.3.1 Hedef   4.3.1.1 Faaliyet 4.3.1.1.1 Gösterge:

 1. Konferans ve toplantı sayıları
 2. Eğitim sayıları
 3. Desteklenen ve yeni kurulan işletme sayıları

 

 

 1. Maliyetlendirme

 

İç ve dış paydaşların katılımıyla MİTSO salonlarında yapılan çalıştayların souçları analiz edilmiş ve once gelişme alanlarının tesbit edilmiştir.Bundan sonra SP Yürütme Kurulu stratejik amaç ve hedeflere yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere karar vermiştir.  Bunların maliyetleri ve var olan kaynaklar, kaynak ihtiyacının karşılanabilirliğini anlamak için tahmini olarak belirlenmiştir.Hedeflerin toplam maliyetinden Stratejik Amaçların toplam  maliyetine sonrasında ise SA’ları toplayarak genel toplama ulaşılmıştır.İş planlarında ise o yılki tahmini maliyete ulaşılabilecektir.

 

                      Tablao 5: Hedef-Maliyet-Kaynak Tabloları

 

                       Tem. 2012          2013                 2014                2015          Tem.2016
1.1 SA 12.840   5.000 –   5.000   3.000 3.000
1.1.1 Hedef 11.340   2.000   2.000
1.1.2 Hedef   1.500   3.000   3.000   3.000 3.000
1.2 SA   6.000 14.000 16.000  10.000 7.000
1.2.1 Hedef   2.000   4.000   6.000   4.000 2.000
1.2.2 Hedef   2.000   3.000   3.000   3.000 3.000
1.2.3.Hedef   2.000   7.000   7.000   3.000 2.000
1.3 SA 14.100 19.000 20.000 25.000 5.000
1.3.1.Hedef   4.100 10.000 10.000 15.000 5.000
1.3.2.Hedef 10.000   9.000  10.000 10.000
2.1 SA   3.000   4.000    5.000
2.1.1 Hedef   3.000   4.000    5.000
2.2 SA   8.000   7.000   8.000
2.2.1 Hedef   5.000   3.000   3.000
2.2.2 Hedef   3.000   4.000   5.000
2.3 SA     9.000 10.000 10.000 10.000   5.000
2.3.1 Hedef   4.000   4.000   4.000   4.000   2.000
2.3.2 Hedef     2.000   3.000   3.000   3.000   2.000
2.3.3 Hedef     3.000   3.000   3.000   3.000   1.000
3.1 SA   4.000   9.000 16.000 10.000   8.000
3.1.1 Hedef   2.000   4.000   6.000   6.000   6.000
3.1.2 Hedef         0   5.000 10.000   4.000   2.000
3.2 SA 10.000 10.000   5.000   5.000
3.2.1 Hedef   4.000   4.000   2.000   2.000
3.2.2 Hedef   3.000   3.000   2.000   2.000
3.2.3 Hedef   3.000   3.000   1.000   1.000
3.3 SA   5.000 10.000   5.000
3.3.1 Hedef   5.000 10.000   5.000
3.4 SA 10.000   5.000 10.000   5.000
3.4.1 Hedef 10.000   5.000 10.000   5.000
4.1 SA   5.000   6.000   4.000   5.000

4.1.1 Hedef

  5.000   6.000   4.000   5.000
4.2 SA   5.000   5.000   5.000   5.000   5.000

4.2.1 Hedef

  5.000   5.000   5.000   5.000   5.000
4.3 SA   6.000   6.000   6.000   6.000   6.000

4.3.1 Hedef

  6.000   6.000   6.000   6.000   6.000

 

GENEL TOPLAM      97.940                 110.000              115.000                     84.000                       39.000           
Kaynak:Genel Bütçe

 

 1. İzleme, Değerlendirme ve Performans Göstergeleri

MİTSO için belirlenen “Stratejik Amaç ve Hedeflere” ulaşılıp ulaşılamadığını ölçmek için Performans Göstergeleri belirlenmştir.. Performans Göstergeleri mümkün olabildiği oranda girdi, çıktı, sonuç, verimlilik, etkinlik, kalite türlerinden sayısal olabilecek değerler alınarak hazırlanmıştır.GENEL SEKRETERLİKÇE sonuçların izlenebilirliğini kolaylaştırmak ve değerlendirmeler için izleme tablosu hazırlanmıştır:

 

                        Tablao 6:  Stratejik Plan İzleme Tablosu

S.AMAÇLAR HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ YIL SORUMLU KİŞİ BÜTÇE KALEMİ
1.1 SA

1.1.1Hedef

1.1.1.1 F -Güncellenmiş ISO9001 dökümantasyonsayısı 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

1.1 SA 1.1.2Hedef 1.1.2.1 F -Yayınlanmış entegreyönetim dökümantasyon sayısı 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

1.2 SA 1.2.1Hedef 1.2.1.1 F -Erişilebilir üyesayısındaki artış oranı  2012-2016 Kazım Sarıoğlu

05

1.2 SA 1.2.2Hedef 1.2.2.1 F -Katılım sayılarındaki artış oranı 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

06

1.2 SA 1.2.3.Hedef 1.2.3.1 F -Toplantı sayıları-Davetli uzman sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

1.3 SA 1.3.1.Hedef 1.3.1.1 F -Eğitim sayıları-Memnuniyet oranları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

1.3 SA 1.3.2.Hedef 1.3.2.1 F -Eğitim sayıları-Memnuniyet oranları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

2.1 SA 2.1.1 Hedef 2.1.1.1 F -Toplantı ve konferans sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

2.2 SA 2.2.1 Hedef 2.2.1.1 F -Toplantı sayıları-Ar-ge faaliyet sayısI 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

