DOLAR
32,9026
EURO
35,8618
ALTIN
2.526,72
BIST
11.172,75


Yatırım Teşfik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?
Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, bu Tebliğin istinat ettiği Karar’ın amaçları doğrultusunda ülke ekonomisi için yararlı olduğu Müsteşarlıkça tespit edilen yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.
 
KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek kişiler,sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları (genel ve katma bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin
Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.
 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANILIR ?
Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası: Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.
Katma Değer Vergisi İstisnası:
25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır.
Faiz Desteği: Teşvik belgesi kapsamında yapılacak aşağıda belirtilen yatırımlar için bütçe kaynaklarından karşılanmak üzere faiz desteği öngörülebilir.
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar,
b) KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar,
c) Ar-ge yatırımları,
ç) Çevre yatırımları.
KOBİ’lerin faiz desteği ile ilgili müracaatlarında Yönetmelik ekinde yer alan ve Yeminli Mali Müşavir tarafından da onaylanmış tabloların Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.
(1) Bankalardan,
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar, KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak, ilk 4 yıl için uygulanmak kaydıyla,
b) Ar-ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için Müsteşarlıkça uygun görülen yatırım dönemini müteakip azami 1 yılllık sürede gerekli olan işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak kullanılacak en az 6 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak, ilk 1 yıl için uygulanmak kaydıyla,
her bir itfa planında belirtilen ödenecek faizin veya kar payının, Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı bütçeden karşılanabilir.
(2) Yatırım kredisi için uygulanacak faiz desteği tutarı proje bazında azami,
a) Ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin Yeni Türk Lirası,
b) KOBİ’lerin yapacağı yatırımlar için 200 bin Yeni Türk Lirası,
c) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1 milyon Yeni Türk Lirasıdır.
(3) Ar-ge yatırımlarına yönelik işletme kredisi için uygulanacak faizi desteği tutarı ise 100 bin Yeni Türk Lirasını geçemez.
MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR?
(1) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin taleplerin kaideten Müsteşarlığa yapılması esastır.
(2) Ancak, ar-ge yatırımları, çevre yatırımları, yabancı sermayeli şirketlerce gerçekleştirilecek yatırımlar hariç olmak üzere, yatırımcının tercihi halinde imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 8 milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan ve TOBB’ne bağlı sanayi odalarının bulunduğu yerdeki yatırımlar için ilgili sanayi odasına da müracaat edilebilir.
(3) Müsteşarlığa yapılacak müracaatların, yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne, diğer bütün yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.
BİR YATIRIMIN TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLMESİ İÇİN ASGARİ YATIRIM TUTARI NE OLMALIDIR?
Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit yatırım tutarının;
a) KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,
b) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekteştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Yeni Türk Lirası,
c) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,
olması gerekmektedir.
 
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER NELERDİR ?
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için müracaatlarda aranılacak belgeler için  müracaatta istenen belgeler ‘i tıklayınız.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZYON İŞLEMLERİ
Teşvik belgesinde ve ya belge ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır.
TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI
Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın gerçekleşme durumu, altışar aylık dönemler halinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merciye Yatirim Takip Formu doldurularak bildirilir. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda süre uzatımı için; teşvik belgesini düzenleyen kuruma müracaat edilir. Müracaatlar yatırım süresinin bitimini izleyen en geç üç ay içerisinde yatırım takip formu ile birlikte yapılır.Bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.
TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ
Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merciye başvurmaları zorunludur.Başvuru için yatirim tamamlamada istenen evraklar ’ı tıklayınız.