DOLAR
32,2247
EURO
34,9384
ALTIN
2.418,85
BIST
10.676,65


MİLAS TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE ÖNEMLE DUYURULUR..

MİLAS TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE ÖNEMLE DUYURULUR..
02.06.2014 14:42
0
A+
A-

Bilindiği üzere, 6 ı 02 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca,bu madde kapsamında tasfiye edilerek kayıtları silinecek anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tespit edilerek bunlara yapılacak ihtarlara ilişkin süre, 0ı. 07 .2014 tarihinde sona erecektir.

Öte yandan, Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesi ile ticaret sicili müdürlükleri tarafından, Kanunun Geçici 7 nci maddesi kapsamındaki şirketlerin toplu olarak 31.03.2013 tarihine kadar belirlenerek öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi, ayrıca, söz konusu işlemlerin 01.07.2014 tarihine kadar aylık olarak yerine getirilmesi gerektiği düzenlenmiş olmasına ve ilgi yazımızla da konuya ilişkin uyarılarda bulunulmasına rağmen halen bazı sicil müdürlüklerince, Tebliğde
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gereği gibi hareket edilmediği müşahede edilmiştir. Bu bağlamda, Kanunda öngörülen sürenin darlığı da dikkate alınarak gerekli hassasiyet gösterilmek suretiyle kapsam dahilindeki şirket Ve kooperatiflerin belirlenerek derhal gerekli işlemlere başlanılması, aksi takdirde, mahallinde yapılacak inceleme sonucundaki tespitler doğrultusunda sorumlular hakkında hukuki ve idari tedbirlerin alınacağının bilinmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20 nci maddesine göre, sermayesini 50.000 TL’ye yükseltmeyen anonim şirketler ile sermayesini 10.000 TL’ye yükseltmeyen limited şirketler 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmamışlardır. Bu itibarla, 14.02.2014 tarihinden önce Kanunda öngörülen asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limited şirketler ile ticaret sicili müdürlüklerinin Kanunun Geçici 7 nci maddesinde öngörülen işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda;
I-Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limited şirketlerin derhal tespit edilmesi,

2- Tespit edilen söz konusu şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı son adresine ve sicil  kayıtlarına göre şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere anılan Tebliğin ekinde yer alan (Ek-2) ihtarın yapılması,

3- Yapılan ihtarların aynı gün içinde ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne gönderilmesi,

 4-Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi
itibariyle infisah etmiş sayılmakla birlikte sermaye artırımı işlemlerini usulüne uygun bir şekilde sonuçlandırarak yapılacak ihtardan önce tescil için müdürlüğe başvuran şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin tescil işlemlerinin ihtar yapılmaksızın yerine getirilmesi,

5- Yapılacak ihtardan önce tescil için müdürlüğe başvurmakla birlikte, sermaye artırım işlemlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeyen şirketlere ise kapsam dahilinde tespiti yapılan şirketlerle birlikte ihtarın yapılması,

6- Yapılacak ihtardan sonra sermayelerini Kanunda öngörülen tutarlara yükseltmek suretiyle münfesih olma sebebini ortadan kaldırarak ispatlayıcı belgeleri süresi içinde müdürlüğe ibraz eden veya tasfiye memurunu bildiren şirketlere ilişkin gerekli tescil
işlemlerinin yerine getirilmesi,
7- Yapılacak ihtara süresi içinde cevap vermeyerek durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya tasfiye memurunu bildirmeyen şirketlerin unvanının resen silinmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Dursun COŞKUNÇELEBİ
Bakan a.
Genel Müdür V.