2.2 SA 2.2.2 Hedef 2.2.2.1 F -Toplantı sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

2.3 SA   2.3.1 Hedef 2.3.1.1 F -Fuar veya festival sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

2.3 SA   2.3.2 Hedef   2.3.2.1 F -Eğitim sayıları-Üyelere ihracaat konusunda yapılan destek hizmet saayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

05

2.3 SA   2.3.3 Hedef   2.3.3.1 F -Proje sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

3.1 SA 3.1.1 Hedef 3.1.1.1 F3.1.1.2 F -Toplantı, konferans ve organizasyon sayıları-Yayın,broşür,program vb. Sayılar-Restorasyon proje sayıları

-Müze ev sayıları

-Toplantı,Konferans sayıları

2012-2016 Kazım Sarıoğlu

05

3.1 SA 3.1.2 Hedef 3.1.2.1 F -Paydaş toplantı sayıları-Faaliyet sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

3.2 SA 3.2.1 Hedef 3.2.1.1 F -Ar-ge faaliyet sayısı-Proje sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

3.2 SA 3.2.2 Hedef 3.2.2.1 F -Toplantı sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

3.2 SA 3.2.3 Hedef 3.2.3.1 F -Konferans sayıları-Eğitim sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

3.3 SA 3.3.1 Hedef 3.3.1.1 F -Desteklenen firmaların katıldığı fuar veya festival sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

3.4 SA 3.4.1 Hedef 3.4.1.1 F -Konferans ve toplantı sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

4.1 SA 4.1.1 Hedef 4.1.1.1 F -Toplantı sayılarıBasında yer alma sayıları 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

06

4.2 SA 4.2.1 Hedef 4.2.1.1 F -Konferans ve toplantı sayıları-Hazırlanan Envanter 2012-2016 Kazım Sarıoğlu

14

4.3 SA 4.3.1 Hedef 4.3.1.1 F -Konferans ve toplantı sayıları-Eğitim sayıları-Desteklenen ve yeni kurulan işletme sayıları

2012-2016 Kazım Sarıoğlu

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.          STRATEJİK PLAN VE ISO 9001

Odalarımızın, kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği özel sektör camiasının menfaatlerini koruyan bir kuruluş haline gelebilmeleri için kalite vet akreditasyon şartlarına uyumlu olark hazırlanmış “Stratejik Planları” nın mutlaka uygulanabilir olması gerekmektedir.

 

Temel olark, akredite olmuş bir odanın, standart bir yönetim sistemi ile kendi organizasyonuna ve bağlı kuruluşlarına küresel bir yapı kazandırmak için;

 •    Yeterliliği müşteriler yani ‘toplum’ için şeffaf hale getirmek,
 •    Belge ve raporların güvenirliğini artırmak,
 •    Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak ve
 •    Uluslararası ticareti kolaylaştırmak gibi temel değerlere önem vermek gerekmektedir.

İleride “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ” ne ulaşmak için dokümante edilmiş ve uygulanmakta olan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ulaşılmak istenen:

–          Personeliyle bütünleşmiş ve kurumsallaşmış,

–          Yüzde yüz üye memnuniyetini hedefleyen,

–          Planlarını üye beklentileri doğrultusunda oluşturan,

–          Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri için üyelerine; kurumsallaşma, ar-ge, inovasyon, verimlilik, finans kaynaklarına ve dış pazarlara erişim gibi konularda eğitim ve aktif danışmanlık hizmeti veren bir kuruluş olmaktır.

 

Bu nedenle MİTSO ‘da “Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü” ve “İzleme ve Değerlendirme Prosedürleri“ ile diğer ilgili prosedürler Stratejik Planı da içine alacak şekilde güncellenerek SP süreç dokümanı ve talimat gibi gereken ilave dokümanlar sisteme eklenmiştir. Stratejik Planın, personel tarafından öğrenilmesinin, hayata geçirilmesinin ve izlenebilmesinin uygun hale getirebilmek için mümküm olduğunca açık,anlaşılır tablolaşmaya gidilmiş vet eğitimler verilmiştir.

 

Bilindiği gibi, ISO 9001:2008 KYS Standardına göre bir kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik  bir kararı olmalıdır. Kuruluşa ait kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, ürün ve hizmetler, organizasyonel ortam, kurumsallaşma ölçüsü, değişen ihtiyaçlar, stratejik amaçlar, süreçler, etki eder ve bu standarttan tek tiplilik yada tek tip dokümantasyon amaçlanmamaktadır.Bu nedenle kuruluşun tüm ihtiyaç duyduğu sistemlerin bu temele entegre edebilmesini sağlayacak şekilde bir doküman sistemi MİTSO’ da kurulmuştur

 

 

 

IV.     İŞ PLANLARI

 

Belirlenmiş bir süreç hedefinin izlenip değerlendirilebilmesi için ihtiyaç duyulan veriler mevcut yapı içerisinde; nasıl, ne sıklıkla ve kim tarafından toplanacağı, bu kapsamdaki kısıtların neler olacağı gibi hususların incelenip ISO 9001:2008 KYS dokümantasyonundaki “VERI ANALIZI VE İÇ DENETIM PROSEDÜRLERI” güncellenerek eklemeler yapılması ve yeni formlar hazırlanması Kalite Yönetim Temsilcisince benimsenmiş olup revizyonlar tamamlanmıştır.. Buna paralel olarak MİTSO STRATEJİK PLANI’NIN yıllık iş planları da oluşturulmuş ve BÖLÜM VI.da verilmiştir. Yıllık olarak yapılan  planlamalar; daha sonra “ALT PLANLAR” da gün ve ay olarak etkinlik planlama ve gerçekleşme tarihlerini de içerecek şekilde ilgili birimler tarafından hazırlanacaktır.İş Planlarının denetim ve kontrolleri için Genel Sekretere izleme tablosu hazırlanmasının yanı sıra “İÇ DENETİM “ Prosedürü de güncellenerek SP iç denetim kapsamı içine alınmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ bu tablo içine alınmış olup kuruluşta SÜREÇ YÖNETİM tarzı güçlendirildikçe süreç çıktıları da sayısal anlamda veriler olarak toplanacak ve tüm bu yönde toplanmış olan veriler kurulacak olan PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ içinde kullanılabilecektir..Özetle, Stratejik Plan uygulanabilir olabilmesi için tablolaştırılmış İŞ PLANLARI oluşturulmuş  olup uygulanmadıkça ve bunun temeli olan ISO 9001:2008 KYS ile SÜREÇ YÖNETIMI güncelenmedikce bir kuruluşta gelişim ve değişimden söz edemeyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.      SONUÇLAR VE SP’NİN GELİŞTİRİLMESİ

