DOLAR
33,0886
EURO
36,0686
ALTIN
2.558,86
BIST
11.064,85


EĞİTİM YATIRIMLARINA 2012/3305 SAYILI KARAR KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİM YATIRIMLARINA 2012/3305 SAYILI KARAR KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER
05.11.2015 08:17
0
A+
A-

EĞİTİM YATIRIMLARINA
2012/3305 SAYILI KARAR KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre öğrenci yurdu bölgesel, eğitim yatırımları (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise) ise bölgesel (öncelikli yatırım) destek unsurlarından yararlanabilmektedir.
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yatırım tutarının, 1.ve 2. Bölgelerde en az 1.000.000 TL, 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde ise en az 500.000 TL olması gerekir.

ÖĞRENCİ YURDU YATIRIMLARI

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde asgari 100 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu yatırımları “bölgesel destek” kapsamında bulunduğu bölge desteklerinden yararlanabilecektir.

Tamamlama vizesi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınan “yurt açma izin belgesi”nin ibrazı istenir.

EĞİTİM YATIRIMLARI

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17. maddesinde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları Öncelikli Yatırım konuları arasında sayılmış olup, bu yatırımlar için 5. Bölge için öngörülmüş bölgesel destek unsurları uygulanmaktadır.

09.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6058 sayılı Karar ile “kreşler ve gündüz bakımevleri” de Öncelikli Yatırım konularına eklenmiş olup, bu yatırımların da 5. Bölge desteklerinden yararlanması mümkün hale gelmiştir. Ancak, okul yatırımlarında olduğu gibi kreş yatırımlarında da teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yatırım tutarının, 1.ve 2. Bölgelerde en az 1.000.000 TL, 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde ise en az 500.000 TL olması gerekir.

Yatırım yerinin 6. Bölgede olması halinde ise, bu bölge desteklerinden yararlanılır.

Anılan yatırımların Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılması, bir alt bölge desteğinden yararlanma hakkını sağlamaz; bunlar için de 5. Bölge destekleri uygulanır. Ancak yatırım 5. Bölgedeki OSB içinde yapılırsa bu durumda 6. Bölge destekleri uygulanır.

İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

Milletlerarası özel öğretim kurumları, yalnızca yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim görebilecekleri eğitim kurumları olup; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanun’unun 5. maddesine göre bu kurumlar; yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yoluyla 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulu izniyle açılabilecektir. Dolayısıyla yabancı sermayeli şirketler, yabancı ortak payı ne olursa olsun, Türk tabiiyetindeki öğrencilerin devam edeceği ilkokul, ortaokul, lise gibi eğitim kurumları açamazlar.

BÖLGESEL DESTEK UNSURLARI

– Gümrük vergisi muafiyeti,
– KDV istisnası,
– Vergi indirimi,
– Sigorta primi işveren hissesi desteği (SPİH)
-Y atırım yeri tahsisi
– Faiz desteği, (1.ve 2. bölge hariç)
– Gelir Vergisi Stopajı Desteği, (yalnızca 6. bölge)
– Sigorta Primi (işçi payı) Desteği, (yalnızca 6. bölge)

1- Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamındaki makine-teçhizat ithali gümrük vergisinden istisnadır.
2012/3305 Sayılı Kararın 9. maddesine (gümrük vergisi muafiyeti) göre; mobilyalar, gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ancak KDV istisnasına tabi olarak ithal listede yer alabilecektir.

Makine-teçhizatın yüzde beşi kadar yedek parça, gümrük vergisi ve KDV istisnası sağlanmaksızın ithal listede yer alabilecektir.

2- KDV İstisnası:
3065 Sayılı KDV Kanunun 13/d maddesi uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimleri (ithal ve/veya yerli) KDV’den istisna edilmektedir.

2012/1 Sayılı Tebliğ’in 8. maddesi ve KDV Genel Tebliğine ne göre;
– Hammadde, ara malı ve işletme malzemesi,
– Porselenden, seramikten mamul sofra ve mutfak eşyaları,
– İnşaat malzemeleri,
– Sarf malzemeleri ve yedek parçalar,
– İdari ve pazarlama gibi hizmet üretimi dışı alanlarda kullanılan (ofis mobilyaları vb.) aynı cins sabit kıymetler,
KDV istisnasından yararlanmaz ve makine-teçhizat listelerinde yer verilmez.

3- Vergi İndirimi

Bölgeler için öngörülen yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar, gelir veya kurumlar vergisi indirimli oranlar üzerinden ödenir. Yatırıma 31. 12. 2015 tarihinden önce (bu tarih dahil) başlanılması halinde, aşağıdaki tabloda koyu renkle belirtilen yatırıma katkı ve vergi indirim oranları geçerlidir. Yatırıma 01.01.2016 tarihinden sonra başlanılması halinde, aşağıdaki tabloda parantez içinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır.

Bölge Y. Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı(%)
1 15 (10) 50 ( 30)
2 20 (15) 55 ( 40)
3 25 (20) 60 ( 50)
4 30 (25) 70 ( 60)
5 40 (30) 80 ( 70)
6 50 (35) 90 ( 90)

Yatırıma başlanmış sayılması için, 31.12.2015 tarihine kadar yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az yüzde 10’u oranında yatırım harcaması yapılması gerekmektedir.

İndirimli gelir veya kurumlar vergisi; hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katkı tutarının;
1. Bölgede % 0
2. Bölgede % 10
3. Bölgede % 20
4. Bölgede % 30
5. Bölgede % 50
6. Bölgede % 80’ini
geçmemek üzere, yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilir.

