DOLAR
32,5004
EURO
34,6901
ALTIN
2.496,45
BIST
9.693,46


TİSK, SİGORTA PRİMİ TEŞVİK DESTEK VE İNDİRİMLERİ İÇİN KİTAPÇIK YAYINLADI

TİSK,  SİGORTA PRİMİ TEŞVİK DESTEK VE İNDİRİMLERİ İÇİN KİTAPÇIK YAYINLADI
29.03.2019 17:11
0
A+
A-

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işverenlere kullanabilecekleri teşvikler hakkında özet bilgi vermek ve daha fazla işverenin teşviklerden yararlanabilmesine imkan sağlamak” amacıyla bir kitapçık yayınladı. “Sigorta Primi Teşvik destek ve İndirimleri” adıyla yayınlanan ve ücretsiz dağıtımına başlanan kitapçıkta 20 başlık altında teşvikler ve yararlanabilme koşulları anlatılıyor.

            TİSK’in yayınladığı “Sigorta Primi teşvik Destek ve İndirimleri” kitapçığında açıklanan teşvik desteklerin bazıları şöyle sıralanıyor:

            Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri işveren hissesi 5 puanlık indirim:

            Özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

            Yatırım ve istihdama bağlı prim sistemi desteği:

            Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı karşılanmaktadır.

            İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde uygulanan prim desteği:

            Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur.

            Genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik sigorta pirimi desteği:

            Bu teşvik kapsamında, özel sektör işverenlerine 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihileri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına imkan sağlanmıştır. 01/03/2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre 6 ile 54 ay arasında değişmektedir.

            İşbaşı Eğitim Programını tamamlayanların istihdamına yönelik sigorta prim desteği:

            Türkiye İş Kurumu tarafından 31 / 12 / 2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına imkan sağlanmıştır. 23/04/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Yararlanma süreleri işbaşı eğitim programının başladığı tarih ve sektörlere göre 30 ile 48 ay arasında değişmektedir.

            Engelli sigortalı istihdamına yönelik sigorta primi teşviki:

            Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve maliye Bakanlığınca karşılanması sağlanmıştır. 01/07/2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

            Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta primi desteği:

            Ar/Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanun’un geçici 2’inci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin, ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2013 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

            Kültür yatırımları ve girişimleri hakkında uygulanan sigorta primi teşviki:

            Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca % 50’si Kültür Girişim belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca % 25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanmaktadır.

            Sosyal hizmetlerden faydalananların istihdamı halinde uygulanan teşvik:

            Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için beş yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır. Teşvik uygulaması, 19/02/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır.

            İlave istihdam desteği:

            01/01/2018 ile 31/12/2020tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; imalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.

            Destekten yararlanma süresi 12 ay olup, bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ise Türkiye İş Kurumu7na engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır.

            Üç aylık ücret desteği:

            01/02/2019 ile 30/04/2019 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için, ilave İstihdam Desteği yanında, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle fesih hali hariç olmak üzere dokuz ay süre ile devam etmesi halinde işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk Lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.İşverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilir.

            Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki uygulaması:

            4447 sayılı Kanun’un Ek 4’üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle % 1 olarak alınması hükme bağlanmıştır.

            İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi:

            10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 01/01/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde % 1,4’ü, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde % 1,6’sı işverene ödenmektedir. Finansmanı SGK (kısa vadeli sigorta kollarından) tarafından karşılanmaktadır.

            Asgari ücret desteği:

            destek tutarı işyeri ayrımı yapılmaksızın tüm işyerleri için 2016 yılından bu yana günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) olarak uygulanmakta idi. Destek ödemesinin uygulandığı yıl içinde yeni açılacak işyerlerinde çalışan sigortalıların tamamı ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanmaktadır.

            Destekten, 2018 yılında asgari ücretin günlük tutarının 1,5 katı (102 TL), toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 3 katı (203 TL) ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 4 katının ‘271 TL) altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanacaktır.

            Asgari ücret desteği 2019 yılının tamamında uygulanacaktır. Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanacaktır.

            Genç girişimci teşviki:

            18 – 29 yaş aralığında olup 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamında sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır.

            Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

            Bu teşvikten 18 – 29 yaş aralığında olan ve ilk defa işyeri açanlar yararlanabilecekler.

            4/b (Bağ-Kur) 5 puan teşviki:

            İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

            Ayrıca; nitelikli istihdamın arttırılmasına yönelik destek programları da bulunuyor. buna göre, İşbaşı eğitim programına katılan kişilere, İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarasını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkanı da bulunuyor.

            2019 yılında Mesleki Eğitim Kurslarına katılanlara günlük 30 TL ile 50 TL arasında değişen tutarlarda ödeme yapılıyor.

            160 fiili günü geçmeyecek şekilde düzenlenen mesleki beceri eğitimlerine katılan iş arayanlara ve öğrencilere 2019 yılında günlük 77,70 TL işsizlik ödeneği alanlara ise 38,85 TL cep harçlığı öedmektedir.