 

 

   “Milas Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı” hazırlanırken personel ve üst yönetim eğitimlerinin yanı sıra çeşitli toplantılar ile iç ve dış paydaşların da katıldığı çalıştaylar düzenlenmiştir.Böylece planın hazırlanmasına eş zamanlı olarak birçok kişinin görüşleri doğrultusunda çeşitli stratejiler de ortaya çıkmıştır. Burada, dört yıllık plan olarak hazırlanan ve stratejik amaçlara ulaşmak için belirlenen faaliyetlerin, Kalite Yönetim Sisteminde var olan iş akışları ile birleştirilip yıllık “İŞ PLANLARI” haline getirilmesi sağlanmıştır. Stratejik Amaç ve Hedefleri MİTSO meclisine  sunulmuş olup sonuç olarak Yönetim Kurulu kararı ile de kabul edilmiştir.Sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilr:

 

 •  Stratejik Plan hazırlama ve revizyonu ile planın uygulanmasını izleme-değerlendirme usulleri ISO 9001:2008 dokümantasyonunda ki ilgili prosedürlere eklenmiştir.. Burada izleme, değerlendirme ve planın bütçeye getireceği ek yükü gösteren maliyet tabloları da hazırlanarak sürekli izlenebilirlik kolaylaştırılmıştır.. Akreditasyon kurallarına uyumun da esas alındığı Stratejik Plan çalışmalarının MİTSO’nun kurumsallaşma çabalarına katkıları tüm personel tarafından anlaşılmıştır. Bu güncellemelerin ve uygulamaların devam ettirilmesi gerekmektedir.

 

 •  Paydaş Analizi sonuçlarına göre “izle” stratejileri uygulanacak paydaşlar için kurumda bir personel görevlendirilecek olup 2012 sonuna kadar bu paydaşların programlarını yakından izleyerek hazırladığı raporu yönetime sunacaktır. Böylece Üst Yönetim bu paydaşlarla birlikte çalışma ve projeler üretme imkânlarını araştırarak ileriki yıllarda “çalışmalara dahil et” politikalarını genişletmiş olacaktır.

 

 •  SWOT analizi sonuçlarına göre ortaya çıkan odanın zayıf yönlerini güçlendirmek ve tehditlerle başa çıkıp fırsatlardan daha fazla yararlanabilmek için bu plan döneminde kurumsallaşmanın güçlendirilmesine önem verilecek olup ilgili amaçlar içinde hedef ve faaliyetler detaylandırılmıştır. Bu faaliyetlere yönelik olarak ilgili birimlerin güçlendirilmesi planlanmıştır.

 

 • “Stratejik Plan’ın “yıllara göre uygulama planları olarak niteleyebileceğimiz “İş Planları” yılda en az bir kere “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının” gündemine alınarak gerekli karalar alınacak ve varsa güncellemeler ile yeni görevlendirmeler yapılacaktır. Uygulanamayan hedefler de değiştirilerek gelecek yıl için yeni hedefler konulabilecektir.

 

 • .Kalite alt yapısı kurulmuş ve akredite olan Odamız da Stratejik Planlarının ilgili standartların şartları ile akreditasyon gereklerine uyumlu hale getirilmesine özen gösterilmiştir. Gerek akreditasyon şartlarına ve gerekse ISO 9001:2008 ‘in ilgili maddelerine göre süreçlerin performans değerlendirilmesinin ve etkinliğinin sağlanması zorunludur Buna bağlı olarak kurumsal performans sisteminin kurulması ve yönetilebilmesi için standardın zorunlu şartı olan “süreçlerin” (proseslerin) dokümante edilmiş, ilgili noktalarında veri toplama formları oluşturulmuş ve belirli bir süre verilerin toplanmış olması beklenir. Birçok sürecin toplamından oluşan kurumun performansı ise süreçlerin performanslarının toplamıyla söz konusu olacaktır. Oysa tablolaştırılan “hedeflenen performans değerleri” ile “gerçekleşen performans” değerleri arasındaki farklar ileride performans değerlendirmesine olanak verse bile yönetilmesini sağlamaz. Bu nedenlerle önce faaliyetlerin performans göstergeleri belirlenmiştir. Bunlar Odamız için ilk defa tablolaştırılmış ve “İŞ PLANLARI” na aktarılmış, her yıl sonuna kadar verilerin toplanması, bu iş planları “Yönetimin Gözden Geçirme” toplantılarında gözden geçirildikten sonra revize edilerek devam edilmesi ve değerlendirilmesi gereği çalışanlara anlatılmıştır. Ancak bundan sonra kurulabilir olacak “Kurumsal Performans Yönetim Sistemi” başarılı sonuçlar verecektir.

