DOLAR
33,0413
EURO
35,9402
ALTIN
2.546,09
BIST
11.156,20


Kapasite Raporları

KAPASITE RAPORU NEDIR,NIÇIN VE NASIL DÜZENLENIR?

Ülkemizin askeri ve sinai seferberliğine ilişkin plan ve program çalışmaları ve yurt savunmasında ihtiyaç duyulan maddelerin yurt içi kaynaklarının tespit edilmesinde ve ayrıca ülkemizin hammadde,yardımcı madde ve üretim potansiyelinin bilinmesi ve sürekli takip edilmesi açısından önemli bir bilgi kaynağı olan Kapasite Raporları, tüm sanayi kuruluşlarının periyodik olarak düzenlettirmek zorunda oldukları belgelerdir. ( 16.06.1975 sayili Bakanlar Kurulu Karari )
5174 sayılı Kanunun 12/z maddesine göre sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odası veya Sanayi Ticaret Odalarınca düzenlenir. Odalar Birliğinin onayından sonra yürürlüğe girer.
Kapasite Raporlari Odaların görevlendirdiği ve içerisine üretim konusu ile ilgili mühendisin bulunduğu Eksper Heyetleri marifetiyle düzenlenir.Düzenleme esnasında Odalar Birliğince hazırlanmis “Kapasite Esasları” adlı kriterlere riayet etmek zorunludur.

NASIL MÜRACAAT EDİLİR ?

MilasTicaret Sanayi Odasından kapasite raporu almak isteyen sanayicilerin öncelikle Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

Müracaatta istenen belgeler;

1- İmzaya yetkili kişilerce imzalanmış kapasite raporu düzenleme talep formu Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu için tıklayınız

2- Odalar Birliği onay ücreti dekontu (Odalar Birliği onay ücreti olarak aşağıdaki hesap numarasına 3.750 TL yatırınız),

ALICI

BANKA

ŞUBE

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBANNO

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ

153 – 69072

TR350004600153888000069072

3- Milas Ticaret ve Sanayi Odası kapasite tespit ücreti dekontu (Milas Ticaret ve Sanayi Odası onay ücreti olarak aşağıdaki hesap numarasına veya müracaat esnasında Oda veznemize 1-9 işçi çalıştıran firmalar 2.250- TL, 10-49 işçi çalıştıran firmalar 3.850-TL, 50 ve üzeri işçi çalıştıran firmalar 4.750 TL yatırınız),

ALICI

BANKA

ŞUBE

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBANNO

Milas Ticaret ve Sanayi Odası

İŞ BANKASI MİLAS ŞUBE : TR 19 0006 4000 0013 6200 8478 56

HALK BANKASI MİLAS ŞUBE : TR 97 0001 2009 2610 0016 0000 19

VAKIFLAR BANKASI MİLAS ŞUBE : TR 63 0001 5001 5800 7299 0559 72

ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞUBE : TR 95 0001 0002 0531 5021 2950 01

4- SGK aylık sigortalı hizmet listesi fotokopisi veya yeni işe girişler için işe giriş bildirgesi fotokopisi,

5- Taşeron işçi varsa, ıslak imzalı taşeron sözleşmesi ve taşeron firmanın SGK aylık sigortalı hizmet listesi fotokopisi (tarafların imza sirküleri ile birlikte) veya ıslak mühürlü noter tasdikli taşeron sözleşmesi,

6-İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair ıslak mühürlü noter tastikli imza sirküleri,
7- İşyeri firmanıza ait ise tapu fotokopisi; işyeri kiralık ise ıslak imzalı kaşeli kira sözleşmesi (tarafların imza sirküleri ile birlikte) veya ıslak mühürlü noter tasdikli kira sözleşmesi,

8- En son aya ait imzalı kaşeli ana hesap bazında özet mizan,

9- Firmanın mülkiyetinde olan makinaların firmaya ait olduğunu belgeleyen evrak (alış faturası fotokopileri veya alış fatura yoksa/sayıca çok fazlaysa imzayı yetkili kişilerce imzalanmış imzalı kaşeli makine teçhizat muavin dökümü veya ikinci el/faturasız/özel imalat gibi çeşitli nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer almayan makinalar için YMM veya YMM yoksa SMMM onaylı makine teçhizat listesi),

10- Kiralık makine ve teçhizat varsa, ıslak imzalı kaşeli kira sözleşmesi (tarafların imza sirküleri ile birlikte) veya ıslak mühürlü noter tasdikli kira sözleşmesi,

Müracaat için gerekli belgeleri Odamıza elden getirebilirsiniz.

KAPASİTE RAPORU SURET TASTİĞİ:

Hazırlanan orijinal kapasite raporu firmaya bir nüsha olarak verilmektedir. Raporun geçerli olduğu 3 yıl boyunca talep eden kuruluş ve mercilere onaylı suretlerinin verilmesi geremektedir.

Tasdik işlemi için dilekçeye gerek olmayıp tastik ücreti ödenmesi yeterlidir (Ücret için 512 1118 nolu telefonu arayınız).

EKSPERTİZ RAPORLARI

-Dahilde İşleme Belgeleri ile ilgili raporlar
-Yurt İçinde Tamiri Mümkün Olmayan Makinalara ilişkin raporlar
-Numune Belgeleri
-Patent veya Faydalı Modelin fiilen uygulandığına ilişkin raporlar
-Fiili Sarfiyet ve İmalat Raporları
-Ayniyat ve Durum tespitleri Tespitleri
-Yerel Muhteva Oranlarının tespitine ilişkin ekspertiz raporları,
-Yerli Malı Belgeleri hazırlanmaktadır.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

Üyelerin,Vergi Dairelerinin,Mahkemelerin, Gümrüklerin ve diğer Resmi dairelerin çeşitli konulardaki Teknik.Mali ve Sınai tespit taleplerini incelemekte ve raporlar düzenlemektedir.

FİRE ZAYİAT VE RANDIMANLAR

Üretim esnasında ham ve yarı mamul maddelerde meydana gelen fire,zayiat oranları ile randıman tespitlerini kapsamaktadır.
İMALAT YETERLİLİK BELGELERİ

Firmanın bir malın imaline yeterli olduğuna ilişkin olarak düzenlenmektedir.

İmalat Yeterlilik Müracatı için dileçe ile odamıza başvuru yapınız.

TÜRK MALI BELGESİ:

TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:

-Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi

Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi için tıklayınız.
-Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
-Firma imza sirküleri fotokopisi veya Vekaletname ve İmza Beyannamesi
-Yüklenici ve üretici firma Odamız üyesi değil ise; bağlı olduğu Odadan alınmış Oda sicil sureti

TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:
Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma tarafından, Üretici Firma’dan temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:

· Dilekçe

Dilekçe için tıklayınız.

· Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
· Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası vb.

· Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi üç yılı geçmeyen kapasite raporları
· Taahhütname

Taahhütname için tıklayınız.

İrtibat:

Sanayi Müdürlüğü

e-posta: haldun.bayram@hotmail.com