DOLAR
33,0019
EURO
35,9594
ALTIN
2.569,34
BIST
11.064,85


ODA ve BORSA ÜYELERİ DE TORBA YASADAN YARARLANIYOR…

ODA ve BORSA ÜYELERİ  DE TORBA YASADAN YARARLANIYOR…
18.09.2014 17:53
0
A+
A-

*Oda ve borsa üyeleri, 11 Eylül 2014 tarihinden önceki yıllık ve munzam aidat ve navlun hasılatından alınacak oda paylarından oluşan borçlarının asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlardan kurtuluyor.

*Odalar ve borsalar bu durumda üyelerinin başvurusuna gerek kalmaksızın, alacakları yönetim kurulu kararları ile bu durumdaki üye borçlarını silecekler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 11 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “torba yasa” konusunda üyelerini bilgilendirmek için yazılı bir açıklama yaptı. TOBB’den yapılan yazılı açıklamada, üyelerin odalara, odaların TOBB’ye olan aidat, munzam aidat veya odaların ve borsaların TOBB’ye aidat borçları gibi çeşitli borçların tahsili usulüne ilişkin açıklamalar yer alıyor.

TOBB’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

 

10/09/2014 Tarih ve 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun”, 11/09/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 77. Maddesi ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa Geçici 18. Madde eklenmiştir. Geçici 18. Maddenin kapsamında; oda ve borsa üyelerinin yıllık ve munzam aidatları, navlun hasılatından alınacak oda payları, borsa tecil ücretleri ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

1 – Anılan madde 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2. taksitleri anılan geçici 18. madde kapsamı dışındadır.

2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11/09/2014’ten önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3 – İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sora erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte feri borçlarının tamamı üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Birliğimizin web tabanlı üye programında vergi kaydı silinen üyelerin terk tarihin sorgulanması sağlanacaktır.

Bu düzenleme geçici madde kapsamında yapıldığından bir defaya mahsus uygulanacak olup, sürekli olarak uygulanması söz konusu değildir.

Bu üyelerin vergi kaydının silindiği tarihten önceki borçlarına gecikme zammı uygulanmaya devam edilecek ve bu borçlarını ödemek isteyenler ise aşağıda açıklanan taksitlendirme ve indirim hakkından faydalanabileceklerdir.

Bu vesile ile vergi kaydının silindiği tespit edilen gerçek kişi üyelerin (vergi kaydının silindiği tarihten önceki döneme ilişkin borcu olsa dahi) kaydının silinmesi için ticaret sicili müdürlüğüne bildirilmesi ve sicil kaydının silinmesini takiben oda/borsa kaydının da silinmesi gerekmektedir. Bu üyelerin oda kaydı silinse dahi gerçek kişi olduklarından aidat borçlarının icraen tahsil edilmesi gerekmektedir.

4 – Üyelerin, geçici 18. Maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihe kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

5 – Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağına, yazımız ekinde gönderilen Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ (bu uygulama birliğimizin üye programında yer alacaktır), sekiz eşit takside bölünür ve ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Aralık 202014 olup, kalan yedi taksit üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme tarihleri: 31 Mart 2015 – 30 Haziran 2015 – 30 Eylül 2015 – 31 Aralık 2015 – 31 Mart 2016 – 30 Haziran 2016 – 30 Eylül 2016)

6 – Başvuru üzerine hesap edilen tutarın içinde yer alan anapara borcu 120 no.lu hesaptan alacağına tahakkuk yapılarak takip edilir.

7 – Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısman veya tamamen ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarların üyenin anapara borcundan düşülerek, 123 no.lu hesapta kalan borç tutarı 120 no.lu hesaba devredilir ve Yi-ÜFE üzerinden hesaplanan tutar 380 no.lu hesaba borç, 123 no.lu hesaba alacak vermek suretiyle kapatılır ve kalan borca gecikme zammı oranı üzerinden gecikme zammı işletilmeye devam edilir.

8 – Oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağına, yazımız ekinde gönderilen Yİ – ÜFE aylık değişim oranlarını gösteren tablo üzerinden hesaplanarak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağın tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde, tutardan % 10 oranında indirim yapılacaktır.

9 – Toplam meblağ ve taksit tutarları vade tarihe kadar kredi kartı ile tek çekim yapılmak suretiyle tahsil edilebilir. Ancak, kredi kartı ile taksitlendirme yapılamaz ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 58. Maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

10 – Oda ve borsa üyelerinin aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda taksitlendirme ve indirim için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, borçlarının tamamen tahsil edilmesi durumunda icra masrafları ve vekalet ücretleri üyeden talep edilmez. Borçlulardan dava açmış olanların bu davadan vazgeçmeleri gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

Kanunda yapılan değişiklikten üyelerin haberdar olabilmesini teminen oda ve borsa internet sitelerinde ve uygun görülen diğer yöntemlerle ilan edilmesi uygun olacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

(Yİ – ÜFE : Aylık değişim oranlarını gösteren tablo)