 

 •   İş Planları uygulanırken, yerel, bölgesel ve uluslararası koşullara göre değişen şartlar izlenecek olup faaliyet ve projelerin gerçekleşmesi için yeni stratejiler yönetimce oluşturulacaktır. Bunun için planın uygulama sürecinde zaman zaman SWOT, PEST ya da PAYDAŞ ÇALIŞTAYI tekrarlanabilecek olup bu stratejilere temel hazırlanacaktır.

 

 •  Stratejik planların başarıya ulaşması için, devlet politikalarının değişimlerinin izlenmesi ve ticarete yönelik her türlü, yönetmelik, karar ve mevzuat ile ilgili çalışmalara katılım, zamanında ve hızlı olmasına önem verilecektir. Bu konuda, üst yönetim güncel stratejilerini Yönetim Kurulunda oluşturacak ve planın uygulanabilirliğini artırıcı önlemlerini devreye sokacaktır.

 

 •  Firmalar yakın zamana kadar sadece kendi şehrindeki veya komşu şehirdeki rakibini dikkate alırken bugün sınır ötesinden rekabetle karşı karşıyadır. Bölgesel pazarlamayı güçlendirmek için bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmelere ayak uydurmak gerekir. Bu yüzden iş kurmada mekânın önemi azalmıştır. Yani işletmecilerin oyun alanı sadece yerel coğrafya değil, tüm dünyadır. Değişen ekonomik dengeler ve kriz ortamı tüm işletmeleri etkilemiştir.. Ayrıca üyelerimizin, rakipleri ile boy ölçüşebilmesi için, kurumsal yapılarını da güçlendirmeleri gerekmektedir.

 

 •   Milas’daki işletme sahiplerinin yeni fırsatları nasıl yakalayabilecekleri, bunları nasıl hayata geçirebilecekleri ve sürdürülebilir rekabet avantajı için nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda, profesyonel ve açık eğitimler ile beraber konferans-seminer gibi etkinliklerle bilgi düzeylerinin ve öz güvenlerinin artırılması konuları bu stratejik plan döneminde önemsenmiş ve birçok faaliyet planlanmıştır.

 

 • Üyelerimize ve bölgemizdeki genç işsizlere iş fırsatları yaratma, onların eğitimlerine destek verme ve kariyerlerini geliştirme gibi konularla MİTSO Teknik Danışmanlık Birimi yeniden yapılandırılmış ve eğitim planları hazırlamayı gündemine almıştır.
 • Bu doğrultuda bir yandan 2011 de akreditasyon çalışmalarını yürüten odamız diğer yandan aşağıdaki projeleri hazırlamış ve 2012 den itibaren kabul edilmelerinden sonra 2013 de de devam edecek projeleri hayata geçirilmeye başlanmıştır. MİLAS TSO’NUN PROJELERİ:

1.                 MİLASTA İÇ SU ÜRÜNLERİNDE İŞ GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE İHRACATIN ARTTIRILMASI (GEKA DESTEKLİ PROJE)

 

Bu Proje ile, Milas’ta iç su ürünleri yetiştiriciliğin de çalışan yada çalışacak 100 kişinin; balık hastalıkları, iç su balıkçılığı yetiştiriciliği, balık hastalıkları ve yemleme ile çevre ve su kalitesini korunması sektörlerinde; ihracat sektöründe çalışan yada çalışacak 50 kişinin ise dış ticaret konularında eğitimleri yapılarak sektörlerde ürün ve hizmet kalitesi artırılacak ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca bölgemizin tarım ve sanayi ürünlerinin ulusal ve uluslar arası tanıtımı yapılarak yeni pazarlar oluşturulacak, ihracatın artırılması desteklenerek bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı sağlanacaktır.

 

2.                 MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ

 

Gelişen Milas’ın önümüzdeki yıllarda ekonomik anlamda daha etkin ve başarılı olması ve bölgenin üretimsel gücünün ve çevresinde ki kaynakların daha verimli değerlendirilmesi amacıyla bölgedeki kamu ve özel/tüzel kişiliklerinin teşebbüsü ile organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Milas OSB, Öncelikle Milas sonrasında ise çevresinde yer alan diğer ilçe ve beldelere ekonomik katma değer yaratma özelliğiyle önemli bir girişimdir.

Milas OSB ‘nin oldukça yakınında bulunan Güllük Liman işletmesine demiryolu ile bağlanması, OSB faaliyete geçtiğinde yatırımcı firmalara önemli bir kaynak tasarrufu ve yatırım avantajı kazandıracaktır. Bu sayede OSB de yatırım yapan firma sayısının artması ve istihdam açısından olumlu etki yaratmasının yanı sıra bölgede ekonomik bir canlılığa da sebebiyet verecektir.

Fizibilite projesi ile demiryolunun OSB ye katkısının ne olacağı, demiryolu sebebi ile rekabet avantajı yaratıp yaratmayacağı, demiryolu sebebi ile Milas OSB nin tercih edilip edilemeyeceği gibi soruların yanıtını almak adına bu fizibilite çalışmasına ihtiyaç duyulmuştur.

3.                 MİLAS’TAKİ İŞLETMELERDE İŞE YENİ BAŞLAYANLARIN VE

4.                 İŞSİZLERİN İHRACAT ELEMANI OLARAK YETİŞTİRİLMELERİ

 

Projemiz; Milas Bölgesinde ihracat yapan KOBİ ve diğer işletmelerde işe yeni başlayan İhracat elemenlarını geliştirmek ve bu sektörde ihracat elemanı olarak istihdam edilecek lise ve üniversite mezunu işsizlerin istihdamlarını desteklemek için hazırlanmış olup katılımcı sayısı 20 kişi olan LEO-PLM projesidir.