Ancak Karara 2015/7496 sayılı Kararla eklenen Geçici 5. Madde ile; 01.01.2015 – 31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamalarına özgü olmak ve toplam yatırıma katkı tutarının;
1. Bölgede % 50
2. Bölgede % 55
3. Bölgede % 60
4. Bölgede % 65
5. Bölgede % 70
6. Bölgede % 80’ini
geçmemek üzere, yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da uygulanabilme imkanı getirilmiştir.

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği(SPİH)
Tamamlama vizesi yapılmış yatırımlar için, Teşvik belgesinde kayıtlı istidamı aşmamak kaydıyla, teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken SPİH’in asgari ücrete tekabül eden kısmı, belirtilen sürelerde bütçeden karşılanır. Yatırıma başlama tarihine göre uygulanma süreleri aşağıdaki gibidir:

Bölgeler 31.12.2015 tarihinden önce 01.01.2016 tarihinden sonra
başlayan yatırımlar başlayan yatırımlar
1 2 yıl –
2 3 yıl –
3 5 yıl 3 yıl
4 6 yıl 5 yıl
5 7 yıl 6 yıl
6 10 yıl 7 yıl

Yararlanılan SPİH desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının 1.Bölgede yüzde 10’unu, 2. Bölgede yüzde 15’ini, 3. Bölgede yüzde 20’sini, 4. Bölgede yüzde 25’ini, 5. Bölgede % 35’ini geçemez. 6. Bölgede destek tavanı yoktur.

5- Faiz desteği

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının;

-3’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 3 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,
-4’üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 4 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,
-5’inci bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
-6’ncı bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,
Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
Büyük ölçekli ve bölgesel destek kapsamındaki yatırımlarda faiz desteği tutarı proje bazında azami 3.Bölgede 500.000, 4.Bölgede 600.000, 5.Bölgede 700.000 ve 6.Bölgede 900.000 Türk Lirası’dır.
Yatırım tamamlama vizesi sırasında kullanılan faiz destekli kredinin, gerçekleşen yatırım tutarının %70’ini aştığının tespiti halinde, ilgili bankanın itfa planını buna göre yeniden düzenlemesi sağlanarak, aşan kısma isabet eden faiz desteği miktarı geri alınır.
Teşvik belgesi kapsamında yatırım kredisi konusunda bir destek programı olmamakla birlikte, teşvik belgesi finansman tablosunda gösterilen kredi tutarında, ilgili bankalardan kredi temin edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Teşvik Kararı’nda herhangi bir hibe programına yer verilmemiştir.

6- Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Gelir Vergisi Stopajı Desteği, sadece 6. Bölgede yapılan yatırımlar için geçerli olup belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıllık süre boyunca terkin edilmesine imkân sağlamaktadır.

7- Sigorta Primi Desteği(Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği)

Sigorta Primi (işçi hissesi) Desteği, sadece 6. Bölgede yapılan yatırımlar için geçerli olup tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının tamamlama vizesinin yapılmasına müteakip 10 yıllık süre boyunca terkin edilmesine imkân sağlamaktadır.

8- Yatırım Yeri Tahsisi

Büyük ölçekli ve bölgesel destek kapsamındaki yatırımlar için 4706 Sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden ve Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca yatırım yeri tahsisi yapılabilir. Yatırım yeri tahsisinin başta gelen ön koşulları; yatırım teşvik belgesinin olması, ön tahsis için ihaleye çıkılan arsanın rayiç değerinin tarımda ve eğitimde bir katı, turizmde iki katı ve diğer sektörlerde üç katı yatırım yapılması, sözleşmede belirlenen süre ve sayıda istihdamın sağlanması ve yatırımın yüzde 20’sinin öz kaynaklardan karşılanmasıdır.

YATIRIMA BAŞLAMA, YATIRIM SÜRESİ ve TAMAMLAMA VİZESİ

Yatırımların, teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Ancak belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Süre bitimini izleyen 6 ay içinde, yatırım tamamlama vizesinin yapılması amacıyla Bakanlığa müracaat edilir.

Gerçekleşen yatırım tutarının hesabında, teşvik belgesinde kayıtlı yatırıma başlama tarihi (müracaat tarihi) ile yatırım bitiş tarihi arasında yapılan arazi-arsa, bina-inşaat, makine-teçhizat ile yardımcı makine-teçhizat, , taşıma, sigorta, montaj, faiz, kur farkı gibi diğer yatırım harcamaları dikkate alınır. Gerçekleşen yatırımın asgari yatırım tutarının altında kalması halinde tamamlama vizesi yapılamaz ve teşvik belgesi iptal edilerek varsa yararlanılan destekler geri alınır.

Yatırıma 31.12.2015 tarihinden önce veya sonra başlanmasına göre destekler farklılık göstermekte olup; yatırıma başlandığının kabul edilmesi için, bu tarihten önce teşvik belgesinde ilk kayıtlı sabit yatırım tutarının %10’undan fazla harcamanın yapılması gerekmektedir. 50 milyon TL’nin üzerindeki projelerde 5 milyon TL harcama yapılması yeterli olacaktır.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

Yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için, aşağıdaki belgelerle Ekonomi Bakanlığı-Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekir:

1- Dilekçe,
2- Şirket temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri,
3- Şirketin son durumunu gösteren T.Ticaret Sicil gazetesi,
4-Yatırım Bilgi Formu
5- Yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek makine-teçhizat listeleri, (2 nüsha)
6- Beyan ve Taahhüt
5- Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılan teminat makbuzu (400 TL)
6- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış, sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına ilişki yazı.

TEŞVİK EDİLMEYEN YATIRIM KONULARI (Hizmetler)

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar.
2- Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.
3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
5- Sinema salonu yatırımları.
6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
13- Yat ithali yatırımları.
14- Taşıt kiralama yatırımları.
15- Halı yıkama yatırımları.
16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Sivas

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
(Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Sivas