DOLAR
33,0119
EURO
35,9916
ALTIN
2.569,13
BIST
11.064,85


Üyelerimizin dikkatine: Sermaye artırımına gitmeyen şirketlere son fırsat!

Üyelerimizin dikkatine: Sermaye artırımına gitmeyen şirketlere son fırsat!
10.03.2014 13:57
0
A+
A-

Sermayelerini 14.02.2014 tarihine kadar artıramayan şirketler, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce; tespit, tebligat ve ilan yolu ile ihtar süreleri içerisinde terkin tescilleri yapılıncaya kadar sermaye artırımına ilişkin belgelerini Ticaret Sicile vermek suretiyle sermayelerini artırabilecekleri bildirildi.

Konuya ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından “Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7’inci maddesi”ne ilişkin açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 7. maddesi uyarınca, bu madde kapsamında tasfiye edilerek kayıtları silinecek anonim ve limitet şirketler ile kooperatiflerin tespit edilerek bunlara yapılacak ihtarlara ilişkin süre, 01.07.2014 tarihinde sona erecektir.

Öte yandan, Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limitet Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Geçici 7’inci maddesi kapsamındaki şirketlerin toplu olarak 31.03.2013 tarihine kadar belirlenerek öngörülen işlemlerin yerine getirilmesi, ayrıca, söz konusu işlemlerin 01.07.2014 tarihine kadar aylık olarak yerine getirilmesi gerektiği düzenlenmiş olmasın ve ilgili yazımızla  da konuya ilişkin uyarılarda bulunulmasına rağmen halen bazı sicil müdürlüklerince, Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gereği gibi hareket edilmediği müşahade edilmiştir. Bu bağlamda; Kanunda öngörülen sürenin darlığı da dikkate alınarak gerekli hassasiyet gösterilmek suretiyle kapsam dahilindeki şirket ve kooperatiflerin belirlenerek derhal gerekli işlemlere başlanılması, aksi takdirde, mahallinde yapılacak inceleme sonucundaki tespitler doğrultusunda sorumlular hakkında hukuki ve idari tedbirlerin alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6103 sayılı Türk ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20. maddesine göre, sermayesini 50.000 TL’ye yükseltmeyen anonim şirketler ile sermayesini 10.000 TL’ye yükseltmeyen limitet şirketler 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmışlardır.

Bu itibarla, 14.02.2014 tarihinden önce Kanunda öngörülen asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limitet şirketler ile ticaret sicili müdürlüklerinin kanunun Geçici 7’inci maddesinde öngörülen işlemleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1-Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limitet şirketlerin derhal tespit edilmesi,

2-Tespit edilen söz konusu şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı son adresine ve sicil kayıtlarına göre şirketi temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere anılan tebliğin ekinde yer alan (EK-2) ihtarın yapılması,

3-Yapılan ihtarların aynı gün içinde ilan edilmek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne gönderilmesi,

4-Asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılmakla birlikte sermaye artırımı işlemlerini usulüne uygun bir şekilde sonuçlandırarak yapılacak ihtarlardan önce tescil için müdürlüğe başvuran şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin tecil işlemlerinin ihtar yapılmaksızın yerine getirilmesi,

5-Yapılacak ihtardan önce tescil için müdürlüğe başvurmakla birlikte, sermaye arttırım işlemlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeyen şirketlere ise kapsam dahilinde tespiti yapılan şirketlerle birlikte ihtarın yapılması,

6-Yapılacak ihtardan sonra sermayelerini Kanunda öngörülen tatarlara yükseltmek suretiyle münfesih olma sebebi ortadan kaldırarak ispatlayıcı belgeleri süresi içinde müdürlüğe ibraz eden veya tasfiye memuruna bildiren şirketlere ilişkin gerekli tescil işlemlerinin yerine getirilmesi,

7-Yapılacak ihtara süresi içinde cevap vermeyerek durumunu Kanuna uygun hale getirmeyen veya tasfiye memuruna bildirmeyen şirketlerin unvanının resen silinmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Dursun COŞKUNÇELEBİ

Bakan a.

Genel Müdür V.”