Bölgemizdeki işletmelerde; ihracat işlemlerini ve e-ticaret uygulamalarını bilen ve bu konularda yeterli bilgiye sahip olan personelin olmaması nedeniyle dış pazarlara açılmakta güçlük çekilmektedir. İhracat yapan KOBİ’ler ise ihracat işlemlerini yürütmekte zorluklar yaşamaktadırlar. Bu eksikliğin giderilmesiyle KOBİ’ler rekabet avantajlarının olduğu sektörlerde ihracata yönelecek, üretimlerini ve ihracatlarını arttırarak bölgenin ekonomik olarak gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Projemiz ile KOBİ’lerde ihracat elemanı olarak yeni işe başlayan 10 kişi ile istihdam edilecek 10 kişi eğitilerek sektörün gelişmesine destek sağlanacaktır.

 • Milas, başta zeytin ve bal olmak üzere tarım ve hayvancılık ürünleriyle; linyit, feldspat ve mermer olmak üzere madencilik ürünleriyle; halısı, tarihi evleri, tarihi kentleri ve ören yerleriyle kültürel zenginliğiyle ve sahip olduğu turizm potansiyeli ile gelişime açık bir yapı göstermektedir. Milas’ın bir başka avantajı ise, karayolu, denizyolu ve havayolu ulaşımıyla ülkemizin ve dünyanın ekonomik merkezlerine ulaşım kolaylığına sahip olmasıdır. MİTSO’nun ısrarla gündeme getirmekte olduğu Denizli – Aydın – Çine – Yatağan – Milas – Milas –OSB – Güllük limanı demiryolu bağlantısı sağlandığında ilçenin önemi ve ekonomik olanakları önemli ölçüde gelişecektir. Milas OSB tamamlandığında 80’e yakın fabrika faaliyete geçecektir.
 • Tüm bu olanak ve potansiyelin değerlendirilebilmesi için olmayan tek eksiklik Milas’ta henüz birlikte çalışma ve kolektif girişimci bir anlayışın olmamasıdır. Bunun en güzel örneği, Milas’taki 80 dolayındaki zeytinyağı fabrikasının toplam kapasitesinin zeytin üretiminden kat kat fazla olmasıdır. Yılda ancak birkaç ay çalışabilen zeytinyağı fabrikaların sayısının artması, bazı köy fabrikalarının yılda toplam çalışma süresini 30 günün altına çekmiş, hatta 20 gün sınırına dayamıştır. Milas’ta ortak akılda buluşularak sermaye ve yatırım ortaklıklarının oluşturulabilmesi için yani ortaklık kültürünün yerleştirilebilmesi anlayışıyla MİTSO Stratejik Planın’da İç ve Dış paydaşlarla birlikte çalışmak, ortak toplantı ve organizasyonlar ile daha fazla konferanslar düzenleyerek “YOL HARİTALARI” oluşturabimek yani planlama yapılabilmeyi öğrenmek temel alınmıştır.

 

 

SONUÇ: DIŞARIDAN YATIRIMCI VET GİRİŞİMCİ ÇEKME STRATEJISI ILE BIRLIKTE MILAS KENDI YATIRIMCILARINI VE GİRİŞİMCİLERİNİ KENDISI YARATABILIR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.         EKLER:  İŞ PLANI TABLOLARI

 

 

 

 1. GELİŞİM ALANI MİTSO’NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİREREK ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK, ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ÜYELERİNE SUNULABİLMEK.
 1.1 Stratejik Amaç: Verimlilik Ve Hizmet Kalitesini Artırmak. 
İlgili Meslek Komitesi: Tüm Komiteler Sorumlu Kişi: KazımSarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin sorumlusu
1.1.1 HE ISO 9001:2008 KYS dökümantasyonunu revize ederek kurum içinde uygulanmasını sağlamak

Nisan 2012

Temmuz 2012

11.000

 

11.340

 

 

 

1.1.1.1 F MİTSO Stratejik Planı’ nı ISO9001:2008 KYS nin içerinsealarak yeni dökümantasyon

hazırlamak

Ocak-Temmuz 2012

Ocak- Temmuz

11.000

 

11.340

Güncellenmiş ISO9001 dökümantasyon sayısı

Volkan TOSUN

a Kalite Eğitimleri

Ocak-Mart 2012

Ocak-Mart  2012

8.000

8.00

b Akreditasyon ve Stratejik Plan Eğitimleri

Mayıs-Temmuz 2012

Mayıs-Temmuz 2012

3.000

3.340

1.1.2 HE İnsan kaynakları veperformans yönetim sisteminioluşturarak verimliliği artırmak

Ağustos-Ekim    2012

 

2.000

 

1.500

1.1.2.1 F İnsan Kaynakları Ve Performans Yönetim Sistemini dökümante ederek odamızın entegre dökümantasyon sistemini oluşturmak

Ağustos-Ekim    2012

 

2.000

 

1.500TL

Yayınlanmışentegre yönetim dökümantasyonsayısı

Zühal ÖREN

a Performans Yönetim Sistemi Eğitimleri

Ağutustos-Ekim

2012

2.000

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. GELİŞİM ALANI MİTSO’NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİREREK ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK, ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ÜYELERİNE SUNULABİLMEK.
 1.2.. Stratejik Amaç:  Hizmetlerimizden Yararlanan Kişi/Kurum Sayısını Arttırmak. 
İlgili Meslek Komitesi: Tüm Komiteler Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
1.2.1 HE Erişilebilir üye oranını her yıl arttırmak

Kasım

 2012

 

2.000

   

 

 

1.2.1.1 F Üye sicil programında takipedilen aktif firmaların üyeiletişim bilgileri güncelleme

çalışmaları yaparak, adrese

dayalı nüfus kayıt sisteminden

yararlanmak

Kasım

 2012

 

2.000

Erişilebilir üyesayısındaki artışoranı

Volkan TOSUN

a

 

 

 

