DOLAR
32,5000
EURO
34,6434
ALTIN
2.434,59
BIST
9.645,02


5891 nolı KOSGEB Kanunu yürürlüğe girmiştir.

5891 nolı KOSGEB Kanunu yürürlüğe girmiştir.
06.08.2013 17:25
0
A+
A-

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/05/20090505-1.htm

5 Mayıs 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27219

KANUN
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME
İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5891 Kabul Tarihi: 22/4/2009
MADDE 1 – 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun adında yer alan “Sanayi” ibaresi “İşletmeleri” şeklinde ve 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir.”
MADDE 2 – 3624 sayılı Kanunun;
a) 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kuruluş” ibaresi “KOSGEB”, 5 inci maddesinde yer alan “Kuruluşun” ibaresi “KOSGEB’in” ve 9 uncu maddesinin (c) bendinde yer alan “Başkanlık” ibaresi “KOSGEB”,
b) 2 nci maddesinde yer alan “Genel Kurul”, “İcra Komitesi” ve “Başkanlık” tanımlarında, 11 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkralarında ve 17 nci maddesinin (I) numaralı fıkrasında yer alan “Sanayi” ibareleri “İşletmeleri”,
c) 2 nci maddesinde yer alan “Merkez ve Enstitüler” tanımındaki “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi kesiminin” ibaresi “işletmelerin”,
ç) 4 üncü maddesinin (e) bendinde yer alan “sanayinin çeşitli alt sektörlerinde” ibaresi “değişik sektörlerde”,
d) 7 nci maddesinde yer alan “küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine” ibaresi “işletmelere”,
e) 9 uncu maddesinin (a) bendinde yer alan “küçük ve orta ölçekli sanayinin” ibaresi “işletmelerin”,
f) 12 nci maddesinin (b) bendinde yer alan “sanayi kesiminin” ibaresi “işletmelerin”, (d) bendinde yer alan “sanayiyi, genel sanayi politikalarına göre” ibaresi “işletmeleri, kalkınma politikalarına göre”, (i) bendinde yer alan “mamullerin pazarlanması” ibaresi “mamullerin ve hizmetlerin pazarlanması”, (j) ve (s) bentlerinde yer alan “sanayi” ibaresi “işletmeler”, (n) bendinde yer alan “sanayi sektörü” ibaresi “işletmeler” ve “sanayicilerin” ibaresi “işletmelerin”, (o) bendinde yer alan “sanayi işletmelerinin” ibaresi “işletmelerin”, (s) bendinde yer alan “çalışmaların sanayiye uygulanması” ibaresi “çalışmaların uygulanması”, (t) bendinde yer alan “sanayi kesimine” ibaresi “işletmelere” ve (u) bendinde yer alan “sanayinin” ibaresi “işletmelerin”,
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – 3624 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan “İşletmeler” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye “İşletmeler” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.
“İşletmeler: 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,”
MADDE 4 – 3624 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi
MADDE 3 – Bu Kanun kapsamında KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel öncelikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.”
MADDE 5 – 3624 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“j) Girişimcilik kültürünün ve ortamının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda girişimleri ve girişimcileri desteklemek,
k) İşletmeler arası işbirliğini geliştirmek, yerli veya yabancı sermaye katkısı ile gerçekleştirilecek ortak yatırımların oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak.”
MADDE 6 – 3624 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş ve 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine Müsteşarı,” ibaresi eklenmiştir.
“Genel Kurul, Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlığında, Başbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Yüksek Öğretim Kurulunca kuruluş tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle ve sırayla tayin edilecek Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı, Makina Mühendisleri Odası Başkanı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı, Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Başbakanlıkça uygun görülecek diğer banka genel müdürleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca seçilecek sanayi odası, ticaret odası ile ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu başkanları arasından en az birer tane olmak üzere toplam 5 yönetim kurulu başkanı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Kurulunca belirlenecek 2 Birlik Başkanı, Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı, Elektrik-Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Başkanı ve Genel Kurul gündemi dikkate alınarak Başbakan tarafından belirlenebilecek diğer bakanlar, kamu ve özel sektör temsilcilerinden meydana gelir.”
MADDE 7 – 3624 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) ve (l) bentlerinde geçen “507 sayılı” ibaresi “5362 sayılı” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “eğitim” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denetim” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“v) İşletmelerin ve girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin edebilmeleri ile sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya geri ödemesiz destekleri sağlamak;
y) İşletmelerin ve girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlamak.”
MADDE 8 – 3624 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Diğer mevzuatta Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına yapılan atıflar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Kanun kapsamında kullandırılan desteklerden, uygunsuzluğu tespit edilerek ihtilaflı hale gelen veya dava açılmış olmakla birlikte haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayanların, ana paranın işletmeler tarafından 31/10/2009 tarihine kadar defaten ödenmesi halinde, alacakların faizinin tahsilinden bir defaya mahsus olmak kaydıyla vazgeçilir. Bu işletmeler, KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden herhangi bir işleme gerek kalmaksızın faydalandırılır. Bu durumda mahkemelerde veya icra dairelerinde haklarında hukuki işlem, takip veya dava devam etmekte olanların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücreti işletmeler tarafından ödenir.”
MADDE 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4/5/2009