1.2.2 HE Toplantı ve etkinliklere katılımoranını arttırmak 

Kasım  2012

 

2.000

1.2.2.1F Odamızda yapılan çeşitlitoplantılar ile ulusal veuluslar arası iş gezileri vet

fuarlara katılım arttırmak

için tanıtım faaliyetleri yapmak

Kasım

 2012

 

2.000

Katılımsayılarındakiartış oranı

Olcay AKDENİZ

a

 

 

 

1.2.3 HE Meslek komitelerinin etkintoplantı katılım oranınıarttırmak

Ekim    2012

 

2.000

1.2.3.1 F Meslek komitelerimizinyönlendirici görüşleroluşturması için peryodik

toplanmalarını organize etmek

ve etkinliği arttırmak için

toplantılara gündem ile ilgili

olarak uzmanlar davet etmek

Ekim    2012

 

2.000

Toplantı sayılarıDavetli uzmansayıları

Zekiye YILDIRIM

a Yapı Denetimi Bilgilendirme Eğitimi

Ekim     2012

 

2.000

b

 

 


 

 

 

 1. GELİŞİM ALANI MİTSO’NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİREREK ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRMAK, ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ÜYELERİNE SUNULABİLMEK.
 1.3 Stratejik Amaç: Ar-Ge, İnovasyon, Kalite, Diş Ticaret, Kurumsallaşma Vb. Konularda Eğitim Ve Danişmanlik Hizmeti Verebilmek. 
İlgili Meslek Komitesi: Tüm Komiteler Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
1.3.1 HE Personele yönelik eğitimçalışmaları yaparak hizmetyapısını güçlendirmek ve

verimliliği arttırmak

Şubat-Haziran 2012

Şubat-Haziran 2012

4.100

 

 

3.987,78

 

 

 

1.3.1.1 F Çalışanlara yönelik her yılperiyodik ve planlanmış olarakeğitimler düzenlemek

Şubat-Haziran 2012

Şubat-Haziran 2012

4.100

3.987,78

Eğitim sayılarıMemnuniyetoranları

Gülay AYTAÇ

a Fish İnternational 2012 Fuarı

Şubat   2012

Şubat

 2012

0

0

Masraflar

 GEKA Tarıfından karşılanmıştır

b Tarım Fuarı

Mart      2012

Mart

2012

250

242.78

c EGEM Fuarı

Nisan    2012

Nisan

2012

0

0

Masraflar

 GEKA Tarıfından karşılanmıştır

d Akreditasyon Eğitimi

Mayıs

2012

Mayıs

 2012

2.250

2.235

e Akreditasyon Denetim Öncesi Eğitimi

Haziran

2012

Haziran 2012

1.600

1.510

1.3.2 HE Üyelere yönelik mesleki gelişim,ar-ge, inovasyon, kalite, hedefeazar belirleme, ihracaat

elamanı yetiştirme konuları ile

benzeri eğitimler düzenlemek

Nisan-Kasım 2012

Nisan-Kasım 2012

10.000

1.3.2.1F Üyelere yönelik periyodik veplanlanmış olarak onlarınmesleki gelişimlerine destek

verecek eğitimler organize

etmek

Nisan-Kasım  2012

Nisan-Kasım  2012

10.000

Eğitim sayılarıMemnuniyetoranları Gülay AYTAÇ
a Yeni TTK Eğitimi

Nisan    2012

Nisan     2012

6.000

6.024

b 2011-1-TR1-LEO02-26559 Projesi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

0

0

Masralar AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’nca karşılınmaştır.

c Ticari İstihbarat Eğitimi

Ekim     2012

    2.000
d Kurumsallaşma Eğitimi

Kasım   2012

 

       2.000

 

 

 

 2. GELİŞİM ALANI TARIMIN DESTEKLENEREK İHRACAT YAPILABİLİR ÜRÜNLERİN SAYISINI MİLAS’DA ARTIRMAK.
 2.1 Stratejik Amaç: Tarıma Dayalı Ticaretin Gelişmesi Için Milas’a Uygun Yeni Ihracaat Ürünü Belirleme Çalışmaları Yapmak. 
İlgili Meslek Komitesi: Tarım ve Hayvancılık Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
2.1.1 He :    Muğla Üniversitesi, İlçemizdeki bağlı birimleri ve ilgili diğer kurumlarla ortak toplantı ve konferanslar düzenleyerek Milas’da üretilen ya da üretilebilecek yeni ürünlerin envanterinin hazırlanarak katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi (fıstık çamı gibi) konusunda üreticileri desteklemek

Ekim 2012

 

3.000

   

 

 

2.1.1.1 F T    Toplantı ve konferanslar                             dü  düzenlemek

Ekim 2012

 

3.000

Toplantı ve konferans sayıları

Gülay AYTAÇ

a

 

 

 

 

 

 

 


 

 2. GELİŞİM ALANI TARIMIN DESTEKLENEREK İHRACAT YAPILABİLİR ÜRÜNLERİN SAYISINI MİLAS’DA ARTIRMAK.
 2.2 Stratejik Amaç: Zeytin Üretimi Ve Işlenmesinin Iyileştirilmesi Için Tarladan Başlayarak Yapılacak Ar-Ge Çalışmalarını Desteklemek Ve ZEYTİN Konulu Ortak Eylem Palnları Hazırlamak. 
İlgili Meslek Komitesi: Gıda Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
2.2.1 HE Milas için yapılacak zeytinle ilgili üretm, ambalajlama, ihracat vb. konularda ar-ge projelerini desteklemek

Ekim

2012

Ekim

2012

5.000

   

 

 

2.2.1.1 F Üniversite ve ilgili kuruluşlarla yapılacak ar-ge faaliyetlerine katılmak

Ekim

2012

Ekim

2012

5.000

Toplantı sayısıAr-ge faaliyet sayısı

Kemal ÇİMEN-Gülay AYTAÇ

  

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 HE İlgili kurum ve kuruluşlarla ZEYTİN için ortak eylem planı hazırlamak

Mart- Temmuz 2012

Mart- Temmuz 2012

3.000

2.2.2.1 F İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak

Mart- Temmuz 2012

Mart- Temmuz 2012

 

Toplantı sayıları

Haldun BAYRAM

a Zeytinyağı fabrikaları ruhsat problemleri hakkında toplantı

Mart 2012

Mart 2012

1.500

b Temel Gıda Hijyen Eğitimi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

1.500

 


 

 

 2. GELİŞİM ALANI TARIMIN DESTEKLENEREK İHRACAT YAPILABİLİR ÜRÜNLERİN SAYISINI MİLAS’DA ARTIRMAK.
 2.3 Stratejik Amaç: MİLAS’ı Bu Yarım Adada Önemli Bir Ticaret Merkezi Haline Getirmek. 
İlgili Meslek Komitesi: Tarım ve Hayvancılık Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
2.3.1 HE Küçük ölçekli işletmeler için dönemsel faaliyet gösterebilecekleri cazibe merkezleri oluşturarak, fuar, festival gibi organizasyonlar düzenlemek

Şubat 2013

 

4.000

   

 

 

2.3.1.1 F Uygun alan tespit ederek, özel günler ve bayramlar öncesinde organizasyonlar yapmak

Şubat   2013

 

4.000

Fuar veya festival sayıları

Kazım SARIOĞLU

  

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 HE Milas’da iç su ürünleri yetiştiriciliğinde iş gücü geliştirmek ve bu alanda ihracaatı arttırmak

Ağustos 2012

Ağustos 2012

2.000

 

1.623

2.3.2.1 F Eğitim faaliyetleri düzenlemek

Ağustos 2012

Ağustos 2012

2.000TL

1.623

Eğitim sayılarıÜyelere ihracaat konusunda yapılan destek hizmet saayıları

Gülay AYTAÇ

a TR/32/10 /İK02/10/170 Proje

Ağustos 2012

Ağustos 2012

2.000TL

1.623

b

 

 

 

2.3.3 HE İzmir-Bodrum-Muğla yol ayrımında planlanacak geniş bir kapalı ve açık alanda dinlenme ve alış veriş alanları oluşturulmasına önayak olarak tarımsal ürünler ve el sanatlarının tanıtım ve pazarlanmasını sağlamak

Mart 2013

 

3.000

2.3.3.1 F Alışveriş merkezi için proje üretmek

Mart

 2013

 

3.000

Proje sayıları

Gülay AYTAÇ

a

 

 

 


 

 3. GELİŞİM ALANI YEREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK KÜLTÜR VE TURİZİM KENTİ OLMAYA ÇALISIRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK. 
 3.1 Stratejik Amaç: Turizm Gelir Kalemlerinin Çeşitlendirilmesi; “Karia’da Yaşam “Gibi Projelerde Destek Sayısının Arttırmak. 
İlgili Meslek Komitesi: Konaklama, Restoran ve Diğer Hizmetler Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
3.1.1 HE İlçemiz dahilindeki tanınmayan bölgelerin açığa çıkarılması ve yeni bulunan yerlerle birlikte tanıtımının yapılması

Ocak-Şubat 2013

 

2.000

   

 

 

3.1.1.1 F Uzunyuva ve diğer bölgelerde ki antik kalıntıların tanıtımlarını yapmak

Ocak    2013

 

1.000

Toplantı, konferans ve organizasyon sayıları,Yayın,broşür,program vb. Sayılar

Olcay AKDENİZ

  

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.2 F Eski yapıların restorasyonlarının yapılarak turizm sokulması, bazılarının “müze ev” haline getirilmesi

Şubat   2013

 

1.000

Restorasyon proje sayıları,Müze ev sayıları,Toplantı,Konferans sayıları

Olcay AKDENİZ

 

 

 

 

3.1.2 HE Daha fazla yerli ve yabancı turisti Milas’a çekmek

Haziran 2012

Haziran

2012

0

0

3.1.2.1 F Milas’a spor, sağlık, kültür, doğa, sanatsal ve benzeri konularda yeni faaliyetlerin kazandırılması

Haziran 2012

Haziran

2012

0

0

Paydaş toplantı sayıları,Faaliyet sayıları, 

Gülay AYTAÇ

a TR32-10-İK02-001/085 Proje

Haziran 2012

Haziran

2012

0

0

Masraflar GEKA  tarafından

karşılanmıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. GELİŞİM ALANI YEREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ OLMAYA ÇALISIRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK. 
 3.2 Stratejik Amaç: Yerel Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescili Ve Uluslar Arası Platformda Tanitimi Yayginlaştirmak. 
İlgili Meslek Komitesi:Madencilik ve İmalat                                   Konaklama, Restoran ve Diğer Hizmetler Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
3.2.1 HE Milas için yapılacak zeytinle ve tesbit edilecek diğer ürünlerle ilgili ar-ge projelerini desteklemek

Şubat 2013

 

4.000

   

 

 

3.2.1.1 F Yerel ürünlerin belirlenmesi, bazıları için arge projeleri, coğrafi işaretleme ve marka tescillerini yapmak ve teşvik etmek

Şubat

 2013

 

4.000

Ar-ge faaliyet sayısıProje sayıları 

Olcay AKDENİZ

  

 

 

 

3.2.2 HE İlgili kurum ve kuruluşlarla ZEYTİN için ortak eylem planı hazırlamak, tanıtım programları planlmak

Nisan 2013

 

3.000

 

 

 

 

3.2.2.1 F Üniversite ve ilgili kuruluşlarla bir “konsey” oluşturularak başta ZEYTİN olmak üzere tarım ürünleri için bir “model gelişim tasrısı” hazırlamak, ar-ge faaliyetleri ile tanıtım ve pazarlama konularına destek vermek

Nisan

 2013

 

3.000

Toplantı sayıları

Haldun BAYRAM

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 HE Milas’ın marka değeri taşıyan yerel ürünlerinin yeniden tesbiti, ön plana çıkarılması ve mevcut firmalarla yeni girişimcilerin cografik işaret ve markalaşma konusunda desteklemek

Mayıs 2013

 

3.000

3.2.3.1 F Konferanslar ve eğitimler düzenlemek

Mayıt

2013

 

3.000

Konferans sayılarıEğitim sayıları

Gülay AYTAÇ

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. GELİŞİM ALANI YEREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ OLMAYA ÇALISIRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK. 
 3.3 Stratejik Amaç: MİLAS Markası Olmuş Işletmelerin Yaratmak Ve Ulusal -Uluslar Arası Boyutta Tanıtmak. 
İlgili Meslek Komitesi: Madencilik ve İmalat                                   Konaklama, Restoran ve Diğer Hizmetler Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
3.3.1 HE Küçük ölçekli işletmeler için dönemsel faaliyet gösterebilecekleri cazibe merkezleri oluşturarak, fuar, festival gibi organizasyonlar düzenlemek

Haziran 2013

 

5.000

   

 

 

3.3.1.1 F Uygun alan tespit ederek, özel gün ler ve bayramlar öncesinde organizasyonlar yapmak

Haziran 2013

 

5.000

Desteklenen firmaların katıldığı fuar veya festival sayıları

Kazım SARIOĞLU

  

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. GELİŞİM ALANI YEREL DEĞERLERİNİ KORUYARAK KÜLTÜR VE TURİZM KENTİ OLMAYA ÇALISIRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK. 
 3.4 Stratejik Amaç: Turizim Için “MİLAS YOL HARİTASI” Nı Paydaşlarıyla Hazırlamak. 
İlgili Meslek Komitesi: Konoklama, Restoran ve Diğer Hizmetler Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
3.4.1 HE Turizim için gelecekte Milas’da neler yapılabileceği konusunda planlama yapmak

Mayıs 2013

 

10.000

   

 

 

3.4.1.1 F Dış paydaşları ve turizim konusundaki uzmanlarla arama konferansları düzenlemek ve planlama çalışmalarının alt yapısını oluşturacak bilgi tabanını oluşturmak

Mayıs 2013

 

10.000

Konferans ve toplantı sayıları

Zühal ÖREN

  

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. GELİŞİM ALANI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ AKTİF HALE GETİREREK MİLAS     SANAYİSİNİ GELİŞTİRMEK. 
 4.1 Stratejik Amaç: OSB Lobi Faaliyetlerini Arttırmak Ve Tüm Paydaşları Daha Aktif Lark Devreye Sokmak. 
İlgili Meslek Komitesi:Madencilik ve İmalat Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
4.1.1 HE OSB İle ilğili tüm çalışmaları birleştirip yayınlayarak OSB’nin açılışını yapmak

Ocak 2013

 

5.000

   

 

 

4.1.1.1 F Lobi faaliyetleri için daha aktif toplantılar organize etmek ve ulusal basında çalışmalar yapmak

Ocak 2013

 

5.000

Toplantı sayılarıBasında yer alma sayıları

Hüseyin MAT-Kazım SARIOĞLU

  

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 4. GELİŞİM ALANI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ AKTİF HALE GETİREREK MİLAS     SANAYİSİNİ GELİŞTİRMEK. 
 4.2 Stratejik Amaç: Üniversiteler Ile Işbirliğine Geçerek MİLAS Için Sektör Analizleri Yaparak Bunlarin Sonuçlarina Göre Ticari/Sanayi Envanter Hazirlamak 
İlgili Meslek Komitesi:Madencilik ve İmalat Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
4.2.1 HE Milas’ın ekonomik yapısında lokomotif olabilecek sektörlerin tespiti

Nisan 2013

 

5.000

   

 

 

4.2.1.1 F Sektör tespitleri için sivil toplum kuruluşları, ilgili meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruşları ile arama konferansları ve toplantılar düzenlemek

Nisan 2013

 

5.000

Toplantı vet konferans sayıları,Hazırlanan Envanter

Zekiye YILDIRIM

  

 

 

 

a

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 4. GELİŞİM ALANI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİ AKTİF HALE GETİREREK MİLAS SANAYİSİNİ GELİŞTİRMEK. 
 4.3 Stratejik Amaç: Farklı Sanayi Ürünlerine Dayalı (Domates, Salça Fabrikası Gibi) Işletmeleri Geliştirmek.
İlgili Meslek Komitesi: Madencilik ve İmalat Sorumlu Kişi: Kazım Sarıoğlu
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
 Yıl:   2012-2016
Hedefler ve Faaliyetler P.Tarih G.Tarih P.Maliyet(TL) G.Maliyet(TL) Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
4.3.1 H Milas’ın ekonomik yapısında lokomotif olabilecek işletmelerin kuruluşuna ve gelişmesine destek olmak

Haziran 2013

 

 

6.000

 

 

 

 

4.3.1.1 F Sektör tespitleri yapıdıktan sonra mevcut işletmeleri tesbit etmek, desteklemek ve yenilerinin kurulması için bilinçlendirme çalışmalarını planlamak

Haziran 2013

 

 

 

 

6.000

Konferans ve toplantı sayıları,Eğitim sayıları,Desteklenen ve yeni kurulan işletme sayıları

 

Aslı YALÇIN

  

 

 

 

a  

 

 

 

b